ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มีนาคม 22, 2019
อ.เมือ ยอดจำหน่าย OTOP มี.ค.62.rar
Download0
5.93 Mb
22.03.2019 17:40

อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP

อ.แม่ลาว ส่แผนเมย.ผลมีค.62.rar
Download0
115.41 Kb
22.03.2019 16:31

อ.แม่ลาวส่งแผนเม.ย.ผลมี.ค.62

อ.ขุนตาลส่รายานยอดจำหน่ายOTOP มี.ค 62.rar
Download0
292.38 Kb
22.03.2019 15:44

อ.ขุนตาลส่งรายงานยอดจำหน่ายOTOP มี.ค 62.rar

รายานยอดการจำหน่าย OTOP อ.แม่ลาว.rar
Download0
3.02 Mb
22.03.2019 15:27

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

รายานการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.แม่ลา
Download0
2.99 Mb
22.03.2019 15:26

อ.แม่ลาวส่งรายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

3. แบบสรุปอำเภอ.rar
Download2
17.05 Kb
22.03.2019 14:31

อ.ขุนตาลส่งสรุปการสำรวจเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย(สอ.1)

แบบรายานผลการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เลือกตั้.rar
Download8
1.13 Mb
22.03.2019 13:53

อ.ขุนตาล ส่งรายงานสนับสนุนการเลือกตั้ง 27 มี.ค.62

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP มี.ค.62.rar
Download0
86.66 Kb
22.03.2019 13:39

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP มี.ค.62

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน มี.ค..62.rar
Download0
3.46 Mb
22.03.2019 13:38

อ.แม่สาย รายงานแผน-ผลฯ สพอ. มี.ค.62

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE มี.ค. 62.rar
Download0
68.85 Kb
22.03.2019 13:37

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE มี.ค.62

6. มี.ค.62.rar
Download0
35.94 Kb
22.03.2019 13:34

อ.ขุนตาล ส่ง แผน/ผล มี.ค.62

แบบรายานผลการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เลือกตั้.docx
Download7
43.47 Kb
22.03.2019 13:22

อ.ขุนตาล รายงานสนับสนุนเลือกตั้ง 27 มี.ค.

KM พัฒนาการอำเภอ ปี 2562.docx
Download1
55.51 Kb
22.03.2019 12:54

อ.ขุนตาล ส่ง KM พอ.

แผน-ผล ดอยหลว 22 มี.ค..62.rar
Download0
56.82 Kb
22.03.2019 12:06

ดอยหลวง ส่งรายงานแผน-ผลประจำเดือน ครับ

รายานผลแผนปฏิบัติานประจำเดือน.pdf
Download0
3.79 Mb
22.03.2019 12:00

วชร.ส่งรายงานผล-แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.pdf
Download0
356.12 Kb
22.03.2019 11:59

วชร.ส่งการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ส่หลักฐานเบิกเค่าโทรศัพท์.pdf
Download0
932.57 Kb
22.03.2019 11:56

วชร.ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าโทรศัพท์

มี.ค. 62 SEระดับอำเภอ....rar
Download1
102.69 Kb
22.03.2019 11:48

อ.เวียงชัยส่งราย SE ระดับอำเภอ มี.ค.62

บุรณาการแผนดอยหลว 62.rar
Download2
32.06 Kb
22.03.2019 11:26

ดอยหลวง ส่งบุรณาการแผนชุมชน

KM ดอยหลว 62.rar
Download6
120.6 Kb
22.03.2019 11:15

ดอยหลวง ส่ง KM ครับ

รายานแผนผล มี.ค.62.rar
Download1
1.3 Mb
22.03.2019 10:40

อ.แม่จันส่งรายงานแผนผลเดือนมีนาคม 62

[บันทึกkmสมเกียรติ ขุนตาล.rar
Download3
20.75 Kb
22.03.2019 09:32

อ.ขุนตาลส่งบันทึกKMสมเกียรติ

บูรณาการแผนตำบล.rar
Download2
26.67 Kb
22.03.2019 09:01

อ.ขุนตาลส่งรายงานบูรณาการแผนตำบลปี62

มีนาคม 21, 2019
รายานการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล.pdf
Download1
614.9 Kb
21.03.2019 16:40

วชร.ส่งรายงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลฯ

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้.doc
Download2
30.5 Kb
21.03.2019 15:54

อ.เมืองฯ รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ 1 คร.1สัญญา

อ.เมือฯรายานบูรณาการแผนชุมชน.docx
Download2
492.86 Kb
21.03.2019 15:48

อ.เมืองฯ รายงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ที่ ชร 0819 ยืนยันการสำรวจข้อมูลขอการสนับสนุนบฯ.docx
Download1
500.91 Kb
21.03.2019 12:27

อำเภอแม่จันส่งหนังสือยืนยันข้อมูลยากจน

แผน ผล สน. เมือ มี.ค.-เม.ย.rar
Download6
1.65 Mb
21.03.2019 12:05

อ.เมือง รายงานแผน ผล สนง.

อ.เมือ รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ คสป. มี.ค.62.rar
Download1
4.41 Mb
21.03.2019 12:04

อ.เมือง รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อน คสป.

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download1
130.58 Kb
21.03.2019 11:45

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (25มีค.2562)เชียงแสน

Download0
764.09 Kb
21.03.2019 11:00

รายงานยอดจำหน่ายเดือนมีค.2562 อำเภอแม่จัน

วปป.รายานยอดจำหน่าย OTOP.rar
Download0
55.79 Kb
21.03.2019 10:50

วปป.ส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP

วปป.ส่รายานตามนโยบายขอรัฐ.rar
Download0
91.45 Kb
21.03.2019 10:49

วปป.ส่งรายงานผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐ.rar
Download1
96.54 Kb
21.03.2019 10:49

วปป.ส่งรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

วปป.แผน-ผล มี.ค-เม.ย.rar
Download0
3.02 Mb
21.03.2019 10:48

วปป.ส่งรายงานแผน-ผล มี.ค.-เม.ย.62

อค์ความรู้ สกรานต์.doc
Download14
53.5 Kb
21.03.2019 09:24

บันทึกองค์ความรู้ สงกรานต์ ขุนตาล

มีนาคม 20, 2019
บันทึกอค์ความรู้ พศ์ระวี ลำมะศักดิ์ สพอ.เวียแก่น.pdf
Download9
82.5 Kb
20.03.2019 22:02

บันทึกองค์ความรู้ พงศ์ระวี ลำมะศักดิ์ เวียงแก่น

KM เชียแสน.rar
Download13
42.02 Kb
20.03.2019 18:16

อ.เชียงแสน ขอส่งองค์ความรู้

Download4
36.31 Kb
20.03.2019 17:30

อ.เทิง / ส่งแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล เพิ่มเติม

แบบ บันทึก KM นรสิห์ สวยไธสค์ วก..docx
Download8
23.08 Kb
20.03.2019 16:55

WK ส่ง KM นรสิงห์ สวยไธสงค์

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล มี.ค. 62.pdf
Download0
88.14 Kb
20.03.2019 16:49

อ.เทิง// รายงานนโยบายรัฐบาล

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี.docx
Download0
16.08 Kb
20.03.2019 16:41

อ.เทิง แบบรายงานความก้าวหน้าในการบริหารจัดการหนี้

Download3
170.76 Kb
20.03.2019 16:36

อ.เทิง//รายงานการบูรณาการแผนฯ

บันทึกอค์ความความรู้นายปฐมพษ์ ช่าเย็บ.doc
50 Kb
20.03.2019 15:02

บันทึกองค์ความรู้ นายปฐมพงษ์ ช่างเย็บ สพอ.แม่สรวย

อ.แม่สรวย แบบราย SE เดือนมีนาคม 62.rar
Download2
280.75 Kb
20.03.2019 15:00

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานการจัดเก็บกลุ่มเป้าหมาย SE มีนาคม 62

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมีนาคม 62 รอบ2.rar
Download0
292.79 Kb
20.03.2019 14:58

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกเดือนมีนาคม 62

อ.แม่สรวย ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย 15 เดือนมีนาคม 62.rar
Download0
148.09 Kb
20.03.2019 14:57

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานตลาดนัดชุมชนเดือนมีนาคม รอบ 2

ฟอร์มบันทึกอค์ความความรู้ คัมภีร์ อ.เวียแก่น.docx
Download4
32.37 Kb
20.03.2019 14:20

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี.pdf
Download2
47.17 Kb
20.03.2019 11:57

แบบรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

Download1
285.42 Kb
20.03.2019 11:50

อ.เทิง//ส่ง KM 62

KM อ.แม่สาย ปี 2562.rar
Download17
472.81 Kb
20.03.2019 11:32

อ.แม่สาย ส่ง KM ปี 62

แบบรายานการดำเนินานฯ. มีค วด 20.docx
Download1
42.48 Kb
20.03.2019 11:29

รายงานนโยบาย อ.พาน

KM 62.rar
Download9
49.03 Kb
20.03.2019 11:12

อ.เวียงชีย ส่ง องค์ความรู้

รายาน SE มี.ค. 62 ดอยหลว.rar
Download3
82.14 Kb
20.03.2019 11:08

ดอยหลวง การจัดเก็บกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อน ศ.ฐานราก และประชารัฐ

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 20 มีนาคม 2562.rar
Download1
44.24 Kb
20.03.2019 10:54

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

รายานความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
55.21 Kb
20.03.2019 10:47

ดอยหลวง รายงานเสริมสร้างความเข้งแข็งกองทุนแม่

ยาเสพติด ป้อกันและแก้ไข ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
40.08 Kb
20.03.2019 10:45

ดอยหลวง รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขยาเสพติด

ส่บูรณาการแผน 62.rar
Download5
200.07 Kb
20.03.2019 10:39

อ.เวียงชัยส่งบูรณาการแผนชุมชน ครั้งที่ 2

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 20 มี.ค.62.rar
Download0
80.89 Kb
20.03.2019 10:35

ดอยหลวง ส่งรายงาน พรบ.อำนวยคามสะดวก 20 มี.ค.62

อ.เทิ รายานยาเสพติด เดิอน มีค.62.rar
Download1
187.04 Kb
20.03.2019 09:38

อ.เทิง /// รายานยาเสพติด เดิอน มีค.62

อ.เทิ รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มีค.62.rar
Download1
263.99 Kb
20.03.2019 09:38

อ.เทิง/// รายานยาเสพติด เดิอน มีค.62

มีนาคม 19, 2019
รายชื่อกพสมและรายานผลPR เลือกตั้.rar
Download5
365.91 Kb
19.03.2019 19:03

สพอ.เมืองเชียงราย ขอส่งรายงานผลดำเนินงานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และรายชื่อ กพสม

Download1
112.1 Kb
19.03.2019 16:14

อ.เทิง///รายงานการขับเคลื่อคณะทำงานประชารัฐ

อำนวยสะดวกส่ จว.rar
Download0
335.99 Kb
19.03.2019 14:01

อ.แม่สาย ส่งรายงานอำนวยความสะดวก

รายานการสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือน.
Download4
94.76 Kb
19.03.2019 13:28

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก ทุก 520 ขอเดือน.rar
Download0
90.04 Kb
19.03.2019 13:28

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download2
78.07 Kb
19.03.2019 13:28

วปป.รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วปป.บูรณาการแผนชุมชน 62.rar
Download9
3.03 Mb
19.03.2019 12:33

วปป.ส่งบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 62

รายชื่อ กพสม. รายาน.xls
Download3
345.5 Kb
19.03.2019 12:19

อ.แม่สรวย รายงานรายชื่อประธาน กพสม. และรายงานผล

Download3
450.75 Kb
19.03.2019 10:32

รายงานการขับเคลื่อคณะทำงานประชารัฐอำเภอแม่จัน มีค.2562

แบบสรุปการำนวจเพื่อสนันสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจน อำเภ
Download2
22.39 Kb
19.03.2019 10:26

อ.ป่าแดดส่งรายงานแบบสุรปการสำรวจเพื่อการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย (สอ1-3)

รายานยาเสพติด เดิอน มีค.62 อ.เชียแสน.rar
Download1
3.03 Mb
19.03.2019 09:13

อ.เชียงแสน ส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มีค.62.rar
Download1
3.01 Mb
19.03.2019 09:12

อ.เชียงแสน ส่งรายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

มีนาคม 18, 2019
มี.ค. 62 รายานผลการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download1
92.06 Kb
18.03.2019 17:29

อ.เวียงชัย รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเดือนมีนาคม 2562.rar
Download1
104.86 Kb
18.03.2019 17:28

อ.เวียงชัย รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 20 มี.ค. 2562

20 มี.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download0
132.5 Kb
18.03.2019 17:27

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก มี.ค. 2562

อ.ป่าแดดขอส่รายานเก็บข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชาร
Download2
33.25 Kb
18.03.2019 14:26

อ.ป่าแดดส่งรายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากฯ

รายานเศรษฐกิจฐานรากและปร.rar
Download2
94.52 Kb
18.03.2019 12:00

อ.มฟล.รายงาน SE เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทุกวันที่ 18

ป้อกันและแก้ไขยาเสพติด ก.พ.62 .rar
Download1
3.16 Mb
18.03.2019 11:59

อ.มฟล.รายงานยาเสพติด วันที่ 20.rar

รายานควาเข้มแข็กอทุนแม่ฯเดือนมี.ค. 62.doc
Download0
3.53 Mb
18.03.2019 11:54

อ.มฟล. รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 20

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มี.ค..62.rar
Download2
638.4 Kb
18.03.2019 11:52

อ.แม่จันรายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ มี.ค.62.rar
Download1
895.89 Kb
18.03.2019 11:51

อ.แม่จัน รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐก
Download1
91.35 Kb
18.03.2019 11:37

รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 18 มีค.2562 เชียงแสน

ยาเสพติดมีค.rar
Download1
6.15 Mb
18.03.2019 11:30

อ.ป่าแดดรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนมีนาคม 2562

อ.ขุนตาลรายาน1ครัวเรือน1สัญญา.rar
Download6
88.21 Kb
18.03.2019 09:15

อ.ขุนตาลรายงาน1ครัวเรือน1สัญญา.rar

อ.ขุนตาลรายานพรบ.อำนวยความสะดวก2562.rar
Download0
318.32 Kb
18.03.2019 09:10

อ.ขุนตาลรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก2562.rar

อ.ขุนตาลรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน วันที่ 20.rar
Download2
201.59 Kb
18.03.2019 09:05

อ.ขุนตาลรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 20.rar

อ.ขุนตาลรายานยาเสพติด วันที่ 20.rar
Download6
194.2 Kb
18.03.2019 08:57

อ.ขุนตาลรายงานยาเสพติด วันที่ 20.rar

อ.ขุนตาลรายาน SE เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทุกวันที่ 18.rar
Download2
165.44 Kb
18.03.2019 08:52

อ.ขุนตาลรายงาน SE เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทุกวันที่ 18.rar

มีนาคม 17, 2019
รายชื่อ กพสม.อำเภอเวียชีย.xlsx
Download2
14.18 Kb
17.03.2019 20:35

อ.เวียงชัยส่งรายชื่อ กพสม.เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้ง

แบบบันทึกอค์ความรู้รายบุคคล.rar
Download36
17.68 Kb
17.03.2019 15:07

อ.เชียงของ ส่งแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล

มีนาคม 16, 2019
แบบบันทึกอค์ความรู้ เชียแสน.rar
Download35
225.01 Kb
16.03.2019 16:30

แบบบันทึกองค์ความรู้ เชียงแสน (ส่งมา 1 คนก่อน)

มีนาคม 15, 2019
การเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้าน ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.pdf
Download2
2.29 Mb
15.03.2019 15:00

วชร.ส่งการเสิรมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน SE มี.ค. 62 วช - -.rar
Download1
108.14 Kb
15.03.2019 13:40

อ.เวียงชัยรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มี.ค

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกเดือน.rar
Download1
70.84 Kb
15.03.2019 13:11

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ วันที่ 14อ.ป่าแดดประจำเดือนมีนาคม.rar
Download0
114.34 Kb
15.03.2019 13:07

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชนฯ

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 20 มีนาคม 62.rar
Download0
88.54 Kb
15.03.2019 11:39

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พรบ อำนวยความสะดวก

แผนชุมชนระดับตำบล ครั้ที่ 2.rar
Download13
75.69 Kb
15.03.2019 10:44

อ.เชียงแสน ส่งแผนชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2

การดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.pdf
Download2
438.21 Kb
15.03.2019 10:27

วชร.ส่งการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ส่รายานผลการดำเนินานฯอนุญาตทาราชการ.pdf
Download1
680.54 Kb
15.03.2019 10:25

วชร.ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ

มีนาคม 14, 2019
บูรณาการแผน อ.พาน14032019164257.pdf
Download13
1.49 Mb
14.03.2019 16:45

อ.พาน ส่งบูรณาการแผนชุมชน 14 มี.ค.62

มี.ค.62.rar
Download1
3.17 Mb
14.03.2019 16:13

อำเภอพญาฯส่งรายงานตลาดประชารัฐงวดวันที่ 14

14 มี.ค. 62 วช -.rar
Download0
6.13 Mb
14.03.2019 16:04

อ.เวียงชัย รายงานตลาดนัดไทยฯ

การดำเนินานด้านการจัดการความรู้ อำเภอแม่ลาว.rar
Download19
597.38 Kb
14.03.2019 15:34

อำเภอแม่ลาว ขอส่งการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

แผนชุมชน ปี 2562 คร้้ที่ 2.doc
Download8
3.21 Mb
14.03.2019 12:57

อ.แม่ลาว ส่งรายงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

อ.เมือ รายาน SE มี.ค.62.rar
Download1
4.41 Mb
14.03.2019 12:22

อ.เมือง รายงานการขับเคลื่อน SE มี.ค.62

แบบบันทึกอค์ความรู้ อำเภอพาน.pdf
Download30
4.05 Mb
14.03.2019 11:53

อำเภอพาน ส่งแบบบันทึกองค์ความรู้

เชียรายวิถีแห่ความสุข รายาน 15 มี.ค.62.pdf
Download6
137.58 Kb
14.03.2019 11:17

อ.แม่ลาว ส่งรายงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีแห่งความสุข

มีนาคม 13, 2019
กอทุนแม่มีค6220ขอเดือน.rar
Download2
357.61 Kb
13.03.2019 23:13

สพอ.เมืองเชียงรายขอส่งรายงานกองทุนแม่ ยาเสพติด ทุกวันที่ 20 ของเดือน

รายานยาเสพติด มี.ค.62.rar
Download1
2.99 Mb
13.03.2019 17:12

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานกอทุนแม่ฯ มี.ค.62.rar
Download1
6.83 Mb
13.03.2019 17:12

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่

รายานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มี.ค.62.rar
Download1
3 Mb
13.03.2019 17:11

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 มี.ค.62.rar
Download0
2.99 Mb
13.03.2019 17:10

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

76744_แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ_ธันวา.xlsx
Download3
3.79 Mb
13.03.2019 15:37

อ.ป่าแดดขอส่งข้อมูลคร.สัมมาชีพ

อ.ขุนตาล ส่รายชื่อ กพสม.ส่เสริมเลือกตั้.rar
Download1
15.17 Kb
13.03.2019 15:21

อ.ขุนตาล ส่งรายชื่อ กพสม.(ส่งเสริมเลือกตั้ง)

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มีค.256
Download0
2.98 Mb
13.03.2019 12:58

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มีค.2562 เชียงแสน

อ.เมือ รายานตลาดฯ คนไทยยิ้มได้ มี.ค.rar
Download0
1.59 Mb
13.03.2019 12:51

อ.เมือง รายงานตลาดฯคนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานตลาดประชารัฐเวียแก่น -มีนาคม62.rar
Download0
3 Mb
13.03.2019 12:35

เวียงแก่นรายงานผลตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ มีนา62.wk

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน13มีค.62.rar
Download3
62.12 Kb
13.03.2019 11:39

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

14มีนาคม 62.rar
Download0
72.11 Kb
13.03.2019 11:01

มฟล. รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มี.ค.62 รอบ 2

อ.ขุนตาลรายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มี.ค.62.rar
Download0
317.17 Kb
13.03.2019 10:33

อ.ขุนตาลรายงานตลาดประชารัฐคนไทยิ้มได้ 14 มี.ค.62

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เดือน มี.ค.62 รอบ 2
Download0
3.07 Mb
13.03.2019 10:09

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มี.ค.62 รอบ 2

อ.แม่สาย ส่รายานจัดเก็บข้อมูลฯ SE เดือน มี.ค. 2562.rar
Download1
99.51 Kb
13.03.2019 10:08

อ.แม่สาย รายงานการจัดเก็บข้อมูลฯ SE มี.ค.62

มีนาคม 12, 2019
รายาน พรบ.อำนวยฯ แม่สาย มีนาคม62 ครั้ที่ 1.rar
Download0
53.34 Kb
12.03.2019 20:57

อ.แม่สาย รายงานอำนวยความสะดวก มีค62

มี.ค. ครั้ที่ 2.pdf
Download0
188.02 Kb
12.03.2019 16:40

อำเภอแม่ลาว ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ 2เดือนมีนาคม 2562

รายชื่อประธาน กพสม..xlsx
Download5
16.07 Kb
12.03.2019 15:50

วปป.ส่งรายชื่อ กพสม.เพื่อ ปชส.เลือกตั้ง

สตรี ปชส ลต62.rar
Download2
123.74 Kb
12.03.2019 14:41

อ.แม่สาย ส่งรายชื่อสตรี กพสม.เพื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง

มอบเินทุนอุปการะเด็กกอทุนพัฒนาเด็กชนบท.docx
Download2
10.96 Kb
12.03.2019 13:54

วปป.ส่งรายชื่อเด็ก มอบเงินอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท(ฝากให้น้องผึ้งครับ)

มีนาคม 11, 2019
หนัสือนำส่-รายานนโยบายรัฐบาล.pdf
Download1
41.94 Kb
11.03.2019 16:57

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เดือน ก.พ. 2562 สพอ. พาน

การดำเนินโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้.pdf
Download0
416.31 Kb
11.03.2019 14:26

วชร.ส่งการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

การตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS.pdf
Download1
324.78 Kb
11.03.2019 14:25

วชร.ส่งขอตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS

วปป.แบบรายานSEมี.ค.62.rar
Download1
3.02 Mb
11.03.2019 12:01

วปป.ส่งรายงาน SE

วปป.รายานตลาดประชารัฐ 14 มี.ค.62.rar
Download0
81.98 Kb
11.03.2019 12:01

วปป.ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว มี.ค.62.rar
Download0
41.78 Kb
11.03.2019 11:19

ดอยหลวง ส่งประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มี.ค.

5. มี.ค.62.xlsx
Download0
27.07 Kb
11.03.2019 11:18

อ.ขุนตาล รายงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 20 มี.ค.62

5. มี.ค. 62.xlsx
Download0
26.85 Kb
11.03.2019 11:07

อ.ขุนตาล รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 มี.ค.62

1. 20 มี.ค 62.xlsx
Download0
22.95 Kb
11.03.2019 11:04

อ.ขุนตาล ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 มี.ค.62

2.ตลาดนด 15 มี.ค.62.xlsx
Download0
52.7 Kb
11.03.2019 11:00

อ.ขุนตาล ส่งรายงานตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ 15 มี.ค.62

มีนาคม 10, 2019
รายานประชาสัมพันธ์ วชร.rar
Download2
115.17 Kb
10.03.2019 09:48

วชร.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ วชร.rar
Download0
387.91 Kb
10.03.2019 09:48

วชร.ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก วชร.rar
Download0
245.71 Kb
10.03.2019 09:47

วชร. ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

มีนาคม 9, 2019
รายานเดือนมีนาคม 2562.docx
Download0
3.69 Mb
09.03.2019 22:01

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ มี.ค.62

วปป_ประชาสัมพันธ์ มี.ค.62.rar
Download1
3.05 Mb
09.03.2019 16:31

วปป.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มี.ค.62

มีนาคม 8, 2019
Download0
5.02 Mb
08.03.2019 11:52

รายงานตลาดประชารัฐ อ.แม่จัน งวดที่ 2

Download1
481.8 Kb
08.03.2019 11:42

อ.แม่จันส่งรายงานประชารัฐ

บูรณาการแผนตำบล.docx
Download5
19.67 Kb
08.03.2019 11:29

อ.ขุนตาลส่งรายงานทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบล ปี 2562

มีนาคม 7, 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมือเชียราย มีนาคม 62.docx
Download1
4.11 Mb
07.03.2019 14:45

เมือง รายงานประชาสัมพันธ์ มีค62

รายาน พรบ.อำนวยฯ เมือเชียราย เดือนมีนาคม62 ครั้ที่ 1.rar
Download1
418.39 Kb
07.03.2019 14:33

เมืองส่ง พรบ.อำนายความสดวก

ยาเสพติดในเยาวชนมีค.62.rar
Download3
108.69 Kb
07.03.2019 13:50

อ.ป่าแดดส่งป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาเดือนมีนาคม

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download1
3.08 Mb
07.03.2019 11:55

อ.พญาฯส่งรายงานประชาสัมพันธ์

มีนาคม 6, 2019
มี.ค.62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download0
907.69 Kb
06.03.2019 14:32

อ.แม่ลาว รายงานประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม 62

กอทุนแม่ขอแผ่นดินคุณพรทิพย์.xlsx
Download3
33.59 Kb
06.03.2019 14:06

วปป.ส่งแบบสำรวจข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดน (ฝากคุณพรทิพย์)

เชียขอ ส่รายานประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2562.rar
Download0
9.51 Mb
06.03.2019 13:28

พช.เชียงของ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

มีนาคม 5, 2019
อ.เมือ รายานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ มี.ค.62.rar
Download0
1.59 Mb
05.03.2019 16:25

อ.เมือง รายงานตลาดฯ คนไทยยิ้มได้

ส่รายานสร้าภูมิคุ้มกันในเขาวชนป้อกันปัญหายา ๕ มี.ค. ๖๒.rar
Download2
38.18 Kb
05.03.2019 16:19

WK ส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชน ๕ มี.ค. ๖๒

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก ๕ มี.ค. ๖๒.rar
Download0
79.1 Kb
05.03.2019 15:47

WK รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก ๕ มี.ค. ๖๒

แบบรายานการดำเนินานฯ. มีค วด 5.docx
Download2
42.46 Kb
05.03.2019 15:10

รายงาน นโยบาย อ.พาน

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 5 มี.ค.62.rar
Download0
81.04 Kb
05.03.2019 11:07

ดอยหลวง รายงานผลตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดชุมชนดอยหลว 5 มีนาคม 2562.rar
Download0
44.2 Kb
05.03.2019 11:04

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

ยาเสพติดนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 5 ขอเดือน.rar
Download2
34.34 Kb
05.03.2019 10:59

ดอยหลวง รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา เดือน มี.ค.62

รายานปชพ.มี.ค.62.rar
Download0
1.57 Mb
05.03.2019 10:37

มฟล. ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มี.ค. 62

Download0
15.76 Mb
05.03.2019 10:19

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มีค.2562

มีนาคม 4, 2019
แบบรายานความก้าวหน้าข้อมูล คร.ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริหารหนี้ไป
Download0
2.09 Mb
04.03.2019 16:32

อ.แม่จันรายงานงาน 1 คร 1 สญ.

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1
Download1
1.38 Mb
04.03.2019 16:29

อำเภอแม่จันส่งรายงานความก้าวหน้าครัวเรื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรม 1 คร.1สญ.

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้ที่ 1 มีค. 62.docx
Download0
1016.42 Kb
04.03.2019 16:16

อำเภอแม่จันส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในในเยาวชนนอก เมือ มี.ค
Download1
4.07 Mb
04.03.2019 15:31

สพอ.เมืองเชียงรายขอส่งรายงานสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ ทุกวันที่ 5 ของเดือน

1 มี.ค. 62 วช.rar
Download0
6.13 Mb
04.03.2019 15:30

อ.เวียงชัย ส่งรายงานตลาดนัด คนไทยฯ

แนวทาสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษาฯ.pdf
Download0
411.79 Kb
04.03.2019 15:16

อ.วชร.ส่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

Download2
3.21 Mb
04.03.2019 15:00

พญาฯส่งรายงานตลาดประชารัฐ

Download0
495.75 Kb
04.03.2019 14:47

พญาฯส่งรายงานอำนวยความสะดวก

Download2
218.32 Kb
04.03.2019 14:20

พญาฯส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกัน

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษษ วด 5 มี.ค2562.rar
Download1
443.09 Kb
04.03.2019 14:09

อ.แม่จัน ส่งรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 มีค.2562
Download2
2.98 Mb
04.03.2019 13:56

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้4 มีค.2562 เชียงแสน

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ก.พ. 62.pdf
Download1
88.4 Kb
04.03.2019 13:40

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล ก.พ. 62

ยาเสพติด วันที่5มี.ค.rar
Download3
137.37 Kb
04.03.2019 13:29

ยาเสพติด วันที่5มี.ค

Download0
5.11 Mb
04.03.2019 13:28

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา 4 มีค. 62.pdf
Download2
144.41 Kb
04.03.2019 13:06

อ.เชียงแสน ส่งรายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ

เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่4มีค.62.rar
Download3
221.55 Kb
04.03.2019 12:47

อ.เชียงของ ส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด4มีค.62.rar
Download3
42.43 Kb
04.03.2019 12:43

อ.เชียงของ ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด4มีค.62 อ.เชียขอ.rar
Download8
214.75 Kb
04.03.2019 12:41

อ.เชียงของ ส่งภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในเยาวชน

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อ.แม่สาย 4 มี.ค.62 ครั้ที่
Download3
3.07 Mb
04.03.2019 11:48

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 1

ป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา กพ.62.rar
Download1
108.35 Kb
04.03.2019 09:52

อ.ป่าแดดรายงานป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาเดือนกพ.62

มีนาคม 1, 2019
มี.ค. ครั้ที่ 1.pdf
Download0
189.03 Kb
01.03.2019 16:36

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.แม่ลาว มี.ค.62.rar
Download1
2.99 Mb
01.03.2019 16:34

อ.แม่ลาวส่งรายงานแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกสถานศึกษา

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.แม่ลาว วดที่ 1 มี.ค.62.rar
Download5
6 Mb
01.03.2019 16:33

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

6. มี.ค.62.xlsx
Download3
20.08 Kb
01.03.2019 16:24

อ.ขุนตาล รายงาน ยาเสพติดนอกสถานศึกษา 5 มี.ค.

1.ตลาดนด 1 มี.ค.62.xlsx
Download0
52.93 Kb
01.03.2019 16:21

อ.ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

1. 5 มี.ค. 62.xlsx
Download0
22.88 Kb
01.03.2019 16:18

อ. ขุนตาล รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มี.ค.

5. กุมภาพันธ์ 62.xlsx
Download1
34.41 Kb
01.03.2019 16:15

อ.ขุนตาล รายงานการดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์

มีนาคม 62.rar
Download0
72.02 Kb
01.03.2019 16:10

มฟล. ส่งรายงานตลาดนัดงวดวันที่ 1 มีค.2562

พรบ.อำนวยความสะดวก 1 มี.ค. 62.doc
Download0
3.17 Mb
01.03.2019 16:08

มฟล. ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

สรุปผลการดำเนินโครการสร้าภูมิคุ้มกัน.rar
Download1
75.53 Kb
01.03.2019 16:07

มฟล. ส่งรายงานแนวทางภูมิคุ้มกัน เดือนมีนาคม 2562

แนวทาภูมิคุ้มกัน อำเภอพ่ร.pdf
Download5
415.83 Kb
01.03.2019 16:04

อำเภอพาน ส่งรายงานแนวทางภูมิคุ้มกัน เดือนมีนาคม 2562

แบบรายานแผนโครการจิตอาสา.xlsx
Download1
28.04 Kb
01.03.2019 14:42

อ.เวียงชัย รายงานแผนโครงการจิตอาสา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

5 มี.ค. 62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกส
Download1
151 Kb
01.03.2019 14:05

อ.เวียงชัย ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด มี.ค. 62

5 มี.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download0
132.5 Kb
01.03.2019 14:04

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

Download0
720.55 Kb
01.03.2019 13:59

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดนัดงวดวันที่ 1 มีค.2562

อ.ขุนตาล พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มี.ค.62.rar
Download0
318.29 Kb
01.03.2019 13:49

อ.ขุนตาล พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มี.ค. 62

อ.ขุนตาลรายานตลาดประชารัฐ 4 มี.ค.2562.rar
Download0
312.05 Kb
01.03.2019 13:39

อ.ขุนตาลรายงานตลาดประชารัฐ 4 มี.ค. 2562

อ.ขุนตาลส่รายานสร้าภูมิคุ้มกัน มี.ค..62.rar
Download1
158.79 Kb
01.03.2019 13:31

อ.ขุนตาลส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกัน มี.ค..62

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 5 มี.ค.62.rar
Download0
53.41 Kb
01.03.2019 12:29

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมีนาคม 62 รอบ1.rar
Download0
311.2 Kb
01.03.2019 11:43

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมีนาคม รอบ 1

อ.แม่สรวย ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย 1 เดือนมีนาคม 62.rar
Download0
152.08 Kb
01.03.2019 11:42

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานตลาดนัดชุมชน เดือนมีนาคม รอบ1

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกเดือนมีนาคม.ra
Download0
70.84 Kb
01.03.2019 09:53

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนมีนาคม.rar
Download0
52.71 Kb
01.03.2019 09:52

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐฯ

รายาน000ผลสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา
Download1
73.81 Kb
01.03.2019 09:24

วปป.รายงานการป้องกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน0000พรบ.อำนวยความสะดวก ทุก 520 ขอเดือน.rar
Download0
90.06 Kb
01.03.2019 09:19

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

กุมภาพันธ์ 28, 2019
อ.เมือ รายานนโยบายรัฐบาล ก.พ.62.rar
Download1
1.59 Mb
28.02.2019 16:54

อ.เมือง รายงานนโยบายรัฐบาล ก.พ.62

Download3
245.14 Kb
28.02.2019 10:59

รายงานนโยบายรัฐบาล กพ.62อำเภอแม่จัน

กุมภาพันธ์ 27, 2019
เชียรายวิถีแห่ความสุข.pdf
Download4
133.05 Kb
27.02.2019 16:22

อ.แม่ลาว ส่งแบบจัดเก็บข้อมูลโครงการส่งเสริมการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีแห่งความสุข

รายานผลเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download4
77.31 Kb
27.02.2019 16:15

อ.พญาฯส่งรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

อ.เวียชัย ก.พ. 2562.docx
Download0
227.47 Kb
27.02.2019 08:31

อ.เวียงชัย รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รายานแผน-ผล อสพ. ก.พ.rar
Download1
171.37 Kb
27.02.2019 08:27

มฟล. ส่งแผน-ผล อสพ.เดือนกุมภาพันธุ์

กุมภาพันธ์ 26, 2019
อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล กพ. 2562.docx
Download0
106.59 Kb
26.02.2019 12:18

อ.แม่สาย รายงานนดยบายรัฐบาลฯ กพ.62

รายานตามนโยบาย อ.แม่สรวย เดือนกุมภาพันธ์ 2562.rar
Download0
360.68 Kb
26.02.2019 10:49

อำเภอแม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

อ.แม่สรวย รายานการประชุม เดือนกุมภาพันธ์ 2562.rar
Download0
144.51 Kb
26.02.2019 10:48

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานการดำเนินงาน SE ระดับอำเภอ

อ.แม่สรวย รายาน OTOP เดือนกุมภาพันธ์ 62.rar
Download3
146.53 Kb
26.02.2019 10:47

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP กุมภาพันธ์ 62

กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download1
228.5 Kb
26.02.2019 10:20

อ.แม่ลาว ส่งรายงานนโยบายรัฐบาล ปี 2562

กุมภาพันธ์ 25, 2019
เวียชัย รายานแผน มี.ค. 62 - ผล ก.พ. 62.rar
Download0
259.52 Kb
25.02.2019 21:11

อ.เวียงชัย ส่งแบบรายงานแผนผลการปฏิบัติงาน ก.พ.62

วปป.ส่รายานตามนโยบายขอรัฐ ก.พ.62.rar
Download5
91.37 Kb
25.02.2019 17:28

วปป.ส่งแบบรายงานตามนโยบายรัฐบาล ก.พ.62

วปป.รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ.62.rar
Download3
54.22 Kb
25.02.2019 17:28

วปป.ส่งแบบรายงานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ.62

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐ ก.พ.62.rar
Download4
96.58 Kb
25.02.2019 17:27

วปป.ส่งแบบรายงานคณะทำงานประชารัฐ ก.พ.62

วปป.รายานแผนผลการปฏิบัติาน ก.พ.62.rar
Download0
3.02 Mb
25.02.2019 17:27

วปป.ส่งแบบรายงานแผนผลการปฏิบัติงาน ก.พ.62

วปป.แบบรายาน SE ก.พ.62.rar
Download0
3.02 Mb
25.02.2019 17:26

วปป.ส่งแบบรายงานประชารัฐ SE ก.พ.62

แผน ผล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.rar
Download0
381.62 Kb
25.02.2019 16:41

อ.เชียงแสน ส่งรายงานแผนผล ประจำเดือน กพ.2562

กิจกรรมจิตอาสา โครการจิตอาสา.rar
Download6
12.74 Kb
25.02.2019 16:26

อ.เทิง // กิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสา

แผน-ผล อสพ. ก.พ.rar
Download0
213.23 Kb
25.02.2019 15:42

อ.เทิง // ส่งแผน-ผล อสพ.เดือนกุมภาพันธุ์

แบบรายานแผนการดำเนินาน กิจกรรมจิตอาสา โครการจิตอาสา.rar
Download8
44.71 Kb
25.02.2019 15:07

อ.ป่าแดดขอส่งรางงานแผนโครงการจิตอาสา

นโยบายรัฐบาย ก.พ. 62.rar
Download0
129.77 Kb
25.02.2019 14:18

มฟล.รายงานผลนโยบายรัฐบาลฯ

รายาน0ผลดำเนินานตามนโยบายขอรัฐบาล ทุก 30 ขอเดือน.rar
Download2
58.99 Kb
25.02.2019 13:45

วปป.รายงานผลนโยบายรัฐบาลฯ

ยอด ก.พ. 62 วช.rar
Download1
144.94 Kb
25.02.2019 12:23

อ.เวียงชัยรายงานยอด OTOP ก.พ.62

ปราชญ์สัมมาชีพขุนตาล.rar
Download6
17.08 Kb
25.02.2019 11:43

อ.ขุนตาล ส่งงานปราชญ์สัมมาชีพชุมชน

แผน-ผล ดอยหลว 25 ก.พ.62.rar
Download1
56.41 Kb
25.02.2019 11:28

ดอยหลวง ส่งรายงานแผนผลประจำเดือน ก.พ.-มี.ค.62

ปราญช์สัมมาชีพขุนตาล.rar
Download3
30.79 Kb
25.02.2019 10:57

อ.ขุนตาล ส่งงานปราชญ์สัมมาชีพชุมชน

รายานผลการดำเนินานตามนโยบายรัฐบาลรายานประจำเดือน.pdf
Download5
472.32 Kb
25.02.2019 10:35

วชร.ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโบายรัฐบาล (รายงานประจำเดือน)

กุมภาพันธ์ 24, 2019
อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP กพ.62.rar
Download7
88.46 Kb
24.02.2019 17:58

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP กพ.62

กุมภาพันธ์ 23, 2019
เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ.rar
Download2
5.93 Mb
23.02.2019 15:52

เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP

กุมภาพันธ์ 22, 2019
แผน ผล สน.เมือ ก.พ.62.rar
Download7
1.65 Mb
22.02.2019 18:06

เมือง รายงานแผน ผล สนง. ก.พ.62

อ.เมือ รายานขับเคลื่อนคณะขับเคลื่อนฯ SE ก.พ.62.rar
Download2
4.41 Mb
22.02.2019 17:38

เมือง รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อน SE ก.พ.62

รายานแผนผลเดือน ก.พ.62.rar
Download2
1.3 Mb
22.02.2019 15:39

อำเภอแม่จันส่งรายงานแผนผลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62

กพ.62.rar
Download2
1.3 Mb
22.02.2019 14:55

อำเภอแม่จันส่งรายงานแผนผลประจำเดือนมีนาคม 62

Download2
450.64 Kb
22.02.2019 13:51

อำเภอแม่จันส่งรายงานการขับเคลื่อนประชารัฐ กพ.62

Download0
758 Kb
22.02.2019 13:29

อ.แม่จันส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP กพ.2562

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน กพ.62.rar
Download3
3.46 Mb
22.02.2019 12:26

อ.แม่สาย รายงานแผนฯ-ผลฯ สพอ. ก.พ.62

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE กพ.. 62.rar
Download2
68.89 Kb
22.02.2019 12:25

อ.แม่สาย รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ SE กพ.62

อ.แม่สาย ส่รายานจัดเก็บข้อมูลฯ SE เดือน ก.พ. 2562.rar
Download3
99.49 Kb
22.02.2019 12:24

อ.แม่สาย ส่งรายงานจัดเก็บข้อมูลฯ SE กพ.62

ผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวัดเชีย
Download9
2.99 Mb
22.02.2019 12:05

อ.แม่ลาวส่งรายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานยอดการจำหน่าย OTOP อ.แม่ลาว กุมภาพันธ์ 2562.rar
Download4
3 Mb
22.02.2019 12:04

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

กุมภาพันธ์ 21, 2019
แผน มีค.ผล กพ. อ.แม่ลาว.rar
Download3
115.72 Kb
21.02.2019 21:04

อ.แม่ลาว ส่ง แผน มีค. ผล กพ.62

18 ก.พ. 62การดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.pdf
Download3
133.79 Kb
21.02.2019 17:16

รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ งวด 18 ก.พ. 62 สพอ.พาน

รายานตลาดประชารัฐ วด14 ก.พ. 2562 -พาน.pdf
Download4
135.81 Kb
21.02.2019 16:22

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิื้มได้ งวด 14 ก.พ. 2562 สพอ.พาน

อ.แม่สรวย แบบราย SE เดือนกุมภาพันธ์ 62.rar
Download2
280.99 Kb
21.02.2019 16:05

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานการขับเคลื่อน SE

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนกุมภาพันธ์ 62 รอบ2.rar
Download1
292.9 Kb
21.02.2019 16:04

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ. อำนวยความสะดวก

อ.แม่สรวย ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย 15 เดือนกุมภาพันธ์ 62.rar
Download1
286.12 Kb
21.02.2019 16:02

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานตลาดประชารัฐเวียแก่น.rar
Download2
3 Mb
21.02.2019 15:19

เวียงแก่นส่งรายงานตลาดประชารัฐ.wk

รายานผลการดำเนินานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
Download1
56.74 Kb
21.02.2019 14:23

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 กพ.2562
Download4
2.99 Mb
21.02.2019 14:12

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 กพ.2562 เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download3
130.41 Kb
21.02.2019 14:05

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (25กพ.2562)เชียงแสน

กุมภาพันธ์ 20, 2019
กอทุนแม่ ก.พ.62.rar
Download4
1.12 Mb
20.02.2019 20:48

สพอ.เมืองเชียงรายขอส่งรายงานกอนทุนแม่และยาเสพติด เดือน กพ.62

พญาฯส่รายานยาเสพติด.rar
Download3
309.05 Kb
20.02.2019 16:39

อ.พญาฯส่งรายงานยาเสพติด

1. 20 ก.พ. 62.xlsx
Download1
22.96 Kb
20.02.2019 16:15

อ.ขุนตาล รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 กพ.62

5. ก.พ.62.xlsx
Download3
39.36 Kb
20.02.2019 16:12

อ.ขุนตาข ส่งแผน/ผล ประจำเดือน 25 ก.พ.62

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 20 ก.พ.62.rar
Download0
88.5 Kb
20.02.2019 12:40

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.เมือฯรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน
Download2
16.21 Kb
20.02.2019 12:00

อ.เมืองฯ รายงานการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

แผน-ผล สพอ.มฟล. 62.rar
Download3
295.78 Kb
20.02.2019 11:25

รายงานแผนผล อ.มฟล.

รายานควาเข้มแข็กอทุนแม่ฯเดือน ก.พ. 62.doc
Download6
3.91 Mb
20.02.2019 10:57

มฟล. รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

ป้อกันและแก้ไขยาเสพติดก.พ.62 .doc
Download2
3.34 Mb
20.02.2019 10:44

ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

ศก.ฐานรากและประชารัฐ ก.พ.rar
Download4
94.51 Kb
20.02.2019 10:33

มฟล.รายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ก.พ.62

กุมภาพันธ์ 19, 2019
อ.เทิ ป้อกันและแก้ไขยาเสพติด.rar
Download2
194.27 Kb
19.02.2019 21:12

อ.เทิง // ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

อ.เทิ สร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ.rar
Download4
263.77 Kb
19.02.2019 21:12

อ.เทิง // สร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กพ ๒๕๖๒.rar
Download6
446.35 Kb
19.02.2019 21:06

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่.rar
Download5
693.79 Kb
19.02.2019 21:05

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

กุมภาพันธ์ 18, 2019
ส่ กอทุนแม่ฯ ๒๐ ก.ฑ. ๒๕๖๒.rar
Download3
55.86 Kb
18.02.2019 16:14

WK ส่งรายงาน กองทุนแม่ ๒๐ ก.พ. ๖๒

20 ก.พ. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download1
133.5 Kb
18.02.2019 16:08

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ๒๐ ก.พ. ๖๒

รายานเดือนกุมภาพันธ์ 2562.rar
Download6
104.84 Kb
18.02.2019 16:07

อ.เวียงชัย รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่

รายานผลการป้อกันและแกไขปัญหายาเสพติด.rar
Download2
92.19 Kb
18.02.2019 16:06

อ.เวียงชัย รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินานกอทุนแม่18022019152111.pdf
Download1
441.62 Kb
18.02.2019 15:35

รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอ.พาน

รายานแผน-ผลการปฏิบัติราชการพัฒนาชุมชนประจำเดือน1802201915311
Download2
3.31 Mb
18.02.2019 15:34

รายงานแผนผลอ.พาน

รายานผลแก้ไขปัญหายาเสพติด18022019151952.pdf
Download2
3.38 Mb
18.02.2019 15:33

รายงานยาเสพติดอ.พาน

ส่รายาน ผลปฏิบัติป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒.r
Download2
48.9 Kb
18.02.2019 15:17

WK ส่งรายงานผลปฏิบัติ ป้องกันปัญหายาเสพติด ๒๐ ก.พ.๖๒

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 ส
Download2
13.34 Kb
18.02.2019 14:43

อ.ขุนตาลส่งรายงานความก้าวหน้า 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ก.พ. 62.rar
Download1
110.95 Kb
18.02.2019 14:42

อ.เทิง//รายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ๒๐ ก.พ.๖๒.rar
Download1
79.19 Kb
18.02.2019 14:21

WK ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ๒๐ ก.พ. ๖๒

รายาน SE กุ.พ. 62 ดอยหลว.rar
Download3
82.22 Kb
18.02.2019 14:16

ดอยหลวง ส่งรายงาน SE ก.พ.62

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download0
70.61 Kb
18.02.2019 14:08

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.พ.62.rar
Download2
2.99 Mb
18.02.2019 13:52

อ.แม่ลาวส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานความเข้มแข็ทุกวันที่ 20 ขอเดือน.rar
Download1
50.79 Kb
18.02.2019 13:52

ดอยหลวง ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่

ยาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน ดอยหลว.rar
Download0
40.08 Kb
18.02.2019 13:51

ดยอหลวง ส่งรายงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ฯ อ.แม่ลาว ก.พ.62.rar
Download7
8.74 Mb
18.02.2019 13:47

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.แม่ลาว เดือน
Download3
3.09 Mb
18.02.2019 13:46

อ.แม่ลาวรายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายาน SE กุ.พ. 62 วช -.rar
Download2
106.09 Kb
18.02.2019 13:43

อ.เวียงชัย รายงานการขับเคลื่อน SE

อ.ป่าแดดขอส่รายานเก็บข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชาร
Download1
33.27 Kb
18.02.2019 12:42

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

อ.ขุนตาลรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน วันที่ 20 ก.พ 62.rar
Download1
201.66 Kb
18.02.2019 11:41

อ.ขุนตาลรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน 20 ก.พ.62

ก.พ. ครั้ที่ 2.pdf
Download0
189.38 Kb
18.02.2019 11:32

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ยาเสพติดกพ.62.rar
Download0
6.15 Mb
18.02.2019 10:13

รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือน กพ.62

ครุภัณฑ์.xlsx
Download1
22.95 Kb
18.02.2019 09:54

อ.แม่ลาว ส่งทะเบียนคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

อ.ขุนตาล พรบอำนวยความสะดวก20 ก.พ.2562.rar
Download0
318.72 Kb
18.02.2019 09:54

อ.ขุนตาล พรบอำนวยความสะดวก20 ก.พ.2562.rar

อ.ขุนตาลรายานยาเสพติด วันที่ 20ก.พ.62.rar
Download0
194.2 Kb
18.02.2019 09:45

อ.ขุนตาลรายงานยาเสพติด วันที่ 20ก.พ.62.rar

อ.ขุนตาลรายาน SE เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทุกวันที่ 18 ก.พ
Download1
165.46 Kb
18.02.2019 09:44

อ.ขุนตาลรายงาน SE เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทุกวันที่ 18 ก.พ 62.rar

อ.เมือฯ บันทึกข้อมูลทีมวิทยากรปราชญ์สัมมาชีพ62.xlsx
Download4
479.51 Kb
18.02.2019 09:04

อ.เมืองฯข้อมูลทีมวิทยากรปราชญ์สัมมาชีพชุมชน62

กุมภาพันธ์ 15, 2019
แบบบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ อ.เวียชัย.xlsx
Download5
471.76 Kb
15.02.2019 16:42

แบบบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเวียงชัย

แบบรายาน SEอ.พญา.rar
Download1
79.5 Kb
15.02.2019 14:52

อ.พญาฯ ส่งรายงาน SE

Download1
469.5 Kb
15.02.2019 14:49

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ กพ.62

Download1
5.02 Mb
15.02.2019 14:38

รายงานตลาดนัดงวดวันที่ 15 กพ.2562 อำเภอแม่จัน

รายานยาเสพติด เดิอน กพ.62 อ.เชียแสน.rar
Download0
3.03 Mb
15.02.2019 14:06

อ.เชียงแสน ส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน กพ.62.rar
Download0
3.01 Mb
15.02.2019 14:05

อ.เชียงแสน ส่งรายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แบบรายานการดำเนินานฯ. ก.พ 62วด 20.docx
Download0
42.55 Kb
15.02.2019 13:57

อ.พาน รายงานอำนวยความสะดวก

แบบบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ 62 ชส..xlsx
Download4
411.14 Kb
15.02.2019 13:46

อ.เชียงแสน ส่งข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

อ.เมือฯ ข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ ปี 62ล่าสุด.xlsx
Download8
485.35 Kb
15.02.2019 12:42

อ.เมืองฯ ส่งข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน15กพ.62.rar
Download1
62.12 Kb
15.02.2019 11:58

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการ กข.คจ

รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.pdf
Download1
565.13 Kb
15.02.2019 10:54

วชร.ส่งรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้าน กอทุนแม่ขอแผ่นดิน.pdf
Download0
1.08 Mb
15.02.2019 10:53

วชร.ส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ

การดำเนินานเศรษกิจฐานราก.pdf
Download0
467.81 Kb
15.02.2019 10:52

วชร.ส่งรายงานการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานผลการดำเนินานฯการพิจารณาอนุญาตทาราชการฯ.pdf
Download0
654.19 Kb
15.02.2019 10:51

วชร.ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ

อ.แม่ลาวรายานความก้าวหน้า 1 คร.1สัญญา.doc
Download2
92 Kb
15.02.2019 10:50

อ.แม่ลาวส่งรายราย 1คร.1สัญญา

กุมภาพันธ์ 14, 2019
ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนขุนตาล.rar
Download9
31.11 Kb
14.02.2019 12:20

อำเภอขุนตาลส่งข้อมูลปราญสัมมาชีพชุมชน

ตลาดประชารัฐ.rar
Download3
3.38 Mb
14.02.2019 11:37

พญาฯส่งรายงานตลาดประชารัฐ

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ วันที่ 14อ.ป่าแดดประจำเดือนกุมภาพันธ์.rar
Download0
114.36 Kb
14.02.2019 10:02

อ.ป่าแดดส่งรายงานการดำเนินงานตลาดประชารัฐฯ

4. ก.พ. 62.xlsx
Download1
26.76 Kb
14.02.2019 08:30

อ.ขุนตาล รายงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 ก.พ.62

4. 20 ก.พ.62.xls
Download0
67 Kb
14.02.2019 08:26

อ.ขุนตาล รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของชุมชน 20 ก.พ.62

กุมภาพันธ์ 13, 2019
รายานผลการดำเนินโครการตลาดประชารับคนไทยยิ้มได้ 14 ก.พ.2562.r
Download5
312.14 Kb
13.02.2019 16:12

รายงานผลการดำเนอนงานดครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 14 ก.พ 2562

แบบบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ 62 อ.เทิ.xlsx
Download1
442.78 Kb
13.02.2019 15:56

อ.เทิง//ข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ เทิง

รายาน0000การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download0
78.03 Kb
13.02.2019 15:39

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน0000การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเด
Download1
94.79 Kb
13.02.2019 15:38

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00พรบ.อำนวยความสะดวก ทุก 520 ขอเดือน.rar
Download0
90.09 Kb
13.02.2019 15:38

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.xls
Download1
110.5 Kb
13.02.2019 10:25

อำเภอขุนตาล รายงานการขับเคลื่อน ศก.ฐานรากและประชารัฐ 18 กพ.62

กุมภาพันธ์ วด2ก.พ. 62.rar
Download1
72.13 Kb
13.02.2019 10:24

มฟล. ส่งรายงานตลาดประชารัฐ งวด2 ก.พ. 62

ตลาดนัดชุมชนดอยหลว 13 ก.พ..2562.rar
Download1
44.4 Kb
13.02.2019 10:20

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว ก.พ.62.rar
Download1
41.81 Kb
13.02.2019 10:16

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือน ก.พ.62

2.ตลาดนด 15 ก.พ.62.xlsx
Download2
52.65 Kb
13.02.2019 09:47

อ.ขุนตาลส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 14 ก.พ.62

15 ก.พ. 62.rar
Download1
6.13 Mb
13.02.2019 09:43

อ.เวียงชัย ส่งรายงานตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ

กุมภาพันธ์ 12, 2019
ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.แม่ลาว วด 2 ก.พ.62.rar
Download4
6 Mb
12.02.2019 17:12

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

อ.เมือ รายานตลาดประชารัฐฯ ก.พ.62.rar
Download1
1.59 Mb
12.02.2019 16:10

อ.เมือง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ก.พ.

อ.เมือ รายาน SE ก.พ.62.rar
Download3
4.41 Mb
12.02.2019 16:09

อ.เมือง รายงานการขับเคลื่อน SE ก.พ.62

รายานประชาสัมพัน ม.ค. 62.rar
Download0
789.66 Kb
12.02.2019 14:45

มฟล.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ ก.พ.62

76745_แบบบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ_ธันว.xlsx
Download4
475.63 Kb
12.02.2019 13:39

อ.ป่าแดดขอส่งข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ

รายานการป้อกันยาเสพติด กพ.62.pdf
Download1
64.43 Kb
12.02.2019 12:25

อ.แม่สาย ส่งรายงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานการดำเนินตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก กพ.62.pdf
Download0
78.58 Kb
12.02.2019 12:16

อ.แม่สาย รายงานอำนวยความสะดวก

นำส่1คร1สัญญา.rar
Download3
308.07 Kb
12.02.2019 12:09

อ.แม่สาย ส่งรายงาน 1 คร./1 สัญญา

อ.แม่สาย ส่ 12 ช่อ OTOP นวัตวิถี.rar
Download3
26.01 Mb
12.02.2019 11:33

อ.แม่สาย ส่ง 12 ช่อง OTOP นวัตวิถี

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เดือน กพ..62 รอบ 2.
Download2
3.07 Mb
12.02.2019 11:31

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กพ. รอบ 2

กุมภาพันธ์ 11, 2019
แบบบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ 62.xlsx
Download4
506.58 Kb
11.02.2019 15:47

อ.พญาเม็งราย ส่งข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

การดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ.pdf
Download2
419.1 Kb
11.02.2019 14:09

วชร.ส่งการดำเนินงานโครงการ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วปป.รายานตลาดประชารัฐ 14 ก.พ.62.rar
Download1
81.95 Kb
11.02.2019 10:59

วปป.ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

วปป_ประชาสัมพันธ์ ก.พ.62.rar
Download1
3.42 Mb
11.02.2019 10:23

วปป.ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ ก.พ.62

กุมภาพันธ์ 9, 2019
รายานประชาสัมพันธ์ ก.พ. 2562.docx
Download2
2.15 Mb
09.02.2019 22:18

อ.เวียงชัย ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ ก.พ. 2562

กุมภาพันธ์ 7, 2019
เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด7กพ.62.rar
Download2
42.39 Kb
07.02.2019 18:27

อ.เชียงของ ส่งรายงานการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่7กพ.62.rar
Download1
222.06 Kb
07.02.2019 18:21

อ.เชียงของ ส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด7กพ.62 อ.เชียขอ.rar
Download2
297.37 Kb
07.02.2019 17:50

อ.เชียงของ ส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์.rar
Download1
3.64 Mb
07.02.2019 17:29

อ.พญาฯส่งรายงานประชาสัมพันธ์

อ.เมือ รายานขับเคลื่อนคณะทำาน SE ม.ค.62.rar
Download2
4.41 Mb
07.02.2019 11:49

อ.เมือง รายงานผลการขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE ม.ค

อ.เมือ รายานนโยบายรัฐ ม.ค. 62.rar
Download0
1.59 Mb
07.02.2019 11:20

อ.เมืองรายงานนโยบายรัฐ ม.ค.

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมือเชียราย กุมภาพันธ์ 62.docx
Download2
3.07 Mb
07.02.2019 11:18

เมือง ประชาสัมพันธ์ เดือน กพ.62

รายาน พรบ.อำนวยฯ เมือเชียราย เดือนกุมภาพันธ์ 62 ครั้ที่ 1.r
Download0
418.47 Kb
07.02.2019 11:06

เมือง รายงาน พรบ.อำนวยความสดวก กพ.62

อ.แม่สรวย ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย 1 เดือนกุมภาพันธ์ 62.rar
Download4
147.95 Kb
07.02.2019 09:04

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานตลาดนัดชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 62 รอบ 1

อ.แม่สรวย พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนกุมภาพันธ์ 62 รอบ1.rar
Download0
155.51 Kb
07.02.2019 09:03

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนกุมภาพันธ์ 62 รอบ 1

กุมภาพันธ์ 6, 2019
อ.ขุนตาลรายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน 10 ก.พ.2562.rar
Download0
2.1 Mb
06.02.2019 10:46

อ.ขนตาลรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

อ.ขุนตาลโครการตลาดประชารัฐ 4 ก.พ.2562.rar
Download4
161.81 Kb
06.02.2019 10:19

อ.ขุนตาลโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 ก.พ. 2562

อ.ขุนตาลรายานผลการดำเนินานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 6 ก.พ.2562.
Download0
318.77 Kb
06.02.2019 10:05

อ.ขุนตาลรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 6 ก.พ.2562

อ.ขุนตาลส่รายานสร้าภูมิคุ้มกัน 5 ก.พ..62.rar
Download1
159.42 Kb
06.02.2019 09:48

อำเภอขุนตาลรายงานโครงสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

rundll32.exe
Download3
44 Kb
06.02.2019 09:42

กุมภาพันธ์ 5, 2019
ก.พ.62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download5
394.39 Kb
05.02.2019 16:36

อ.แม่ลาว รายงานประชาสัมพันธ์ ก.พ.62

รายาน พรบ. อำนวยความสะดวก ๕ ก.พ. ๖๒.rar
Download0
79.09 Kb
05.02.2019 16:14

WK.ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ๕ ก.พ. ๖๒

5. ก.พ. 62.xlsx
Download2
19.96 Kb
05.02.2019 16:11

อ.ขุนตาล ส่งรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา 5 กพ.62

1 ก.พ. 62 วช.rar
Download2
6.13 Mb
05.02.2019 14:01

อ.เวียงชัย ส่งรายงานตลาดไทยช่วยฯ

Download0
8.06 Mb
05.02.2019 11:08

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ กพ.2562

ไฟล์าน ขิข้อมูลทะเบียนตำบลเป้าหมาย โครการบูรณากา.xlsx
Download3
12.18 Kb
05.02.2019 10:41

อำเภอขุนตาลส่งทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย ตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา 5 กพ. 62.pdf
Download1
144.14 Kb
05.02.2019 10:17

อ.เชียงแสน ส่งรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน

กุมภาพันธ์ 4, 2019
620204_Phanรายานภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยเยาวชน.pdf
Download3
286.38 Kb
04.02.2019 19:26

620204_Phan รายงานภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยเยาวชน

รายานยาเสพติดอ.พญาเม็ราย.rar
Download1
204.41 Kb
04.02.2019 17:08

อ.พญาฯส่งรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน

รายานอำนวยความสะดวก.rar
Download0
480.9 Kb
04.02.2019 17:05

อ.พญาฯส่งรายพรบ.อำนวยความสะดวกฯ

ก.พ.2562.rar
Download1
178.24 Kb
04.02.2019 17:03

อ.พญาฯส่งรายงานผลโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

รายานผลปฏิบัติป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 ก.พ. 62.rar
Download3
48.73 Kb
04.02.2019 17:01

WK.รายงานผลปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 ก.พ. 62

2.รายานสร้าภูมิคุ้มกันการป้อกันปัญหายา ฯ ในเยาวชน ก.พ.62.rar
Download1
37.95 Kb
04.02.2019 16:41

WK ส่งรายงานสร้าภูมิคุ้มกันในเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.พ.62

เชียขอ ส่รายานประชาสัมพันธ์ กุมภาพันธ์ 2562.rar
Download0
19.7 Mb
04.02.2019 16:30

พช.เชียงของ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ.62.rar
Download2
5.93 Mb
04.02.2019 16:07

อ.เมืองรายงานผลยอดจำหน่าย OTOP ก.พ.

OTOP นวัติวิถี 12 ช่อ.rar
Download6
2.24 Mb
04.02.2019 16:04

อ.แม่ลาว ส่งข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี 12 ช่อง

ทะเบียนข้อมูลเป้าหมาย บูรณาการแผน มฟล..docx
Download4
26.52 Kb
04.02.2019 16:00

มฟล. ส่งกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

อ.เมือ รายานตลาดนัด แผน ก.พ. ผล ม.ค. ๖๒.rar
Download2
1.59 Mb
04.02.2019 15:58

อ.เมือง รายงานผลโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย

อ.เทิ.rar
Download3
100.54 Kb
04.02.2019 15:04

อ.เทิง//รายงานบูรณาการแผนชุมชน

ป้อกันและแก้ไขยาเสพติด ก.พ.62.doc
Download4
3.34 Mb
04.02.2019 14:55

มฟล.รายงานการป้องกันเยาวเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษ

แบบรายานความก้าวหน้าข้อมูล คร.ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริหารหนี้ไป
Download3
2.09 Mb
04.02.2019 14:52

อำเภอแม่จันรายงานความก้าวหน้าข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วม 1 คร.1 สญ.

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1
Download2
1.38 Mb
04.02.2019 14:51

อำเภอแม่จันรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้สู่ 1 คร 1 สญ.

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้ที่ 1 กพ..62.docx
Download0
1016.19 Kb
04.02.2019 14:49

อำเภอแม่จันส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ยาเสพติด วันที่5.rar
Download1
137.2 Kb
04.02.2019 14:40

อ.เทิง///รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

ก.พ.62.rar
Download5
7.3 Mb
04.02.2019 14:35

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 กพ.2562
Download3
2.99 Mb
04.02.2019 14:21

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 กพ.2562 เชียงแสน

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษษ วด 5 ก.พ2562.rar
Download8
443.15 Kb
04.02.2019 14:05

อ.แม่จันรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายานตลาดประชารัฐ 4 ก.พ.62 - พาน.pdf
Download2
137.66 Kb
04.02.2019 13:37

รายงานตลาดประชารัฐฯ งวด 4 ก.พ. 62 - พาน

แนวทาสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดฯ.pdf
Download2
388.01 Kb
04.02.2019 12:08

แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาฯ

พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.พ. 62.doc
Download0
3.17 Mb
04.02.2019 12:06

มฟล. รายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 5 ก.พ. 62

ตลาดนัดชุมชน มฟล 62.rar
Download2
72.08 Kb
04.02.2019 12:01

มฟล. ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

ประชารัฐคนไทยยิ้มได้.pdf
Download4
456.45 Kb
04.02.2019 12:00

วชร. ส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วชร.ส่รายานผลการดำเนินาน พรบ.อำนวยความสะดวก านฯ.pdf
Download2
692.63 Kb
04.02.2019 12:00

วชร.ส่งรายงานผลการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ทะเบียนข้อมูลบูรณาการแผนชุมชน ดล.ปี 62.docx
Download3
35.46 Kb
04.02.2019 11:53

ดอยหลวง ส่งบูรณาการแผนชุมชน

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 4 ก.พ.62.rar
Download0
80.86 Kb
04.02.2019 11:47

ดอยหลวง รายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

ตลาดนัดชุมชนดอยหลว 4 ก.พ..2562.rar
Download2
44.32 Kb
04.02.2019 11:44

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 5 ก.พ.62.rar
Download0
53.29 Kb
04.02.2019 11:25

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชน วชร..docx
Download3
119.87 Kb
04.02.2019 10:49

วชร. ส่งกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

หนัสือนำส่ กพ..๖๒กอทุนแม่ทุกวันที่๕.doc
Download2
912 Kb
04.02.2019 10:32

สพอ.เมืองเชียงรายขอส่งรายงานยาเสพติดเด็กนอกสถานศึกษา ทุกวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

Download2
2.03 Mb
04.02.2019 10:24

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดนัด กพ.62 งวดที่ 1

ป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา.rar
Download3
108.34 Kb
04.02.2019 09:02

อ.ป่าแดดรายงานการป้องกันเยาวเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกประจำเดือนกุมภ
Download0
70.67 Kb
04.02.2019 09:01

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก

กุมภาพันธ์ 1, 2019
5 ก.พ. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download0
133 Kb
01.02.2019 18:31

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

5 ก.พ. 62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถ
Download2
151 Kb
01.02.2019 18:30

อ.เวียงชัย รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.แม่ลาว ก.พ.62.rar
Download1
2.99 Mb
01.02.2019 16:28

อ.แม่ลาวส่งรายงานเยาวชนนอกสถานศึกษา

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.แม่ลาววด 1 ก.พ.62.rar
Download3
5.99 Mb
01.02.2019 16:26

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายาน0ผลสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ท
Download2
73.78 Kb
01.02.2019 15:14

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน 0พรบ.อำนวยความสะดวก ทุก 520 ขอเดือน.rar
Download0
90.14 Kb
01.02.2019 15:13

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.แม่สาย ส่ทะเบียนข้อมูลตำบลฯบูรณาการแผนชุมชน.docx
Download3
142 Kb
01.02.2019 15:06

อ.แม่สาย ส่งทะเบียนข้อมูลตำบลฯบูรณาการแผนชุมชน

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อ.แม่สาย เดือน ก.พ..62 4 กพ.
Download3
3.07 Mb
01.02.2019 13:56

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

ก.พ.แม่ลาว.pdf
Download1
188.84 Kb
01.02.2019 13:48

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ข้อมูลผู้นำปราชญ์ชุมชน อ.แม่สาย.xlsx
Download3
439.08 Kb
01.02.2019 13:44

อ.แม่สาย ส่งข้อมูลผู้นำปราชญ์ชุมชน

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนกุมภาพันธ์.rar
Download2
53.01 Kb
01.02.2019 09:37

อ.ป่าแดดส่งรายงานโครงการตลาดประชารัฐฯ

มกราคม 31, 2019
.เวียชัย ม.ค. 2562.docx
Download1
227.48 Kb
31.01.2019 23:08

อ.เวียงชัย รายงานนโยบายรัฐบาล ม.ค.62

ข้อมูลปราชญ์สัมมาชีพอำเภอเวียป่าเป้า.xlsx
Download8
439.62 Kb
31.01.2019 14:49

วปป.ส่งข้อมูลปราชญ์สัมมาชีพ

มกราคม 30, 2019
รายานนโยบายรัฐบาล ม.ค.62.pdf
Download2
122.66 Kb
30.01.2019 21:48

อ.แม่ลาวรายงานนโยบายรัฐบาล ม.ค.62

รายานผลการดำเนินานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม 2562 เชี
Download2
56.6 Kb
30.01.2019 16:13

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม 2562 เชียงแสน

Download0
262.05 Kb
30.01.2019 14:42

อ.แม่จันส่งรายงานนโยบายรัฐบาลมค.62

1. 5 ม.ค.62.xlsx
Download0
22.53 Kb
30.01.2019 11:49

อ.ขุนตาล ส่ง รายงาน พรบ.อำนวยฯ 5 กพ.62

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานตามนโยบายรัฐฯประจำเดือนมกราคม.ra
Download0
135 Kb
30.01.2019 08:58

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ

มกราคม 29, 2019
รายละเอียดมาตรฐานชุมชน.docx
Download6
11.17 Kb
29.01.2019 15:57

วปป.ส่งรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายมาตรฐานชุมชน (มชช.)

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย.pdf
Download1
219.19 Kb
29.01.2019 15:48

อ.เชียงแสน ส่งรายงานทะเบียนข้อมูลตำบล

หนัสือนำส่การดำเนินานตามนโยบายขอรัฐบาล.docx
Download2
63.22 Kb
29.01.2019 15:16

วปป.รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

กอทุนแม่คุณพรทิพย์.xlsx
Download9
33.45 Kb
29.01.2019 15:13

วปป.ส่งข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล ม.ค. 2562.docx
Download0
106.46 Kb
29.01.2019 13:50

อ.แม่สาย ส่งรายงานนโยบายรัฐบาล มค.62

รายานการดำเนินานตามนโยบายขอรัฐฯ.pdf
Download0
471.98 Kb
29.01.2019 11:19

เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

นโยบายยรัฐบาล ม.ค. 62.rar
Download0
129.76 Kb
29.01.2019 10:38

มฟล.รายงานนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ม.ค. 62

มกราคม 28, 2019
สรุปข้อมูลออมทรัพย์ปี 62 เชียขอ.rar
Download2
25.02 Kb
28.01.2019 21:23

อ.เชียงของ ส่งข้อมูลออมทรัพย์ฯ

Download1
174.83 Kb
28.01.2019 20:34

อ.เทิง // แผนผล อสพ

บูรณการแผนตำบล.pdf
Download9
207.31 Kb
28.01.2019 13:40

อ.ป่าแดด ส่งรายงานทะเบียนบูรณการแผนตำบล

แผนชุมชน ปี 2562.pdf
Download11
134.55 Kb
28.01.2019 11:55

อ.แม่ลาว ส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

กอทุนแม่ทะเบียนกรรมการ-ข้อมูล-ดอยหลว.xlsx
Download7
30.92 Kb
28.01.2019 10:21

ดอยหลวงส่งรายงานข้อมูลกองทุนแม่

มกราคม 27, 2019
แผน-ผล อสพ. ม.ค. 62.rar
Download2
171.36 Kb
27.01.2019 09:15

มฟล. ส่งรายงานแผนผล อสพ.ม.ค62

มกราคม 25, 2019
กอทุนแม่ส่จัหวัดปี62.xlsx
Download8
46.69 Kb
25.01.2019 19:40

อ.เชียงของ ส่งการดำเนินงานสำรวจข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน

บูรณาการแผนชุมชน.pdf
Download19
315.9 Kb
25.01.2019 16:09

อ.เวียงชัย ส่งรายงานบูรณาการแผนชุมชน

หนัสือส่บูรณาการแผนชุมชน.pdf
Download6
315.9 Kb
25.01.2019 16:06

การดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนฯ อ.เวียงชัย

วปป.แผน-ผล ม.ค.-ก.พ.62.rar
Download2
3.02 Mb
25.01.2019 10:27

วปป.ส่งแผน-ผล ม.ค.-ก.พ.62

มกราคม 24, 2019
เวียชัย รายานแผน ก.พ. 62 -ผล ม.ค. 2562.rar
Download6
73.97 Kb
24.01.2019 23:26

อ.เวียงชัย รายงานแผน/ผล ม.ค.-ก.พ. 2562

ผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวัดเชีย
Download4
2.99 Mb
24.01.2019 17:31

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานยอดการจำหน่าย OTOP อ.แม่ลาว เดือนมกราคม 2562.rar
Download1
3 Mb
24.01.2019 17:29

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

ม.ค.62.rar
Download3
1.3 Mb
24.01.2019 16:29

รายงานแผน/ผล ประจำเดือนมกราคม 2562

แผนผลพช.pdf
Download3
2.53 Mb
24.01.2019 15:30

อ.ป่าแดด ส่งแผนผลพช

บหน้าข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ.xlsx
Download4
24.94 Kb
24.01.2019 14:37

วปป.รายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ยาเสพติด มค.62.rar
Download2
6.15 Mb
24.01.2019 13:13

อำเภอป่าแดดรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯและป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดเดือนมกราคม

รายานควาเข้มแข็กอทุนแม่ฯเดือนม.ค. 62.doc
Download2
3.53 Mb
24.01.2019 13:05

มฟล. รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ฯม.ค.62

พรบ.อำนวยความสะดวก20 ม.ค.doc
Download0
3.17 Mb
24.01.2019 12:53

มฟล. รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมกราคม 62

ป้อกันและแก้ไขยาเสพติด ธ.ค. 61.doc
Download2
3.34 Mb
24.01.2019 12:37

มฟล. รายงานผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค. 62

รายานแผนผล สพอ. 62.rar
Download1
295.77 Kb
24.01.2019 11:33

อ.มฟล. ส่งแผน กพ.ผล ม.ค62

รายานโครการตลาดประชารัฐ -วด 14 ม.ค. 62 - พาน.pdf
Download2
150.36 Kb
24.01.2019 09:43

รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ งวด 14 ม.ค. 62 อำเภอพาน

มกราคม 23, 2019
อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP ม.ค.62.rar
Download0
5.93 Mb
23.01.2019 16:53

อ.เมืองรายงานยอดจำหน่าย OTOP ม.ค.62

แบบรายานการดำเนินานฯ.docx .docxมค 62 วด 20.docx
Download0
42.3 Kb
23.01.2019 15:08

พรบอำนวยความสะดวก อ.พาน

รยาน พรบ. อำนวยความสะดวก ๒๓ ม.ค. ๖๒.rar
Download0
78.4 Kb
23.01.2019 08:24

WK.ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ๒๓ ม.คง ๖๒

รายาน กอทุนแม่ ๒๓ ม.ค. ๖๒.rar
Download6
56 Kb
23.01.2019 08:23

WK.ส่งรายงานสร้างเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ ๒๓ ม.ค.๖๒

รายานผลปฏิบัติป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค. ๖๒.rar
Download1
48.87 Kb
23.01.2019 08:20

WK"ส่งรายงานผลปฏิบัติป้องกันยาเสพติด ๒๓ ม.ค. ๖๒

มกราคม 22, 2019
ข้อมูลออมทรัพย์ปี 62 อ.แม่ลาว.xlsx
Download15
39.2 Kb
22.01.2019 14:58

อ.แม่ลาว ส่งข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ62

แผน ก.พ.ผล ม.ค.62.rar
Download1
115.55 Kb
22.01.2019 14:57

อ.แม่ลาว ส่งแผน กพ.ผล ม.ค62

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ม.ค.62.pdf
Download0
88.43 Kb
22.01.2019 14:18

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล

Download2
187.65 Kb
22.01.2019 14:10

อ.เทิง // รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Download1
112.05 Kb
22.01.2019 14:07

อ.เทิง///รายงานการขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

Download2
268.5 Kb
22.01.2019 14:06

อ.เทิง สร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้ที่ 2 ม.ค. 62.docx
Download0
1016.42 Kb
22.01.2019 14:04

อำเภอแม่จันส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานกลุ่มและกิจกรรมเครือข่าย.rar
Download10
943.67 Kb
22.01.2019 14:00

อำเภอแม่จันส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์และกิจกรรมเครือข่าย

ม.ค.ครั้ที่ 2.pdf
Download0
188.43 Kb
22.01.2019 12:57

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ม.ค.62.rar
Download11
934.25 Kb
22.01.2019 11:49

อ.แม่จัน รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค..62.rar
Download0
446.73 Kb
22.01.2019 11:47

อ.แม่จัน รายงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน มค.62.rar
Download1
3.46 Mb
22.01.2019 11:26

อ.แม่สาย ส่งรายงานแผนฯ-ผลฯ สพอ. มค. 62

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE ม.ค. 62.rar
Download1
68.79 Kb
22.01.2019 11:25

อ.แม่สาย ส่งรายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE มค. 62

แผน-ผล ดอยหลว 22 ม.ค.62.rar
Download1
56.32 Kb
22.01.2019 10:38

ดอยหลวงรายงาน แผนผลประจำเดือน ม.ค.-ก.พ.62

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 22 ม.ค.62.rar
Download0
80.9 Kb
22.01.2019 10:26

ดอยหลวงส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

มกราคม 21, 2019
กอทุนแม่20มค62.rar
Download2
448.89 Kb
21.01.2019 21:28

สพอ.เมืองเชียงรายขอส่งรายงานกองทุนแม่/ยาเสพติด

แผนพัฒนาสตรีอำเภอเวียป่าเป้า.docx
Download3
42.09 Kb
21.01.2019 15:20

วปป.ส่งแผนพัฒนาสตรี

Download0
749.5 Kb
21.01.2019 14:39

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายมกราคม2562

รายาน00การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือ
Download3
94.78 Kb
21.01.2019 10:08

วปป.รายงานกองทุุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download2
78.07 Kb
21.01.2019 10:08

วปป.รายงานป้องกันยาเสพติด

รายาน 000พรบ.อำนวยความสะดวก ทุก 520 ขอเดือน.rar
Download0
90.12 Kb
21.01.2019 10:07

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 539.09 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย