ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มิถุนายน 30, 2022
Download0
230.27 Kb
30.06.2022 16:04

อ.พาน ส่ง รด. 2 เดือน มิ.ย.

มิถุนายน 29, 2022
อ.เวียแก่น OTOP ภูมิปัญญาเชียราย.xlsx
Download1
9.06 Mb
29.06.2022 16:36

อ.เวียงแก่น OTOP ภูมิปัญญาเชียงราย

รายานวัดประชารัฐ มิย.pdf
Download0
76.38 Kb
29.06.2022 14:09

รายงานวัดประชารัฐ แม่สาย เดือนมิย

มิถุนายน 28, 2022
วปป. รายานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยฯ มิ.ย. 65.pdf
Download0
2.18 Mb
28.06.2022 16:53

อ.เวียงป่าเป้า / รายงานโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

วปป. รายาน OTOPรด.2 มิ.ย. 65.pdf
Download1
3.97 Mb
28.06.2022 16:52

อ.เวียงป่าเป้า /ส่งรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (รด.2)

Download2
9.41 Mb
28.06.2022 11:43

อ.เทิง /ส่งการพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด

มิถุนายน 27, 2022
Download1
133.41 Kb
27.06.2022 14:39

อ.เชียงแสน ขอส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP รด.2 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

Download0
14.83 Kb
27.06.2022 14:26

รายงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.เชียงแสน มิ.ย. 65

มิถุนายน 26, 2022
ข้อมูลกลุ่มทอผ้า อำเภอรายานเชียขอ มิย.65.xlsx
Download0
127.79 Kb
26.06.2022 17:18

เชียงของ รายงานจำหน่ายผ้าไทย เดือนมิถุนายน 65

มิถุนายน 25, 2022
รายานยอดจำหน่ายผ้าไทย มิ.ย. 65.xlsx
Download1
340.44 Kb
25.06.2022 06:20

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายผ้าไทย ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เมือ_รายานยอดจำหน่าย OTOP มิ.ย.65.rar
Download2
64.27 Kb
25.06.2022 00:42

เมือง_รายงานยอดจำหน่าย OTOP มิ.ย.65

มิถุนายน 24, 2022
นำส่รายานประชาสัมพันธ์ 65.docx
Download1
695.71 Kb
24.06.2022 15:35

สพอ.วชร.รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน มิ.ย.65

มิถุนายน 65.rar
Download1
48.05 Kb
24.06.2022 14:35

สพอ.วชร.รายงานออมทรัพย์ เดือน มิ.ย.65

มิ.ย.65.rar
Download1
108.12 Kb
24.06.2022 14:33

สพอ.วชร.รายงาน กข.คจ.มิ.ย.65

แบบรายานโครการวัด ประชา รัฐ สร้าสุข อ.เวียเชียรุ้.docx
Download1
4.47 Mb
24.06.2022 14:32

สพอ.วชร.ส่งรายงาน วัด ประชา รัฐ เดือน มิ.ย.65

กขคจ.24มิย.65.rar
Download2
364.7 Kb
24.06.2022 12:23

อ.พาน ส่งการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. 24มิย.65

มิถุนายน 23, 2022
รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนมิถุนายน 2565.rar
Download1
49.86 Kb
23.06.2022 15:52

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

เทิ..ผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ ปี65.xlsx
Download2
26.81 Kb
23.06.2022 15:03

สพอ.เทิง//รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ มิ.ย. 65

เทิ แผน ผล 1 พก 1กลุ่มออมทรัพย์ มิ.ย.65.rar
Download1
29.2 Mb
23.06.2022 15:02

เทิง//รายงาน 1 พก 1 กลุ่มออมทรัพย์

อ.แม่สรวย รายานยอด OTOP มิ.ย.65.rar
Download1
431.98 Kb
23.06.2022 11:46

อ.แม่สรวย รายงานยอด OTOP มิ.ย.65

มิถุนายน 22, 2022
รายานออมทรัพย์มิย65.rar
Download1
93.1 Kb
22.06.2022 15:15

อ.แม่สาย รายงานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มิย.65

รายาน ก.คจ.มิย.65.rar
Download1
382.6 Kb
22.06.2022 13:49

อ.แม่สาย รายงาน กข.คจ. เดือนมิ.ย.65

รายานผลการป้อกันแก้ไขยาเสพติด มิ.ย.65.rar
Download0
159.84 Kb
22.06.2022 11:07

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินการงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ มิ.ย.65

รายานเสริมสร้าความข้มแข็ มิ.ย.65.rar
Download0
202.79 Kb
22.06.2022 10:50

อ.แม่สายส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนมิถุนายนฯ

Download1
622.08 Kb
22.06.2022 08:38

อำเภอเมืองส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

มิถุนายน 21, 2022
การดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มิ.ย.65 อ.เวียป่าเป้า.
Download2
178.71 Kb
21.06.2022 11:33

รายงานการดำเนินงานกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิต อ.เวียงป่าเป้า มิ.ย.65

การติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระเินยืมโครการแก้ไขปัญหาความยากจน
Download2
153.07 Kb
21.06.2022 11:29

รายงานการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. อ.เวียงป่าเป้า มิ.ย.65

อ.เวียป่าเป้า นำส่รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย.65 จำนวน 4 เรื
Download0
476.88 Kb
21.06.2022 11:25

อ.เวียงป่าเป้า นำส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิ.ย.65 จำนวน 4 เรื่อง

อ.ขุนตาล รายานยอดotopเดือนมิถุนายน2565.rar
Download1
119.51 Kb
21.06.2022 10:59

อ.ขุนตาล รายงานยอดotopเดือนมิถุนายน2565

รายานการดำเนินานโครการ กข.คจ. อ.ขุนตาล มิ.ย.65.rar
Download1
101.75 Kb
21.06.2022 10:39

รายงานการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. อ.ขุนตาล มิ.ย.65

มิถุนายน 20, 2022
รายานผ้าไทย เดือน มิ.ย. 2565.rar
Download0
211.76 Kb
20.06.2022 22:39

อ.เวียงชัย รายงานผ้าไทยใส่ให้สนุก มิ.ย. 2565

เทิ มิ.ย.65 แบบรายานผ้าไทย.xls
Download1
2.02 Mb
20.06.2022 15:41

อ.เทิง รายงานผ้าไทย ใส่ให้สนุก

รายานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บร.2 มิ.
Download0
47.84 Kb
20.06.2022 15:23

อ.แม่ลาวขอส่งรายงาน บร.2

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย. .rar
Download1
6.89 Mb
20.06.2022 14:36

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิ.ย. 65

รายานผลการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย. .rar
Download1
223.74 Kb
20.06.2022 14:28

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย. 65

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย. .rar
Download2
243.39 Kb
20.06.2022 14:14

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิ.ย. 65

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย. 65.pdf
Download1
171.96 Kb
20.06.2022 14:13

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิ.ย. 65

อ.ขุนตาล รายานการขับเคลื่อน โคก หนอ นา มิ.ย.65.rar
Download2
3.65 Mb
20.06.2022 13:40

อ.ขุนตาล รายงานการขับเคลื่อน โคก หนอง นา มิ.ย.65

รายานโครการสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรไว้ในแผ่นดิน อ.ขุนตาล
Download0
515.56 Kb
20.06.2022 13:35

รายงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อ.ขุนตาล มิ.ย.65

อำเภอแม่สรวยรายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.r
Download2
338.65 Kb
20.06.2022 13:21

อ.แม่สรวย รายงานผลการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน.rar
Download2
13.34 Mb
20.06.2022 13:18

อ.แม่สรวย รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่

อ.ขุนตาล รายานผ้าไทย เดือนมิถุนายน65.rar
Download0
2.4 Mb
20.06.2022 13:17

อ.ขุนตาล รายงานผ้าไทย เดือนมิถุนายน65

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.pdf
Download5
337.54 Kb
20.06.2022 13:17

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

รายานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.ขุนตาล เดือนมิถุนายน6
Download0
157.11 Kb
20.06.2022 11:44

รายงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.ขุนตาล เดือนมิถุนายน65

รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.ขุนตาล มิถุนายน65.rar
Download1
110.98 Kb
20.06.2022 11:34

รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.ขุนตาล มิถุนายน65

อ.ขุนตาล ส่รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ
Download0
96.5 Kb
20.06.2022 11:26

อ.ขุนตาล ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย.65

อ.ดอยหลวส่รายานแผนผลอสพ.ประจำเดือนมิถุนายน 65.rar
Download0
147.72 Kb
20.06.2022 11:20

อ.ดอยหลวงขอส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานอสพ. ประจำเดือนมิถุนายน

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย.65 อ.ขุนตาล.pdf
Download0
102.53 Kb
20.06.2022 11:08

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิ.ย.65 อ.ขุนตาล

ส่แบบรายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแ
Download0
113.5 Kb
20.06.2022 10:56

ส่งแบบรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิ.ย.65 อ.ขุนตาล

อ.แม่สาย รายานผ้าถิ่นไทยฯ มิ.ย. 65.rar
Download0
5.41 Mb
20.06.2022 10:52

อ.แม่สาย รายงานผ้าถิ่นไทยฯ มิ.ย.65

วช.รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ มิ.ย.65.rar
Download0
139.16 Kb
20.06.2022 10:25

วช.รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ มิ.ย.65

แบบรายานผ้าไทยอำเภอดอยหลว เดือนมิถุนายน 65.xlsx
Download0
108.01 Kb
20.06.2022 10:01

อ.ดอยหลวง ขอส่งรายงานผ้าไทย

เวียชัย รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ มิ.ย.65.rar
Download0
84.01 Kb
20.06.2022 09:57

เวียงชัย รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ มิ.ย.65

เวียชัย รายานเสริมสร้าและป้อกันยาเสพติด มิ.ย.65.rar
Download0
91.75 Kb
20.06.2022 09:56

วช.รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง และป้องกันยาเสพติด

มิถุนายน 18, 2022
รายานกลุ่มออมทรัพย์ มิ.ย.65.rar
Download1
144.71 Kb
18.06.2022 20:27

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เดือนมิ.ย.65

รายานติดตามสนับสนุน กข.คจ.มิ.ย.65.rar
Download0
285.81 Kb
18.06.2022 20:26

อ.แม่สรวย รายงานติดตามสนับสนุน กข.คจ.เดือนมิ.ย.65

อ.แม่สรวย รายานผลโคก หนอ นา มิ.ย.65.rar
Download1
27.16 Mb
18.06.2022 20:25

อ.แม่สรวย รายงานโคก หนอง นา

รายาน SE เดือนมิ.ย.65.rar
Download0
1.34 Mb
18.06.2022 20:24

อ.แม่สรวย รายงาน SE เดือนมิ.ย.65

รายานผ้าไทย มิ.ย.65.rar
Download0
675.93 Kb
18.06.2022 20:23

อ.แม่สรวย รายงานผ้าไทย เดือนมิ.ย.65

มิถุนายน 17, 2022
1-03 อ.พานรายานทุกวันที่ 20 ผลานเด่น มิ.ย..rar
Download0
249.84 Kb
17.06.2022 16:51

อ.พาน รายงานงานเด่น มิ.ย. 2565

1-02 อ.พาน รายาน SE อำเภอ ทุกวันที่ 20 มิย. 65.rar
Download0
156.77 Kb
17.06.2022 16:51

อ.พาน ส่งรายงาน SE อำเภอ มิ.ย. 2565

1-01 อ.พานรายานทุกวันที่ 20 คสป.บร.1.2 มิ.ย65.rar
Download4
134.08 Kb
17.06.2022 16:50

อ.พาน ส่งรายงาน คสป. เดือน มิ.ย 65

2รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ฯ มิ.ย.65.rar
Download0
6.73 Mb
17.06.2022 16:36

อ.เวียงเชียงรุ้งรายงานเสริมสร้างกองทุนแม่ฯ

1รายานการกำกับติดตามผลการดำเนินานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
Download0
90.32 Kb
17.06.2022 16:33

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานกอทุนแม่ ทุกวันที่ 20 ขอเดือน มิ.ย.65.rar
Download1
7.07 Mb
17.06.2022 16:25

อ.เวียงเชียงรุ้งส่งรายงานกองทุนแม่

รายานผ้าไทย อำเภอแม่ฟ้าหลว มิ.ย. 65.rar
Download0
2.46 Mb
17.06.2022 15:45

อำเภอแม่ฟ้าหลวงส่งรายงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย.65.rar
Download1
142.05 Kb
17.06.2022 13:37

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ

2.อำเภอพาน รายานผ้า เดือน มิ.ย. 65.xlsx
Download4
285.58 Kb
17.06.2022 13:30

อ.พาน รายงานผ้าไทย

การดำเนินานตามโครการ สืบสาน อนุรักษ์ถิ่นผ้าไทย001.pdf
Download0
1.11 Mb
17.06.2022 13:22

อ.ป่าแดดขอส่งการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สืบสานผ้าถิ่นไทย

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน มิย.65.doc
Download2
81 Kb
17.06.2022 10:57

เชียงแสน รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน มิย.65.docx
Download1
62.91 Kb
17.06.2022 10:57

เชียงแสน รายงานผลกองทุนแม่

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน มิย.65.docx
Download3
68.39 Kb
17.06.2022 10:56

เชียงแสน รายงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่

รายานป้อกันยาเสพติด อ.เชียแสน มิย.65.rar
Download2
78.49 Kb
17.06.2022 10:56

เชียงแสน รายงานการป้องกันยาเสพติด

รายาน กข.คจ. เชียแสน มิย65.rar
Download1
125.5 Kb
17.06.2022 10:55

เชียงแสนรายงาน กข.คจ

เชียแสน แผน ผล 1 พก 1 ออมทรัพย์มิย.65.rar
Download2
842.83 Kb
17.06.2022 10:49

เชียงแสน รายงานกลุ่มออมทรัพย์

รายานโคกหนอนา ปี 64 พค.65.docx
Download1
61.58 Kb
17.06.2022 10:34

อ.เชียงแสน รายงานกิจกรรมโคกหนองนา

แบบรายานผล โคก นาสุภาพ จันแปเิน.pptx
Download0
3.5 Mb
17.06.2022 10:33

มิถุนายน 16, 2022
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้อกันยาเสพติด มิถุนายน65.rar
Download2
38.15 Kb
16.06.2022 17:56

อ.พานส่งการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดเดือนมิถุนายน65

การสร้าภูมิคุ้มกันเยาวชน มิถุนายน65.rar
Download1
46.49 Kb
16.06.2022 17:54

อ.พาน ส่งการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน เดือนมิถุนายน65

การเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดินมิถุนายน65 Copy.rar
Download1
987.2 Kb
16.06.2022 17:52

อ.พานส่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนมิถุนายน65

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด16มิถุนายน65.rar
Download1
37.11 Kb
16.06.2022 17:50

อ.พานส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนมิถุนายน65

มิถุนายน 15, 2022
รายานกอทุนแม่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 06 2565.rar
Download2
572.95 Kb
15.06.2022 15:04

อ.เทิง ส่งรายงานกองทุนแม่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 06 2565 (4 รายงาน)

แบบรายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.เทิ ปี 2565 เดือน พ.ค..xlsx
Download2
166.15 Kb
15.06.2022 13:14

อ.เทิง / ส่งรายงานผลการโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

15มิถุนายน2565อำเภอเทิรายานผลการดำเนินาน กข.คจ.ประจำเดือนมิถ
Download1
341.07 Kb
15.06.2022 10:28

อำเภอเทิงรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)วินัย

มิถุนายน 10, 2022
ส่รายานข่าว มิย..65.pdf
Download1
128.44 Kb
10.06.2022 17:53

อ.เชียงแสน รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ มิย.65

มิถุนายน 9, 2022
อ.เวียชัย-รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน มิ.ย.65.pdf
Download2
464.94 Kb
09.06.2022 22:35

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 65

รายานการประชาสัมพันธ์ พค แม่สาย65.pdf
Download2
65.98 Kb
09.06.2022 14:06

รายงานประชาสัมพันธ์ แม่สาย พค

รายานวัดประชารัฐ พค.pdf
Download1
80.44 Kb
09.06.2022 14:02

รายงานวัด ประชารัฐ อ.แม่สาย พค

การประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน9มิย65001.pdf
Download2
1.33 Mb
09.06.2022 09:46

อ.ป่าแดดส่งรายงานการประชาสัมพันธ์เดือน มิย65

มิถุนายน 7, 2022
อ.ป่าแดดรายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน เดือน พ.ค.65.pdf
Download1
854.52 Kb
07.06.2022 10:56

อ.ป่าแดดส่งรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ค.65

อ.ขุนตาล รายานประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 65.pdf
Download2
740.52 Kb
07.06.2022 10:09

อ.ขุนตาล รายงานประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 65

มิถุนายน 6, 2022
Download2
319.46 Kb
06.06.2022 16:26

อ.เทิง / ส่งรายงานข้อมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (รด.๒)

มิถุนายน 5, 2022
รด.2 มิถุนายน 65.rar
Download3
18.92 Kb
05.06.2022 12:06

อำเภอแม่ฟ้าหลวงขอ แบบรายงาน รด.2 เดือน พ.ค.65

แบบรายาน รด.2 อ.ขุนตาล เดือน พ.ค.65.rar
Download1
198.93 Kb
05.06.2022 08:35

แบบรายงาน รด.2 อ.ขุนตาล เดือน พ.ค.65

มิถุนายน 4, 2022
เมือ_รายานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2มิ.ย.65.rar
Download1
100.72 Kb
04.06.2022 21:04

เมือง_รายงานยอดจำหน่ายOTOP(รด.2)มิ.ย.65

มิถุนายน 3, 2022
อ.เชียแสน ส่รายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2565.pdf
Download1
153.31 Kb
03.06.2022 15:44

อ.เชียงแสน ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2565

มิถุนายน 1, 2022
อ.ดอยหลวส่รายาน รด.2.xlsx
Download2
32.96 Kb
01.06.2022 11:19

อ.ดอยหลวงส่งรายงาน รด.2 OTOP

อ.แม่สรวย รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download1
359.73 Kb
01.06.2022 10:32

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด

8.พ.ค.65.rar
Download1
262.13 Kb
01.06.2022 07:49

อ.พาน ส่งรายงาน รด.2 เดือน พ.ค.

พฤษภาคม 30, 2022
อ.แม่สาย ส่สารสนเทศตำบลต้นแบบฯ.pdf
Download4
1.62 Mb
30.05.2022 16:11

อ.แม่สาย ส่งเอกสารสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตรวจสุขภาพประจำปี วปป.pdf
Download2
1.02 Mb
30.05.2022 13:12

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายชื่อการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

หนัสือส่ตรวจสุขภาพประจำปี.docx
Download1
67.99 Kb
30.05.2022 10:55

รายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2565 อำเภอแม่จัน

อ.ป่าแดด รายาน พช.ใสสะอาด ประจำเดือน พ.ค.65.pdf
Download2
1.17 Mb
30.05.2022 10:31

อ.ป่าแดด รายงานพช.ใสสะอาด เดือน พ.ค.65

อ.ป่าแดด รายานยอจำหน่ายโอทอปรด.2ประจำเดือน พ.ค.65.pdf
Download1
1.3 Mb
30.05.2022 10:28

อ.ป่าแดด รายงานยอดจำหน่ายโอทอป(รด.2)ประจำเดือน พ.ค.65

อ.แม่สรวย ส่รายชื่อตรวจสุขภาพ ปี 65.pdf
Download2
204.21 Kb
30.05.2022 09:39

อ.แม่สรวย ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพ ปี 2565

พฤษภาคม 27, 2022
อ.แม่สรวย รายานยอด OTOP.rar
Download3
117.52 Kb
27.05.2022 10:47

อ.แม่สรวย ส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP พ.ค.65

Download3
133.54 Kb
27.05.2022 09:55

อ.เชียงแสน ขอส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP รด.2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

พฤษภาคม 26, 2022
สารสนเทศตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว.pdf
Download8
1.62 Mb
26.05.2022 16:22

อำเภอแม่ลาว ขอส่งไฟล์สารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ได้ หายจน อ.แม่ลาว.pdf
Download1
32.47 Kb
26.05.2022 15:37

อ.แม่ลาว ขอส่งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไข หายจน ชีวิตมั่นคง ด้วยศาสตร์พระราชา

เวียแก่น รายานกอทุนแม่ พ.ค..65.rar
Download4
821 b
26.05.2022 15:16

เวียงแก่นรายงานกองทุนแม่ พ.ค.65

อ.เวียแก่น รายานการดำเนินาน กข.คจ พ.ค.65.xls
Download2
44 Kb
26.05.2022 15:15

เวียงแก่นรายงาน กขคจ. พ.ค.65

ข้อมูลกลุ่มทอผ้า อำเภอรายานเชียขอ พค.65.xlsx
Download2
131.64 Kb
26.05.2022 13:47

อำเภอเชียงของส่งรายงานยอดจำหน่ายผ้าไทย ประจำเดือนพฤษภาคม

อำเภอเชียขอส่ รายานประจำเดือนพฤษภาคม กอทุนแม่ขอแผ่นดิน.rar
Download2
52.72 Kb
26.05.2022 11:42

อำเภอเชียงของส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม กองทุนเเม่ของเเผ่นดิน

เมือ_รายานยอดจำหน่าย OTOP พ.ค.65.rar
Download2
64.28 Kb
26.05.2022 00:56

เมือง_รายงานยอดจำหน่าย OTOP พ.ค.65

พฤษภาคม 25, 2022
รายานการดำเนินานโครการ กข.คจ. อ.ขุนตาล พ.ค.65.rar
Download1
101.81 Kb
25.05.2022 19:41

รายงานการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. อ.ขุนตาล พ.ค.65

อ.ขุนตาล รายานยอดotopเดือนพฤษภาคม65.rar
Download1
118.79 Kb
25.05.2022 19:36

อ.ขุนตาล รายงานยอดotopเดือนพฤษภาคม65

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน พค.65.docx
Download1
68.44 Kb
25.05.2022 13:14

เชียงแสน รายงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ พค.65

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน พค.65.doc
Download1
81 Kb
25.05.2022 13:13

เชียงแสน รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พค.65

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน พค.65.docx
Download1
62.97 Kb
25.05.2022 13:13

เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ พค.65

รายานป้อกันยาเสพติด อ.เชียแสน พค.65.rar
Download1
78.43 Kb
25.05.2022 13:13

เชียงแสน รายงานป้องกันยาเสพติด พค.65

รายานโคก 2564 พค.65.rar
Download1
19.81 Mb
25.05.2022 13:05

เชียงแสน รายงานโคก หนอง นา ปี 2564 เดือน พค.65

รายาน กข.คจ. เชียแสน พค.65.rar
Download1
120 Kb
25.05.2022 13:05

เชียงแสน รายงาน กข.คจ. เดือน พค.65

เชียแสน แผน ผล 1 พก 1 ออมทรัพย์พค.65.rar
Download1
782.59 Kb
25.05.2022 13:05

เชียงแสน รายงานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ พค.65

ออมทรัพย์ฯ พ.ค.65 อ.แม่ลาว.rar
Download1
54.03 Kb
25.05.2022 12:40

อ.แม่ลาวส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯเดือน พ.ค.65

กข.คจ.พ.ค.65 อ.แม่ลาว.rar
Download0
121.47 Kb
25.05.2022 12:40

อ.แม่ลาว ส่งรายงาน กข.คจ. เดือน พ.ค.65

พฤษภาคม 24, 2022
กขคจ.24พค.65.rar
Download3
364.6 Kb
24.05.2022 17:46

อ.พาน ส่งรายงาน กข.คจ.เดือนพฤษภาคม65

รายานป้อกันแแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค.65.rar
Download1
160.43 Kb
24.05.2022 15:14

อ.แม่สาย รายงานผลการปองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือน พ.ค.65

เสริมสร้าความเข้มแข็ฯ พค.65.rar
Download1
203.76 Kb
24.05.2022 14:46

อ.แม่สาย รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือน พ.ค.65

อ.แม่สายรายาน กขคจ พฤษภาคม65.rar
Download1
132.04 Kb
24.05.2022 12:06

อ.แม่สาย ส่งรายงานผลการดำเนินงาน กข.คจ. เดือนพฤษภาคม 2565

อำเภอเวียแก่น รายานผ้าถิ่นไทย ประจำเดือน พฤษภาคม.xlsx
Download0
526.94 Kb
24.05.2022 09:36

อำเภอเวียงแก่น รายงานผ้าถิ่นไทย ประจำเดือน พฤษภาคม

พฤษภาคม 23, 2022
23พฤษภาคม2565อำเภอเทิรายานผลการดำเนินาน กข.คจ.ประจำเดือนพฤษภ
Download1
341.27 Kb
23.05.2022 09:25

อำเภอเทิงรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ประจำเดือนพฤษภาคม2565

พฤษภาคม 22, 2022
รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ค.65.pdf
Download2
320.32 Kb
22.05.2022 19:07

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานกองทุนม่ของแผ่นดิน

เมือ_รายานผ้าไทย พ.ค.65.rar
Download1
828.42 Kb
22.05.2022 13:03

เมือง_รายงานยอดจำหน่ายผ้าไทย พ.ค.65

พฤษภาคม 20, 2022
Download3
110.19 Kb
20.05.2022 19:13

รายงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.เชียงแสน พ.ค. 65

เชียแสน รายานยอดจำหน่ายผ้าไทย พ.ค. 65.xlsx
Download4
310.67 Kb
20.05.2022 18:49

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายผ้าไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายานผลการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค. 65 .rar
Download2
133.98 Kb
20.05.2022 16:58

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค. 65

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ค. 65 .rar
Download2
6.8 Mb
20.05.2022 16:53

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ค. 2565

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ค. 65.pdf
Download2
160.15 Kb
20.05.2022 16:45

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ค. 65

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา พ.ค. 65.pdf
Download2
149.16 Kb
20.05.2022 16:44

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ค. 2565

รายานโครการสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึ
Download1
176.13 Kb
20.05.2022 16:36

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา พ.ค. 2565

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ค.65 อ.แม่ลาว.r
Download3
6.71 Mb
20.05.2022 15:54

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด พ.ค.65 อ.แม่ลาว.rar
Download1
41.56 Kb
20.05.2022 15:31

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.แม่สรวย รายานการจัดกิจกรรมวนต้นไม้ประจำปีขอชาติ พ.ศ.65.rar
Download1
627.49 Kb
20.05.2022 15:14

อ.แม่สรวย ส่งสรุปผลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 65

อ.แม่สรวย รายานผ้าไทย เดือนพ.ค.65.rar
Download0
537.98 Kb
20.05.2022 15:13

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผ้าไทย พ.ค.65

อ.แม่สาย รายานผ้าถิ่นไทยฯ พค. 65.rar
Download0
20.63 Mb
20.05.2022 14:42

อ.แม่สาย รายงานผ้าถิ่นไทยฯ พค.65

อ.ดอยหลวส่รายานแผนผลอสพ.ประจำเดือนพฤษภาคม 65.rar
Download0
146.99 Kb
20.05.2022 13:48

อ.ดอยหลวงส่งแบบรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอชาติ ปี 65 อ.เชียแสน
Download2
508.28 Kb
20.05.2022 12:35

อ.เชียงแสน รายงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2565

2.อำเภอพาน รายานผ้า เดือน พ.ค. 65.xlsx
Download1
531.74 Kb
20.05.2022 12:18

อ.พาน รายงานผ้าไทย เดือน พ.ค.

1-02 อ.พาน รายาน SE อำเภอ ทุกวันที่ 20 เดือน พ.ค. 65.rar
Download0
157.31 Kb
20.05.2022 12:13

อ.พาน ส่งรายงาน SE อำเภอ เดือน พ.ค. 65

1-01 อ.พานรายานทุกวันที่ 20 คสป.บร.1.2 พ.ค..rar
Download0
134.13 Kb
20.05.2022 12:09

อ.พาน ส่งรายงาน คสป. เดือน พค. 65

อ.ขุนตาล รายานการขับเคลื่อน โคก หนอ นา พ.ค.65.rar
Download2
3.65 Mb
20.05.2022 11:29

อ.ขุนตาล รายงานการขับเคลื่อน โคก หนอง นา พ.ค.65

รายานโครการสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรไว้ในแผ่นดิน อ.ขุนตาล
Download2
863.75 Kb
20.05.2022 11:18

รายงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อ.ขุนตาล พ.ค.65

เวียชัย รายานโคก หนอ นา พ.ค.65.rar
Download3
1.47 Mb
20.05.2022 11:10

เวียงชัย รายงานโคก หนอง นา พ.ค.65

เวียชัย รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ พ.ค.65.rar
Download4
139.18 Kb
20.05.2022 11:01

เวียงชัย รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ พ.ค.65

เวียชัย รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ พ.ค.65.docx
Download1
100.53 Kb
20.05.2022 10:56

เวียงชัย รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ พ.ค.65

เวียชัย รายานผลเสริมสร้าความเข้มแข็ และป้อกันยาเสพติด.rar
Download1
91.7 Kb
20.05.2022 10:50

เวียงชัย รายงานผลเสริมสร้างความเข้มแข็ง และป้องกันยาเสพติด

พฤษภาคม 19, 2022
รายานผ้าไทย อำเภอแม่ฟ้าหลว พ.ค. 65.xlsx
Download1
1.64 Mb
19.05.2022 19:49

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานการดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ถิ่นผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดินประจำเดือน พฤษภาคม 2565

อ.เวียชัย-รายานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอชาติ ปี 2565.pdf
Download1
453.54 Kb
19.05.2022 18:50

อ.เวียงชัย รายงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565

อ.เวียชัย รายานการดำเนินานผ้าไทยใส่ให้สนุก.rar
Download2
270.46 Kb
19.05.2022 18:46

อ.เวียงชัย รายงานผ้าไทยใส่ให้สนุก พ.ค. 2565

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ พ.ค.65.rar
Download2
180.98 Kb
19.05.2022 14:46

อ.แม่สาย รายงานผลการขับเคลื่อนตามแผปอกันยาเสพติดกองทุนแม่องแผ่นดิน เดือน พฤษภาคม65

แบบตอบรับหนัสือหมู่บ้านต้นแบบ.pdf
Download2
377.98 Kb
19.05.2022 14:17

วปป.ส่งแบบตอบรับหนังสือหมู่บ้านต้นแบบ

แบบรายานผ้าไทยอำเภอดอยหลว เดือนพฤษภาคม.xlsx
Download2
261.36 Kb
19.05.2022 12:36

อ.ดอยหลวงส่งรายงานผ้าไทย

อ.ดอยหลวรายานวันต้นไม้ขอชาติ.pdf
Download2
656.42 Kb
19.05.2022 12:24

อ.ดอยหลวงส่งรายงานวันต้นไม้ของชาติ

อ.ป่าแดดรายานโครการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ถิ่นผ้าไทยดำรไว้ในแผ่น
Download3
646.33 Kb
19.05.2022 10:57

อ.ป่าแดดรายงานการดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ถิ่นผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายานออมทรัพย์ฯ พ.ค.65.rar
Download0
129.32 Kb
19.05.2022 10:44

อ.แม่สาย รายงานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำงวดเดือน พค.65

พฤษภาคม 18, 2022
การเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดินพฤษภาคม65 - Copy.rar
Download2
550.65 Kb
18.05.2022 17:26

อ.พาน ส่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน พค.65

การสร้าภูมิคุ้มกันเยาวชน พฤษภาคม65.rar
Download2
46.47 Kb
18.05.2022 17:22

อ.พาน ส่งการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาฯ พค.65

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด18พฤษภาคม65.rar
Download4
37.05 Kb
18.05.2022 17:19

อ.พาน ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พค.65

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้อกันยาเสพติด พฤษภาคม65.rar
Download3
38.27 Kb
18.05.2022 17:16

อ.พาน ส่งการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พค.65

อ.ป่าแดดส่สรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ขอชาติ.pdf
Download7
555.21 Kb
18.05.2022 16:09

อ.ป่าแดดส่งแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2565

แบบตอบรับหนัสือหมู่บ้านต้นแบบฯ อ.ป่าแดด.pdf
Download0
113.64 Kb
18.05.2022 15:56

อ.ป่าแดดส่งแบบตอบรับหนังสือหมู่บ้านต้นแบบสืบสาน รักษา ต่อยอด

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ 65.pdf
Download3
980.17 Kb
18.05.2022 15:36

อ.เวียงป่าเป้า รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้

Download0
66.58 Kb
18.05.2022 13:29

อ.แม่ลาว ขอส่งแบบตอบรับหนังสือหมู่บ้านต้นแบบ "สืบสาน รักษา ต่อยอด"

รายานความเข้มแข็17พค65001.pdf
Download1
303.01 Kb
18.05.2022 12:15

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ17พค65

รายาน บร 217พค65001.pdf
Download0
731.22 Kb
18.05.2022 12:14

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานเศรษฐกิจฐานราก บร2(17พค65)

รายาน ดำเนินานกอทุนแม่ฯ 17พค65001.pdf
Download1
389.22 Kb
18.05.2022 12:13

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน17พค65

แผนผล อสพ17 พค65001.pdf
Download0
1.15 Mb
18.05.2022 12:12

อ.ป่าแดดขอส่งแผน-ผล อาสาพัฒนา17พค65

แนวทาสร้าการป้อกันและแก่ไขยาเสพติดนอกสถานศึกษา17พค65001.pdf
Download1
638.14 Kb
18.05.2022 12:12

อ.ป่าแดดขอส่งแนวทางการแก้ไขยาเสพติดนอกสถานศึกษา(17พค65)

การป้อกันและแก่ไขยาเสพติด17พค65001.pdf
Download1
704.66 Kb
18.05.2022 12:11

อ.ป่าแดดขอส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(17พค65)

อ.เทิ รายานผลการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่ให้สนุก.rar
Download0
2.5 Mb
18.05.2022 10:47

อ.เทิง รายงานผลการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่ให้สนุก

รายานกอทุนแม่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 05 2565.rar
Download2
572.56 Kb
18.05.2022 10:41

อ.เทิง รายงานกองทุนแม่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 05 2565

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ค.65.rar
Download1
142 Kb
18.05.2022 10:12

อ.แม่จัน ส่งรายงานยาเสพติดและกองทุนแม่ฯ พ.ค.65

พฤษภาคม 17, 2022
อ.ขุนตาล รายานผ้าไทย เดือนพฤษภาคม65.rar
Download0
2.13 Mb
17.05.2022 16:07

อ.ขุนตาล รายงานผ้าไทย เดือนพฤษภาคม65

รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.ขุนตาล พฤษภาคม65.rar
Download2
110.89 Kb
17.05.2022 14:38

รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.ขุนตาล พฤษภาคม65

อ.ขุนตาล ส่รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.
Download3
96.5 Kb
17.05.2022 14:33

อ.ขุนตาล ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ค.65

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน เพ.ค.65 อ.ขุนตาล.pdf
Download1
102.51 Kb
17.05.2022 14:31

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ค.65 อ.ขุนตาล

ส่แบบรายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแ
Download1
113.5 Kb
17.05.2022 14:27

ส่งแบบรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ค.65 อ.ขุนตาล

พฤษภาคม 13, 2022
อ.แม่สรวยรายานติดตามสนับสนุน กข.คจ.พ.ค.65.rar
Download0
235 Kb
13.05.2022 18:04

อ.แม่สรวย รายงานผลการติดตามสนับสนุน กข.คจ.พ.ค.65

อ.แม่สรวยรายานกลุ่มออมทรัพย์ พ.ค.65.rar
Download0
144.34 Kb
13.05.2022 18:03

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ พ.ค.65

อ.แม่สรวยรายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน.rar
Download1
12.1 Mb
13.05.2022 18:02

อ.แม่สรวย รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ พ.ค.65

อ.แม่สรวย รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download1
288.03 Kb
13.05.2022 18:01

อ.แม่สรวย รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.แม่สรวย รายานผลโคก หนอ นา พ.ค.65.rar
Download1
26.33 Mb
13.05.2022 18:00

อ.แม่สรวย รายงานผลโคก หนอง นา พ.ค.65

อ.แม่สรวยรายาน SE เดือนพ.ค.65.rar
Download0
1.81 Mb
13.05.2022 18:00

อ.แม่สรวย ส่งรายงาน SE พ.ค.65

พฤษภาคม 11, 2022
แบบรายานโครการวัด ประชา รัฐ พฤษภาคม.pdf
Download2
118.63 Kb
11.05.2022 14:22

อ.แม่สาย รายงานวัดประชารัฐ

Download0
191.83 Kb
11.05.2022 14:12

อ.แม่สาย รายงานประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 10, 2022
ส่รายานข่าว พค.65.pdf
Download1
183.83 Kb
10.05.2022 16:24

เชียงรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 9, 2022
อำเภอแม่ฟ้าหลว แบบรายาน บร .2 พฤษภาคม 65.xlsx
Download1
14.42 Kb
09.05.2022 21:55

อ.แม่ฟ้าหลวการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐง รายงาน เดือนพฤษภาคม 2565

อ.ป่าแดดส่รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน ประจำเดือน เม.ย.65.
Download2
704.74 Kb
09.05.2022 16:05

อ.ป่าแดดรายงานประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน

อ.ขุนตาล รายานประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน65.pdf
Download0
658.3 Kb
09.05.2022 10:51

อ.ขุนตาล รายงานประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน65

พฤษภาคม 6, 2022
เมือ_รายานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด2พ.ค.65.rar
Download0
101.41 Kb
06.05.2022 02:05

เมือง_รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์(รด.2)พ.ค.65

พฤษภาคม 5, 2022
7.เม.ย. 65.rar
Download0
230.04 Kb
05.05.2022 17:58

อ.พาน รายงาน รด. 2 เดือน เม.ย.

รด.2 เดือนพฤษภาคม 65.rar
Download4
26.72 Kb
05.05.2022 15:53

อ.แม่ฟ้าหลวงส่งรายงานยอดจำหน่ายโอทอป รด.2

รายานจิตอาสา เมษายน 65 1.rar
Download3
2.21 Mb
05.05.2022 12:03

อ.แม่ฟ้าหลวงส่งรายงานจิตอาสาประจำเดือน เม.ย. 65

แบบรายาน รด.2 อ.ขุนตาล เดือน เม.ย.65.rar
Download1
198.69 Kb
05.05.2022 09:21

แบบรายงาน รด.2 อ.ขุนตาล เดือน เม.ย.65

พฤษภาคม 3, 2022
แบบรายาน พช.ใสสะอาด_เดือน เม.ย.65.pdf
Download1
127.15 Kb
03.05.2022 17:21

อ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ประจำเดือน เม.ย.65

รด.2 เม.ย 65_วปป.pdf
Download1
2.84 Mb
03.05.2022 16:13

อ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (รด.2) ประจำเดือนเมษายน 2565

Download0
354.56 Kb
03.05.2022 16:02

รายงานพช.ใสสะอาดเม.ย. อ.แม่สาย

อ.ป่าแดดรายานยอดจำหน่ายโอทอปรด.2 ประจำเดือนเม.ย.65.pdf
Download1
1.55 Mb
03.05.2022 15:59

อ.ป่าแดดส่งรายงานยอดจำหน่ายโอทอปประจำเดือนเม.ย.65

อ.ป่าแดดรายาน พช.ใสสะอาดปรจำเดือน เม.ย.65.pdf
Download0
1.19 Mb
03.05.2022 15:51

อ.ป่าแดด รายงานพช.ใสสะอาดประจำเดือน เม.ย.65

พฤษภาคม 2, 2022
อ.แม่สรวย รายาน รด.2.rar
Download0
128.48 Kb
02.05.2022 16:26

Download0
81.41 Kb
02.05.2022 16:09

อำเภอแม่จันส่งรด.02 พฤษภาคม 2565

Download1
133.42 Kb
02.05.2022 11:32

อ.เชียงแสน ขอส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP รด.2 ประจำเดือน เมษายน 2565

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 304.32 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย