ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มีนาคม 27, 2020
การขับเคลื่อนป้อกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 63 วชร..pdf
Download0
721.72 Kb
27.03.2020 14:32

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอส่งรายงานการขับเคลื่อนและปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 63 วันท่ี 26 มีนาคม 2563

อ.แม่สรวย แบบลลายมือรับทราบเกี่ยวกับการปรับปรุตำแหน่.pdf
Download0
401.34 Kb
27.03.2020 09:24

อ.แม่สรวย ส่งแบบลงรายมือชื่อรับทราบการปรับปรุงตำแหน่งฯ

มีนาคม 25, 2020
การประเมินผลการดำเนินาน25032020164629.pdf
Download28
7.63 Mb
25.03.2020 16:47

อำเภอพาน ส่งแบบการประเมินผลการดำเนินงาน

อ.พาน รายาน รด2 มีนาคม63.pdf
Download0
2.97 Mb
25.03.2020 15:35

อ.พาน รายงานยอด OTOP (รด.2)เดือนมีนาคม63

เมือ_โครการพัฒนาศักยภาพ D-HOPE.rar
Download8
105 b
25.03.2020 14:36

อ.เมืองรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพฯD-HOPE

คำสั่ กบต25032020130311.pdf
Download2
4.82 Mb
25.03.2020 13:04

อ.ป่าแดด ส่งสำเนาคำสั่ง กบต.(ให้คุณยุวลักษณ์)

มีนาคม 23, 2020
อ.เมือรายานบันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายOTOP.rar
Download1
420.53 Kb
23.03.2020 16:44

อ.เมืองรายงานยอดจำหน่ายOTOPมี.ค.

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล มี.ค.63.pdf
Download1
172.37 Kb
23.03.2020 13:19

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล มี.ค. 63

มีนาคม 20, 2020
รายานยอด OTOP มี.ค.63.rar
Download3
112.36 Kb
20.03.2020 21:03

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือนมี.ค.63

รายานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา.rar
Download0
51.11 Kb
20.03.2020 16:16

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานยาเสพติด.rar
Download2
3 Mb
20.03.2020 16:14

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานกอทุนแม่ฯ.rar
Download4
5.3 Mb
20.03.2020 16:12

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อำเภอเวียแก่นรายานการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อป้อกันโรคติดเชื้อไวร
Download1
13.41 Kb
20.03.2020 12:57

อำเภอเวียงแก่นรายงานการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า

1รายานยาเสพติดตามคำสั่ ศอ.ปส มค.6320.xls
Download0
31.5 Kb
20.03.2020 12:43

อำเภอเวียงแก่นรายงานการป้องกันปัญหายาเสพติด

1อำเภอเวียแก่นรายานป้อกันยาเสพติดประจำเดือนมีนาคม2563วินัย.d
Download0
401 Kb
20.03.2020 12:42

อำเภอเวียงแก่นรายงานผลการป้องกันยาเสพติด

อำเภอเวียแก่นรายานสร่าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนปร
Download0
403.31 Kb
20.03.2020 12:32

อำเภอเวียงแก่นรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

อำเภอเวียแก่นรายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ประจำเดือ
Download1
367.13 Kb
20.03.2020 12:31

อำเภอเวียงแก่นรายงานผลการเสริมสร้างควาามเข้มแข็งกองทุนแม่นของแผ่นดิน

การบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลา มี.ค. 63.rar
Download0
79.49 Kb
20.03.2020 10:34

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการบันทึกข้อมูลยอดจำหน่าย OTOP ในศูนย์ข้อมูลกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มีนาคม 2563)

คณะทำานสานพลัประชารัฐ มี.ค. 63.rar
Download0
49.35 Kb
20.03.2020 10:12

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ (SE)

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 มี.ค. 63.rar
Download1
82.36 Kb
20.03.2020 10:11

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงราย (บร.2)

ตลาดประชารัฐ 14 มี.ค. 63.rar
Download2
113.57 Kb
20.03.2020 09:59

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ประจำเดือนมีนาคม 2563

ยาเสพติด มีค.63.rar
Download0
6.25 Mb
20.03.2020 09:19

อ.ป่าแดดรายงานยาเสพติด เดือนมีค.63

รายาน0สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก
Download0
79.53 Kb
20.03.2020 09:13

วปป.รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน0ป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
82.03 Kb
20.03.2020 09:12

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน0การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือน
Download0
101.73 Kb
20.03.2020 09:12

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

มีนาคม 19, 2020
ผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน.rar
Download0
10.67 Mb
19.03.2020 22:29

อ.แม่สรวย รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนมี.ค.63

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download0
77.03 Kb
19.03.2020 22:28

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือน มี.ค. 63

รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย เดือน มี.ค.63.doc
Download0
166.5 Kb
19.03.2020 22:26

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือน มี.ค.63

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือน มีนาคม ๒๕๖๓.pdf
Download1
155.2 Kb
19.03.2020 22:01

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือน มีนาคม .rar
Download0
73.34 Kb
19.03.2020 21:59

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน เดือน มีนาคม .rar
Download0
6.7 Mb
19.03.2020 21:58

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

รายานเสริมสร้าความเข็มเข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน มีนาคม 63.xls
Download3
361 Kb
19.03.2020 16:26

อ.เมือง รายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมือเชียราย ก.พ.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา มีนาคม
Download2
729.5 Kb
19.03.2020 16:25

อ.เมือง รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา เดือน มีนาคม 63

รายานยาเสพติด อ.เมือ.xls
Download1
362 Kb
19.03.2020 16:18

อ.เมือง รายงานการป้องกันปัญหายาเสพติด

3.อ.เทิ รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.doc
Download2
235.5 Kb
19.03.2020 16:14

อ.เทิงส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.อ.เทิ รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download1
240.5 Kb
19.03.2020 16:13

อ.เทิงส่งรายงานแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกสถานศึกษา

1.รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน.rar
Download1
195.73 Kb
19.03.2020 16:12

อ.เทิง ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

มี.ค. 63.rar
Download0
87.74 Kb
19.03.2020 16:07

อ.เทิง//รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ มี.ค.63

แม่สาย พช.ใสสะอาด 63 - มีค.rar
Download0
14.14 Kb
19.03.2020 15:59

แม่สาย พช.ใสสะอาด 63 - มีค.rar

อ.เทิแผน-ผลปฏิบัติานอสพ.rar
Download1
273.38 Kb
19.03.2020 15:44

อ.เทิงขอส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานอสพ.

4. มี.ค.63.xls
Download0
323 Kb
19.03.2020 14:59

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนมีนาคม 63

แบบรายการผลิตหน้ากากCOVID-1918มีนาคม 63.docx
Download0
15.43 Kb
19.03.2020 14:58

สพอ.เวียงชัย ขอส่งแบบรายงานผลการผลิตหน้ากากผ้าMask 01 02 และ 03 ครั้งท่ี1 19 มีนาคม 2563

5.มี.ค.63.xls
Download1
326.5 Kb
19.03.2020 14:57

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด เดือนมีนาคม 63

4. มี.ค. 63.xls
Download0
339.5 Kb
19.03.2020 14:56

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ เดือนมีนาคม 63

ขุนตาล รายานผล OTOP mobile มี.ค.63.rar
Download0
954.28 Kb
19.03.2020 14:29

ขุนตาล รายงานผล OTOP mobile มี.ค.63

ขุนตาล รายานยอดขวัญปีใหม่ 25 มี.ค.63.rar
Download0
330.61 Kb
19.03.2020 14:26

ขุนตาล รายงานยอดขวัญปีใหม่ 25 มี.ค.63

ขุนตาล รายาน ตลาดนัด 14 มี.ค.63.rar
Download0
329.89 Kb
19.03.2020 14:22

ขุนตาล รายงาน ตลาดนัด 14 มี.ค.63

ขุนตาล รายาน บร.2 มี.ค.63.rar
Download0
325 Kb
19.03.2020 14:19

ขุนตาล รายงาน ศก.ฐานราก (บร.2) มี.ค.63

ขุนตาล รายานคณะทำานขับเคลื่อนประชารัฐ มี.ค.63.rar
Download0
253.89 Kb
19.03.2020 14:19

ขุนตาล รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ มี.ค.63

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว มีนาคม 63.rar
Download0
74.01 Kb
19.03.2020 13:25

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันะ์ประจำเดือน มีนาคม

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 19 มี.ค.63.rar
Download0
3.09 Mb
19.03.2020 13:18

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

รายานความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
89.24 Kb
19.03.2020 13:14

ดอยหลวง รายงานสร้างความเข้มแข็งหมุ่บ้านด้วยกองทุนแม่

ยาเสพติดlร้าภุมิคุ้มนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
66.05 Kb
19.03.2020 13:13

ดอยหลวง รายงานป้องกันคุ้มครองยาเสพติตนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด มี.ค.63.rar
Download0
35.06 Kb
19.03.2020 11:55

ck ส่งรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 19 มี.ค.63

รายานการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ฯ มี.ค.63.ra
Download1
49.32 Kb
19.03.2020 11:39

CKส่งรายงานการเสริมสรางความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ มี.ค.63

รายาน สร้าภูมิคุ้มกัน 19 มี.ค.63.rar
Download0
58.26 Kb
19.03.2020 11:09

CKส่งรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายฯในเยาวชนนอกสถานศึกษา

03182020155421.pdf
Download0
1.04 Mb
19.03.2020 11:05

อ.แม่ลาว ส่งแบบฟอร์มประวัติผู้ป่วยใหม่ (ตรวจสุขภาพ)

มีนาคม 18, 2020
ส่ข้อมูลเป้าหมายสารสนเทศ.docx
Download0
68.87 Kb
18.03.2020 16:12

อ.เชียงแสน ส่งรายงานเป้าหมายบ้านสารสนเทศ

รายานแบบ พช.6 มีนาคม 2563.pdf
Download1
540.6 Kb
18.03.2020 15:42

อ.เมืองเชียงราย รายงาน พช.6 ประจำเดือน มี.ค.63

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ มี.ค.63.rar
Download0
1.54 Mb
18.03.2020 15:37

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานยาเสพติดทุก อ.เชียแสน มีค.63.rar
Download0
83.92 Kb
18.03.2020 15:35

อ.เชียงแสน ส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มี.ค.63.rar
Download0
1.51 Mb
18.03.2020 15:35

อ.แม่จัน รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน มีค.63.doc
Download0
209.5 Kb
18.03.2020 15:34

อ.เชียงแสน รายงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน มีค.63.docx
Download1
72.84 Kb
18.03.2020 15:34

อ.เชียงแสน รายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ส่รายานข่าว มีค 63.docx
Download0
2.09 Mb
18.03.2020 15:33

อ.เชียงแสน ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ มี.ค.2563.rar
Download0
477.32 Kb
18.03.2020 15:32

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

มีนาคม 17, 2020
หนัสือนำส่ การจัดทำสารสนเทศ.pdf
Download5
143.44 Kb
17.03.2020 20:43

อ.แม่ลาว ส่งแบบรายงานพื้นที่เป้าหมายการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วดที่ 2 เดือนมี.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download0
49 Kb
17.03.2020 17:39

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน บร.2 มี.ค
Download1
64.05 Kb
17.03.2020 17:39

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากแและประชารัฐ

มี.ค. 63 SEระดับอำเภอ.rar
Download1
116.48 Kb
17.03.2020 14:12

อ.เวียงชัย รายงานการขับเคลื่อนประชารัฐ (SE ระดับอำเภอ)

รายาน SE. มี.ค.63 - - -.rar
Download1
91.66 Kb
17.03.2020 14:09

อ.เวียงชัยรายการขับเคลื่อนประชารัฐ (SE)

กอทุนแม่ฯมี.ค.63.rar
Download1
185.32 Kb
17.03.2020 13:46

สพอ.เวียงชัย ขอส่วรายงานรายงานยาเสพติด รายงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กนอกสถานศึกษา และรายงานความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่

14 มี.ค. .63 วช - -.rar
Download0
3.18 Mb
17.03.2020 13:27

อ.เวียงชัย รายงานตลาดประชารัฐคนไทยฯ

มีนาคม 16, 2020
หนัสือแจ้ตรวจสุขภาพ ประจำปี.pdf
Download3
136.66 Kb
16.03.2020 22:34

อ.เวียงชัย ขอส่งบัญชีรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี

20 มี.ค. 63 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.docx
Download0
72.8 Kb
16.03.2020 22:33

อ.เวียงชัย ขอส่ง พรบ.อำนวยความสะดวก 20 มี.ค. 2563

อ.เทิส่แบบบัญชีรายชื่อตรวจสุขภาพ.pdf
Download2
147.38 Kb
16.03.2020 15:50

อ.เทิงขอส่งบัญชีรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี

ส่านป้อกันแก้ไขยาเสพติด จว.rar
Download0
115.37 Kb
16.03.2020 15:14

อ.แม่สาย ส่งรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

มีนาคม 15, 2020
รายาน 14 มี.ค.63.rar
Download0
123.46 Kb
15.03.2020 21:15

อ.แม่สรวย รายงานตลาดประาชารัฐ

รายาน 4 มี.ค.63.rar
Download1
123.79 Kb
15.03.2020 21:15

อ.แม่สรวย รายงานตลาดประชารัฐ

รายาน มี.ค.63.rar
Download4
84.37 Kb
15.03.2020 20:52

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ

รายาน OTOP Mobile มี.ค.63.rar
Download0
161.05 Kb
15.03.2020 20:43

อ.แม่สรวย รายงาน OTOP Mobile

แม่สรวย รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 มี.ค.63.rar
Download0
102.49 Kb
15.03.2020 12:12

อ.แม่สรวย รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

แม่สรวย รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 มี.ค.63.rar
Download1
102.22 Kb
15.03.2020 12:11

อ.แม่สรวย รายงานพรบ.อำนายความสะดวก

มีนาคม 14, 2020
ตรวจสุขภาพ.pdf
Download2
97.72 Kb
14.03.2020 20:36

อ.แม่ลาว ส่งรายชื่อผู้ตรวจสุขภาพ

มีนาคม 13, 2020
รายานผลการดำเนินานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2563 บร.
Download4
89.25 Kb
13.03.2020 23:52

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและพลังประชารัฐ ปี 2562 (บร.2) เดือน มีนาคม 2563

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจพลัประชารัฐจัหวัดเช
Download2
110.09 Kb
13.03.2020 23:48

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย เดือน มีนาคม 2563

รายานผลการดำเนินการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ประจำวันที่ 14
Download0
103.56 Kb
13.03.2020 23:46

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ วันที่ 14 มีนาคม

รายาน OTOP mobile ประจำเดือน มีนาคม .rar
Download0
102.08 Kb
13.03.2020 23:44

แม่ฟ้าหลวง // รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile เดือนมีนาคม

หนัสือนำส่ มี.ค. 63-ผสาน.pdf
Download0
132.5 Kb
13.03.2020 17:53

แม่ฟ้าหลวง // รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

พช ใสสะอาด.pdf
Download5
110.62 Kb
13.03.2020 17:48

แม่ฟ้าหลวง // รายงาน พช.ใสสะอาด

อ.เมือ รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 14.r
Download0
1.59 Mb
13.03.2020 17:39

อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 14

อ.เมือ รายานผลการดำเนินาน OTOP Mobile.rar
Download0
1.91 Mb
13.03.2020 17:39

อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile

รายานประชาสัมพันธ์ แม่ฟ้าหลว 2.rar
Download0
506.55 Kb
13.03.2020 17:31

แม่ฟ้าหลวง // รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

รายานOTOP Mobile.docx
Download0
148.41 Kb
13.03.2020 15:50

ส่งรายงานจากพญาฯ

รายานผลการดำเนินานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download2
92.82 Kb
13.03.2020 14:00

อ.พญาฯส่งรายงาน

รายานตลาดประชารัฐรอบ2.rar
Download1
3.04 Mb
13.03.2020 13:58

อ.พญาฯส่งรายงาน

รายานปชส.rar
Download0
3.02 Mb
13.03.2020 13:58

อ.พญาฯส่งรายงาน

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มี.ค. รอบที่ 2.rar
Download1
135.15 Kb
13.03.2020 13:44

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มี.ค. รอบที่ 2

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 และกลุ่มเดิม มี.ค. 6
Download1
131.15 Kb
13.03.2020 13:43

อ.แม่สาย รายงาน ผลการดำเนินงาน SE ฯ (บร.2 และกลุ่มเดิม ) มี.ค. 63

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE มี.ค. 63.rar
Download1
65.06 Kb
13.03.2020 13:42

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE มี.ค. 63

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile มี.ค. 2563.docx
Download1
122.18 Kb
13.03.2020 13:41

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile มี.ค. 2563

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562
Download3
87.64 Kb
13.03.2020 10:23

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562 (บร.2) มี.ค.2563 เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download2
130.61 Kb
13.03.2020 10:12

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (15มีค.2563)เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มีค.256
Download0
2.98 Mb
13.03.2020 09:52

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มีค.2563 เชียงแสน

มีนาคม 11, 2020
Download1
754.64 Kb
11.03.2020 09:48

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐ มีค. 63ครั้งที่ 2

มีนาคม 10, 2020
รายานยอดผ้าป่า.pdf
Download2
97.27 Kb
10.03.2020 16:47

อำเภอแม่ลาว รายงานยอดเงินผ้าป่าครั้งที่ 1

SE มีนาคม.rar
Download2
1.51 Mb
10.03.2020 15:58

อ.เมืองรายงาน SE

หนัสืออำเภอเทิรายานยอดเินผ้าป่ากอทุนพัฒนาเด็กฯ ครั้ที่1.pdf
Download1
165.62 Kb
10.03.2020 15:48

อำเภอเทิงส่งรายงานยอดเงินเบื้องต้น ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ครั้งที่ 1

รายานผลการประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2
Download11
3.69 Mb
10.03.2020 15:03

รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 มี.ค.63-วชร.rar
Download5
127 Kb
10.03.2020 13:58

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile 15มี.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 มี.ค.63- วชร.rar
Download0
130.28 Kb
10.03.2020 13:52

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14มี.ค.63

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ15มี.ค.63-วชร.rar
Download3
127.65 Kb
10.03.2020 13:46

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐระดับอำเภอ 15มี.ค.63

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562บ
Download1
181.7 Kb
10.03.2020 13:40

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน บร.2 (15มี.ค.63)

Download2
484.86 Kb
10.03.2020 11:41

อำเภอแม่จันส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐ เดือนมีนาคม 2563

Download4
554.93 Kb
10.03.2020 11:38

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ (บร.2) เดือนมีค.2563

อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ มี.ค 2563.docx
Download1
112.47 Kb
10.03.2020 09:52

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ มี.ค.63

มีนาคม 9, 2020
อ.แม่สรวย รายานประชาสัมพันธ์ มี.ค.63.rar
Download0
7.69 Mb
09.03.2020 21:45

อ.แม่สรวย ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

มีนาคม 6, 2020
รายานประชาสัมพันธ์ มี.ค.63.rar
Download1
2.56 Mb
06.03.2020 15:28

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์ 10 มี.ค.63

รายานประชาสัมพันธ์ 10 มี.ค.63- วชร.rar
Download1
1.08 Mb
06.03.2020 08:21

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานประชาสัมพันธ์10มี.ค.63

มีนาคม 5, 2020
ที่ ชร.1419 ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด มี.ค.63.docx
Download5
405.7 Kb
05.03.2020 16:40

อำเภอขุนตาล ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รด.2.rar
Download3
144.48 Kb
05.03.2020 16:35

ส่งรายงาน รด.2 อ.พญาฯ

ตลาดประชารัฐรอบที่ 1.rar
Download2
3.04 Mb
05.03.2020 16:34

รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้รอบ1

Download3
515.1 Kb
05.03.2020 15:06

รายงาน พช.ใสสะอาด

ขุนตาล รายาน OTOP ขอขวัญปีใหม่ 10 มี.ค.63.rar
Download1
330.73 Kb
05.03.2020 14:35

ขุนตาล รายงาน OTOP ของขวัญปีใหม่ 10 มี.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ เชียขอ 4 มี.ค.63.rar
Download2
3.07 Mb
05.03.2020 11:43

ประชารัฐเชียงของ

มีนาคม 4, 2020
แม่สรวย รายานพช.ใสสะอาด 4 มี.ค.63.rar
Download4
113.19 Kb
04.03.2020 20:22

อ.แม่สรวย รายงานพช.ใสสะอาด

รายาน พช.ใสสะอาด มีนาคม 2563.doc
Download4
1.41 Mb
04.03.2020 17:35

อ.พญาเม็งราย รายงาน พช.ใสสะอาด

ส่จว เยาวชนยา.rar
Download2
134.9 Kb
04.03.2020 16:12

อ.แม่สาย รายงานเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน พช.ใสสะอาด 4 มี.ค.63.rar
Download2
55.09 Kb
04.03.2020 16:05

CK ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด 4 มี.ค.63

รายานความเข้มแข็แม่สายกอทุนแม่.rar
Download2
326.28 Kb
04.03.2020 16:00

อ.แม่สายส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่

Download1
797.55 Kb
04.03.2020 15:12

รายงานยอดจำหน่ายเดือนมีนาคม 2563 อำเภอแม่จัน

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 4 มี.ค.63.rar
Download3
3.09 Mb
04.03.2020 14:09

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

อ.แม่สาย ส่แบบตอบรับเข้าร่วมฯ 9 มี.ค.63.docx
Download4
14.35 Kb
04.03.2020 11:24

อ.แม่สาย ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ 9 มี.ค.63

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มี.ค.รอบที่ 1.rar
Download2
3.11 Mb
04.03.2020 10:18

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ รอบ 1 มี.ค.63

รายาน พช ใสสะอาด 4 มีนาคม 2563.xlsx
Download2
1.07 Mb
04.03.2020 10:01

อ.แม่จัน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมีนาคม 2563

นำส่ผลเดือนมีนาคม63.docx
Download2
569.07 Kb
04.03.2020 10:00

อ.แม่จัน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมีนาคม 2563

รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนมีนาคม63.docx
Download1
1.08 Mb
04.03.2020 09:40

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่นรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือนมีนาคม2563

มีนาคม 3, 2020
5 มี.ค. 63 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.docx
Download1
72.76 Kb
03.03.2020 22:59

อ.เวียงชัย รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 มี.ค. 63

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มี.ค. 63.docx
Download3
822.46 Kb
03.03.2020 22:59

อ.เวียงชัย รายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมีนาคม 2563

อ.พาน รายาน รด.203032020173629.pdf
Download2
3.03 Mb
03.03.2020 17:40

อ.พานรายงาน รด.2

อ.พาน รายานตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย03032020173739.pdf
Download3
415.14 Kb
03.03.2020 17:40

อ.พานรายงานตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย

ประชาสัมพันธ์ วปป.ก.พ.63.rar
Download1
11.97 Mb
03.03.2020 16:37

อ.เวียงป่าเป้า ส่งผลประชาสัมพันธ์ งวดเดือนมี.ค.63

รายานยอดผ้าเดือนกพ6303032020145536.pdf
Download2
474.65 Kb
03.03.2020 14:58

อ.ป่าแดดรายงานผลิตภัณ์ยอดผ้าทุก30ของเดือน

อ.ขุนตาล รายานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 มี.ค.63.rar
Download2
329.83 Kb
03.03.2020 14:47

อ.ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4 มี.ค.63.

รด.2.xls
Download4
51.5 Kb
03.03.2020 14:41

อ.ขุนตาล รายงานยอดจำหน่าย รด.2

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25มี.ค.63.rar
Download2
161.04 Kb
03.03.2020 13:28

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2(5มี.ค.63)

อ.พาน รายาน พช.ใสสะอาด03032020113852.pdf
Download4
4 Mb
03.03.2020 11:39

อำเภอพาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

วก รายาน รด.2 ก.พ.63.rar
Download1
107 b
03.03.2020 11:25

อ.เวียงแก่น ส่งรายงาน รด.2

รายาน รด.2 วันที่ 5 มีนาคม 2563.rar
Download3
79.79 Kb
03.03.2020 10:25

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน รด.2

Download5
17.92 Mb
03.03.2020 10:24

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2563

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 มีค.2563
Download3
2.98 Mb
03.03.2020 10:24

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 มีค.2563 เชียงแสน

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด มี.ค.63.docx
Download3
96.06 Kb
03.03.2020 10:06

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

มีนาคม 2, 2020
อ.เมือ รายานยอดจำหน่าย OTOP.rar
Download7
391.98 Kb
02.03.2020 19:33

อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP

อ.เมือ รายานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ มี.ค.rar
Download4
1.59 Mb
02.03.2020 18:42

อ.เมืองรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

พช.ใสสะอาด-วชร 5 มี.ค.63.pdf
Download2
162.04 Kb
02.03.2020 14:39

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 มี.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 มี.ค.63- วชร.rar
Download5
129.68 Kb
02.03.2020 14:34

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4มี.ค.63

วก.รายาน พช.ใสสะอาด ก.พ.63.pdf
Download2
59.2 Kb
02.03.2020 14:21

วก.รายงาน พช.ใสสะอาด ก.พ.63

Download1
729.52 Kb
02.03.2020 13:30

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มีค.63

พัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.พ. 63.rar
Download4
95.35 Kb
02.03.2020 13:21

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตลาดประชารัฐ 4 มี.ค. 63.rar
Download5
113.58 Kb
02.03.2020 13:16

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

Download4
252.34 Kb
02.03.2020 13:11

อ.แม่จันส่งรายงาน รด.02 มีค.2563

วปป.รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ. 63.rar
Download3
397.38 Kb
02.03.2020 13:10

สพอ. เวียงป่าเป้า ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มี.ค.63.pdf
Download1
586.53 Kb
02.03.2020 11:01

อ.แม่ลาว ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม 2563

การดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดทุกวันที่๕02032020104857.pdf
Download5
1.23 Mb
02.03.2020 10:52

อ.ป่าแดดส่งการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

มีนาคม 2563.pdf
Download4
132.92 Kb
02.03.2020 10:29

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 28, 2020
แบบฟอร์มสมัครทำประกันชีวิตกลุ่ม.pdf
Download4
2.18 Mb
28.02.2020 14:23

อ.เทิงส่งแบบฟอร์มสมัครทำประกันชีวิตกลุ่มฯ

กุมภาพันธ์ 27, 2020
อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP กพ.63.rar
Download5
66.78 Kb
27.02.2020 12:14

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP กพ.63

อ.แม่สาย ส่แบบสำรวจข้อมูลการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ.ra
Download3
82.97 Kb
27.02.2020 11:58

อ.แม่สาย ส่งแบบสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตฯ กลไกประชารัฐ

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 ก.พ.63.rar
Download1
102.29 Kb
27.02.2020 08:44

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก

รายานยอด OTOP ก.พ.63.rar
Download4
120.35 Kb
27.02.2020 08:35

อ.แม่สรวย ส่งรายงานข้อมูลการจำหน่ายสินค้า OTOP ก.พ.63

กุมภาพันธ์ 26, 2020
อ.เทิข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่า ตามโครการสร้าสัมมาชีพชุมชน ปี 2
Download4
279.9 Kb
26.02.2020 15:24

อ.เทิงขอส่งข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่าง ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน กพ.63.doc
Download1
209.5 Kb
26.02.2020 15:00

อ.เชียงแสน ขอส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ เดือน กพ.63

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน กพ.63.docx
Download3
73.37 Kb
26.02.2020 14:59

อ.เชียงแสน ขอส่งรายงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ เดือน กพ.63

รายานยาเสพติดทุก อ.เชียแสน กพ.63.rar
Download2
83.95 Kb
26.02.2020 14:59

อ.เชียงแสน ขอส่งรายงานยาเสพติดเดือน กพ.63

อ.พานส่รายานโครการสร้ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชา
Download4
465.93 Kb
26.02.2020 14:52

อ.พานส่งการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ

..pdf
Download8
465.93 Kb
26.02.2020 14:49

อ.พานส่งการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้&#362

แบบสำรวจฯ.rar
Download8
3.15 Mb
26.02.2020 14:38

อ.พญาส่งแบบสำรวจกลุ่มผู้ผลิตตามโครงการสร้างรายได้ด้วยกลไกประชารัฐ

อ.เมือสร้ารายได้จากการจำหน่ายกลไกประชารัฐ.rar
Download13
221.65 Kb
26.02.2020 12:43

อ.เมืองสร้างรายได้จากการจำหน่ายด้วยกลไกประชารัฐ

อ.เทิรายานโครการร้อยใจรักษ์.rar
Download1
86.46 Kb
26.02.2020 10:41

อ.เทิงส่งรายงานโครงการร้อยใจรักษ์

โครการสร้ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐทุก2526กพ
Download9
480.52 Kb
26.02.2020 10:10

อ.ป่าแดดส่งโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้ากลไกประชารัฐ26กพ63

กุมภาพันธ์ 25, 2020
ขต.รายานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ.63.xls
Download4
49.5 Kb
25.02.2020 15:22

ขต.รายงานยอดจำหน่าย OTOP ก.พ.63

ยาเสพติด ป้อกันแก้ไขยาเสพติด ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download2
71.71 Kb
25.02.2020 14:26

ดอยหลวงรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.เวียชัย รายานยอดผ้า MOU.xlsx
Download3
12.29 Kb
25.02.2020 11:31

อ.เวียงชัย รายงานยอด mou ผ้าฯ

ยอดจำหน่าย ก.พ.63 -.rar
Download2
121.16 Kb
25.02.2020 11:24

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน รด.2 สิ้นค้าขานดีฯ

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ก.พ.63.pdf
Download1
172.85 Kb
25.02.2020 08:35

อ.เทิงขอส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

กุมภาพันธ์ 24, 2020
อ.เทิขอส่แบบรับทราบประกาศเจตจำนสุจริต.rar
Download1
645.78 Kb
24.02.2020 16:23

อ.เทิงขอส่งแบบรับทราบเจตจำนงสุจริต

81848_รายานกอทุนแม่.pdf
Download8
5.06 Mb
24.02.2020 13:42

เมืองพานมีดี_รายงานผลกองทุนแม่

81849_รายานผลยาเสพติด.pdf
Download5
761.5 Kb
24.02.2020 13:41

เมืองพานมีดี_รายงานผลยาเสพติด

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 25ก.พ.63.rar
Download2
187.57 Kb
24.02.2020 07:36

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการจำหน่ายของขวัญOTOPเทศกาลปีใหม่25ก.พ.63

กุมภาพันธ์ 21, 2020
อ.เมือฯ ข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่า ตามโครการสร้า.docx
Download6
1.05 Mb
21.02.2020 15:29

อ.เมืองฯ ส่งข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่างฯ

ข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่า ตามโครการสร้าสัมมาชีพชุมชน ปี ๒๕๖๐.d
Download2
496.92 Kb
21.02.2020 13:47

วปป.ส่งข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่างตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ยาเสพติด กพ.63.rar
Download5
6.25 Mb
21.02.2020 13:04

อ.ป่าแดดรายงานยาเสพติดเดือนกพ.63

อ.แม่สาย ส่กลุ่มอาชีพตัวอย่า โครการสร้าสัมมาชีพชุมชน.docx
Download4
589.05 Kb
21.02.2020 11:07

อ.แม่สาย ส่งกลุ่มอาชีพตัวอย่างตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ

หนัสือส่ พช 6 เดือนกุมภาพันธ์ 63.pdf
Download2
567.42 Kb
21.02.2020 09:27

อำเภอเมืองส่งรายงาน พช 6

กุมภาพันธ์ 20, 2020
เมือเชียราย ก.พ.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download3
729 Kb
20.02.2020 20:22

อ.เมืองเชียงรายรายงานการแ้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข็มเข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 63.xls
Download5
361 Kb
20.02.2020 20:14

อ.เมืองรายการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานโครการสร้าภูมิคุมกันและป้อกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถ
Download3
317.19 Kb
20.02.2020 20:11

อ.เมืองเชียงราย รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

อ.เทิส่รายานการปฏิบัติาน อสพ. มี.ค63.rar
Download8
3.16 Mb
20.02.2020 16:38

อ.เทิงขอส่งรายงานแผน-ผลปฏิบัติงานประจำเดือนอสพ.

อ.เทิรายานการขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐ.rar
Download4
87.41 Kb
20.02.2020 16:06

อ.เทิงขอส่งรายงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ

วด 20 ก.พ.63แบบรายานเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ.rar
Download3
61.83 Kb
20.02.2020 15:56

อ.เทิงขอส่งแบบรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

อ.เทิ วด20 ก.พ.63 รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเส
Download1
235.5 Kb
20.02.2020 15:49

อ.เทิงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.เทิ วด20 ก.พ.63 รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download3
240 Kb
20.02.2020 15:49

อ.เทิงขอส่งรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาฯ

ข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่า ตามโครการสร้าสัมมาชีพชุมชน ปี63.docx
Download3
449.59 Kb
20.02.2020 13:53

สพอ.เวียงชัย ส่งข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งและพัฒนาตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนที่มีผลการดำเนินงานสามารถเป็นตัวอย่างได้ ปี 2560-2562

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสัมมาชีพปี60-6220022020120658.pdf
Download10
1.09 Mb
20.02.2020 12:08

อ.ป่าแดดขอส่งการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งและพัฒนาตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนปี60-62

กุมภาพันธ์ 19, 2020
รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.xlsx
Download8
11.1 Kb
19.02.2020 15:09

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน00000การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเ
Download5
101.99 Kb
19.02.2020 14:55

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.พ.63 อ.แม่ลาว.r
Download3
9.66 Mb
19.02.2020 14:04

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ก.พ.63 อ.แม่ลาว.rar
Download7
2.99 Mb
19.02.2020 14:03

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.พ.63 อ.แม่ลาว.rar
Download5
50.35 Kb
19.02.2020 14:02

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์OTOPขอขวัญขอฝากปีใหม่18กพ6319022020094635.pdf
Download3
406.91 Kb
19.02.2020 09:53

อ.ป่าแดดส่งประชาสัมพันธ์ของขวัญของฝากเทศกาลปีใหม่18กพ63

รายานแผน-ผลการปฏิบัติานขออาสาพัฒนารุ่นที่7118กพ6319022020095
Download3
1.66 Mb
19.02.2020 09:52

อ.ป่าแดดส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนารุ่น71

14 ก.พ. .63 วช - -.rar
Download4
3.18 Mb
19.02.2020 09:25

อ.เวียงชัย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทย ฯ

กุมภาพันธ์ 18, 2020
รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ก.พ.63.rar
Download4
760.61 Kb
18.02.2020 16:33

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ ก.พ.2563.rar
Download3
477.41 Kb
18.02.2020 16:32

อ.แม่จันรายงานการป้องกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.พ.63.rar
Download4
723.48 Kb
18.02.2020 16:30

อ.แม่จันรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานยาเสพติดวดวันที่ 20.rar
Download3
205.09 Kb
18.02.2020 15:40

พญาฯรายงานกองทุนแม่ฯทุกวันที่ 20

กอทุนแม่ ก.พ.63.rar
Download4
185.65 Kb
18.02.2020 13:13

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานยาเสพติด การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเด็กนอกสถานศึกษา (กองทุนแม่ ก.พ.63)

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download3
130.75 Kb
18.02.2020 11:01

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (15กพ.2563)เชียงแสน

รายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช
Download4
87.58 Kb
18.02.2020 10:55

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(บร.2) ก.พ.2563 เชียงแสน

แบบรายานความก้าวหน้าโครการพัฒนาหมู่บ้.xlsx
Download7
14.4 Kb
18.02.2020 09:38

อ.ป่าแดดส่งรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 17, 2020
รายาน 14 ก.พ.63.rar
Download2
123.59 Kb
17.02.2020 11:08

อ.แม่สรวย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

คณะทำานสานพลัประชารัฐ ก.พ. 63.rar
Download3
49.31 Kb
17.02.2020 10:33

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 ก.พ. 63.rar
Download3
82.22 Kb
17.02.2020 10:31

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงราย

ตลาดประชารัฐ 14 ก.พ. 63.rar
Download4
113.72 Kb
17.02.2020 10:27

สพอ. เวียงป่าเป้า ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

กุมภาพันธ์ 14, 2020
รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน บร.2 ก.พ.
Download3
64.3 Kb
14.02.2020 15:33

อ.แม่ลาวส่งรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เดือน ก.พ.63 อ.แม่ลาว.rar
Download3
48.83 Kb
14.02.2020 15:31

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 14 ก.พ..63.rar
Download2
3.09 Mb
14.02.2020 14:18

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ รอบ 2

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562บ
Download4
182.54 Kb
14.02.2020 09:15

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิฐานรากและประชารัฐ ปี 2562(บร.2)15ก.พ.63

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ15ก.พ.63-วชร.rar
Download4
128.52 Kb
14.02.2020 09:04

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐอำเภอ 15ก.พ.63

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 ก.พ.63-วชร.rar
Download7
127.67 Kb
14.02.2020 08:58

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile 15ก.พ.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ก.พ.63- วชร.rar
Download3
130.35 Kb
14.02.2020 08:57

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14ก.พ.63

กุมภาพันธ์ 13, 2020
อ.พานรายานผลคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐ ระดับอำเภอ130220
Download4
474.88 Kb
13.02.2020 16:56

อ.พานส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ

อ.พานรายานผลการดำเนินานศก.ฐานรากและประชารัฐ13022020165313.pd
Download6
1.69 Mb
13.02.2020 16:55

อ.พานส่งรายงานผลการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

อ.พานรายานผลการดำเนินตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้1302
Download3
427.76 Kb
13.02.2020 16:54

อ.พานส่งรายงาน ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 กพ.2563
Download5
2.98 Mb
13.02.2020 15:52

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 กพ.2563 เชียงแสน

รายานการดำเนินานคณะขับเคลื่อนฯ ก.พ.63.rar
Download4
88.69 Kb
13.02.2020 13:32

อ.แม่สรวย รายงานการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนฯ

รายาน ก.พ.63.rar
Download2
84.68 Kb
13.02.2020 13:25

อ.แม่สรวย รายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ บร.2

รายาน OTOP Mobile ก.พ.63.rar
Download7
101.45 Kb
13.02.2020 13:19

อ.แม่สรวย ส่งรายงาน OTOP Mobile เดือนก.พ.63

กุมภาพันธ์ 12, 2020
ขุนตาล รายานข้อมูล บร.2 15 ก.พ.63.rar
Download5
337.07 Kb
12.02.2020 14:53

ขุนตาล รายงานข้อมูล บร.2 15 ก.พ.63

ขุนตาล รายานผลคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐ 15 ก.พ.63.rar
Download4
253.72 Kb
12.02.2020 14:40

ขุนตาล รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ 15 ก.พ.63

ขุนตาล รายาน OTOP Mobile 15 ก.พ.63.rar
Download5
954.26 Kb
12.02.2020 14:33

ขุนตาล รายงาน OTOP Mobile 15 ก.พ.63

ขุนตาล รายานตลาดนัด 14 ก.พ.63.rar
Download3
329.89 Kb
12.02.2020 14:30

ขุนตาล รายงานตลาดนัด 14 ก.พ.63

OTOP Mobile.docx
Download5
153.59 Kb
12.02.2020 13:59

รายงานโอทอป โมบาย จาก อ.พญาฯ

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้.rar
Download2
3.04 Mb
12.02.2020 13:56

คนไทยยิ้มได้ จากอ.พญาเม็งราย

บร 2.rar
Download2
92.62 Kb
12.02.2020 13:55

อ.พญาฯส่งรายงานบร.2

กุมภาพันธ์ 11, 2020
Download5
555.16 Kb
11.02.2020 15:52

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ (บร.2) กพ.2563 (พี่ทิพ)

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile กพ. 2563.docx
Download5
122.27 Kb
11.02.2020 15:47

อ.แม่สาย ส่งรายงาน OTOP Mobile กพ.63

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กพ. รอบที่ 2.rar
Download3
135.25 Kb
11.02.2020 15:46

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กพ. รอบ 2

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 และกลุ่มเดิม กพ. 63.
Download4
131.26 Kb
11.02.2020 15:44

อ.แม่สาย ส่งรายงาน ผลการดำเนินงาน SE (บร.2 /กลุ่มเดิม) กพ.63

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE กพ. 63.rar
Download3
65.08 Kb
11.02.2020 15:43

อ.แม่สาย ส่งรายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE กพ.63

รายานยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่ รอบวันที่ 10 กพ.rar
Download3
98.38 Kb
11.02.2020 15:42

อ.แม่สาย ส่งรายงานยอดจำหน่ายของขวัญปีใหม่ รอบ 10 กพ.

Download4
2.07 Mb
11.02.2020 15:32

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐ งวดที่ 2 กพ.2563

Download3
467.49 Kb
11.02.2020 15:18

อ.แม่จันส่งรายงานคณะทำงานSE ระดับอำเภอ กพ.63 (พี่ทิพ)

พัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค. 63.rar
Download8
95.3 Kb
11.02.2020 15:06

สพอ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก.พ. 63 SEระดับอำเภอ.rar
Download3
116.13 Kb
11.02.2020 11:47

อ.เวียงชัย รายงานผลการประชุม SE ระดับอำเภอ

รายาน SE. ก.พ.63 - -.rar
Download3
91.67 Kb
11.02.2020 11:46

อ.เวียงชัย รายงานการขับเคลื่อน SE ก.พ.63

รายานประชาสัมพันธ์ แม่ฟ้าหลว.rar
Download5
505.26 Kb
11.02.2020 10:51

แม่ฟ้าหลวง รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์

รายาน OTOP Mobile 15 ก.พ.63 อ.เชียแสน.docx
Download4
100.08 Kb
11.02.2020 09:58

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน OTOP Mobile

รายานยอดจำหน่ายขอขวัญฯ 10 ก.พ. 63.rar
Download3
86.44 Kb
11.02.2020 09:58

อ.เชียงแสนส่ง รายงานยอดจำหน่ายของขวัญ

กุมภาพันธ์ 10, 2020
อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ ก.พ. 2563.docx
Download6
122.89 Kb
10.02.2020 23:58

อ.เวียงชัย ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 8, 2020
รายานประชาสัมพันธ์ 10 ก.พ.63.rar
Download3
4.82 Mb
08.02.2020 20:44

อ.แม่สรวย ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 7, 2020
ส่รายานข่าว กพ.63.pdf
Download3
2.19 Mb
07.02.2020 15:28

อ.เชียงแสน ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กพ.63

รายานปชส ก.พ63.rar
Download1
3.02 Mb
07.02.2020 14:03

อ.พญาฯรายงานปชส.

แบบรายานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชนอำเภอเวียแก่น จ
Download4
581.28 Kb
07.02.2020 10:36

ส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่นประจำเดือนมกราคม2563

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ก.พ.63- วชร.rar
Download2
399.26 Kb
07.02.2020 10:28

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการประชาสัมพันธ์ 10 ก.พ.63

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 10ก.พ.63.rar
Download2
187.39 Kb
07.02.2020 10:22

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานยอดจำหน่ายของขวัญ OTOP เทศกาลปีใหม่10ก.พ.63

กุมภาพันธ์ 6, 2020
หนัสือส่ชื่อจนท.ปชส..doc
Download3
106 Kb
06.02.2020 11:39

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

รายาน พช.ใสสะอาด กุมภาพันธ์2563.doc
Download10
1.62 Mb
06.02.2020 11:00

อ.พญาเม็งราย รายงาน พช.ใสสะอาด

กุมภาพันธ์ 5, 2020
รายานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า แม่ฟ้าหลว.rar
Download2
117.98 Kb
05.02.2020 17:12

แม่ฟ้าหลวง รายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าที่เพิ่มขึ้น

รายานความก้าวหน้าการพัฒนาหมูบ้าน .rar
Download5
1.97 Mb
05.02.2020 16:51

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม

ส่รายาน พช.ใสสะอาด5ก.พ.63.rar
Download8
55.12 Kb
05.02.2020 16:08

CK ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ก.พ.63

Download6
182 b
05.02.2020 16:00

อ.แม่จัน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด เดือน กพ.63

วปป.รายานยอดจำหน่าย OTOP ม.ค. 62.rar
Download7
397.01 Kb
05.02.2020 15:43

สพอ.เวียงป้าเป้า รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก5
Download3
78.93 Kb
05.02.2020 15:33

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

พญาฯรายานรด.2.rar
Download2
1.74 Mb
05.02.2020 14:57

ส่งรายงานรด.2อ.พญาฯ

Download3
5.32 Mb
05.02.2020 14:19

รายงานประชาสัมพันธ์ เมือง

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก กุมภาพันธ์ 63.doc
Download3
498 Kb
05.02.2020 13:06

อ.เมืองรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

อ.เทิแบบรายานความก้าวหน้าโครการพัฒนาหมู่บ้าน ศกพ.xlsx
Download7
150.41 Kb
05.02.2020 10:35

อ.เทิงขอส่งรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 4, 2020
5 ก.พ. 63 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.docx
Download2
72.77 Kb
04.02.2020 21:26

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.พ. 2563

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.พ. 63.docx
Download7
336.94 Kb
04.02.2020 21:25

อเวียงชัย รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.พ.2563

กุมภาพันธ์ 2563.pdf
Download4
133.63 Kb
04.02.2020 15:14

อำเภอแม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ก.พ.63.pdf
Download1
435.39 Kb
04.02.2020 15:09

อำเภอแม่ลาวส่งรายงานการประชาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 63

อ.ป่าแดด แบบรายานความก้าวหน้าโครการพัฒนาหมู่บ้าน ศกพ.xlsx
Download6
28.34 Kb
04.02.2020 14:40

อ.ป่าแดดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ศกพ

พช ใสสะอาด เดือนกุมภาพันธ์.pdf
Download6
111.08 Kb
04.02.2020 09:20

แม่ฟ้าหลวง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

กุมภาพันธ์ 3, 2020
4 ก.พ. .63วช - -.rar
Download9
3.18 Mb
03.02.2020 16:21

อ.เวียงชัย รายงานตลาด คนไทยยิ้มได้

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ แม่ฟ้าหลว.rar
Download3
104.77 Kb
03.02.2020 15:39

แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

อ.พานรายานการดำเนินานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้03022020152905
Download3
412.9 Kb
03.02.2020 15:30

อ.พานส่งรายงานตลาดนัด4ก.พ.63

ขุนตาล รายาน รด.2 ก.พ.63.rar
Download4
328.85 Kb
03.02.2020 15:20

ขุนตาล รายงาน รด.2 ก.พ.63

Download4
3.74 Mb
03.02.2020 15:09

อ.แม่จัน ส่งรายงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

ขุนตาล รายานตลาดนัด 4 ก.พ. 63.rar
Download4
329.93 Kb
03.02.2020 15:06

ขุนตาล รายงานตลาดนัด 4 ก.พ. 63

รายานประชาสัมพันธ์ ก.พ.63.rar
Download4
7.26 Mb
03.02.2020 14:45

อ.เทิง///รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

หนัสือส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด.pdf
Download7
537.04 Kb
03.02.2020 14:36

รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดเดือน กพ.63 เมือง

ชุมชนใสสะอาดดอยหลว 3 ก.พ.63.rar
Download8
165.81 Kb
03.02.2020 14:14

ดอยหลวง ส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 3 ก.พ..63.rar
Download3
3.09 Mb
03.02.2020 14:01

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ

Download8
28.29 Mb
03.02.2020 13:58

อ.แม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ กพ.63

ยอดจำหน่าย ม.ค..63.rar
Download5
121.59 Kb
03.02.2020 13:54

อ.เวียงชัย ส่งรายงานยอดจำหน่าย รด.2

อ.เทิ รายานผลการดำเนินาน 51ปี โครการผู้นำ อช..pdf
Download4
657.7 Kb
03.02.2020 11:53

อ.เทิง ส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 51 ปี โครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

ปชส.วปป.ม.ค.63.rar
Download5
2.51 Mb
03.02.2020 11:42

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ งวด 5 ม.ค.63

รายาน ตลาดประชารัฐ 4 ก.พ.63.rar
Download4
123.56 Kb
03.02.2020 11:14

อ.แม่สรวย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ 4 ก.พ.63

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.พ.63.rar
Download2
102.31 Kb
03.02.2020 11:02

อ.ส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.พ.63

รายาน รด.2 วันที่ 5 ก.พ.63.rar
Download3
79.44 Kb
03.02.2020 10:59

อ.เชียงแสนส่งรายงาน รด.2

อ.แม่สรวย รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download7
113.25 Kb
03.02.2020 10:59

อ.แม่สรวย รายงานพช.ใสสะอาด 5 ก.พ.63

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.พ.63 อ.เชียแสน.docx
Download5
96.1 Kb
03.02.2020 10:42

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

การดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาดทุก5ขอเดือน03022020103606.pdf
Download4
1.1 Mb
03.02.2020 10:37

อ.ป่าแดดส่งพัฒนาชุมชนใสสะอาดทุกวันที่5ของเดือน

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 กพ.2563
Download4
2.98 Mb
03.02.2020 10:31

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 กพ.2563 เชียงแสน

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กพ.รอบที่ 1.rar
Download9
3.11 Mb
03.02.2020 10:13

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐฯ รอบที่ 1 กพ.63

แนวทาการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่เสริมการท่อเที่ยวและกระตุ้
Download3
1.13 Mb
03.02.2020 10:12

อ.ป่าแดดส่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรีทุกวันที่1

การดำเนินานโครการ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 3กพ6303022020100729.pd
Download4
1.24 Mb
03.02.2020 10:10

อ.ป่าแดดส่งรายงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้(4กพ63)

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ก.พ.63.pdf
Download5
162.32 Kb
03.02.2020 10:10

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 ก.พ.63

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25ก.พ.63.rar
Download6
192.92 Kb
03.02.2020 10:09

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์(รด.2)5ก.พ.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ก.พ.63- วชร.rar
Download3
130.98 Kb
03.02.2020 10:08

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 5 ก.พ.63

Download6
729.77 Kb
03.02.2020 09:53

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐ กพ.63 งวดที่ 1

มกราคม 30, 2020
รายานการจัดกิจกรรมเนื่อในวาระครบรอบ 51 ปี.pdf
Download4
3.73 Mb
30.01.2020 14:53

รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อ.พาน

แบบรายานกลุ่มเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการ 4.0 อ.เทิ.xlsx
Download4
13.25 Kb
30.01.2020 11:27

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.0

Download2
398.83 Kb
30.01.2020 11:27

อ.เทิง / ส่งแบบสำรวจข้อมูลภูมิปัญญา OTOP ไทย

รายานกิจกรรมเนื่อในวาระครบรอบ 51 ปี โครการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมช
Download5
2.68 Mb
30.01.2020 10:15

อ.เชียงแสนส่งรายงานกิจกรรม อช

วปป.ส่คำสั่ ก.บ.ต..pdf
Download5
2.01 Mb
30.01.2020 09:46

อ.เวียงป่าเป้า ส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)

มกราคม 29, 2020
อ.แม่สรวย รายานกิจกรรมเนื่อในวาระครบรอบ 51 ปี โครการพัฒนาอาส
Download9
1.56 Mb
29.01.2020 15:47

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

รายานผลการดำเนินกิจกรรมเนื่อในวาระครบรอบ 51 ปี 63.docx
Download7
1.95 Mb
29.01.2020 13:27

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ปี 63

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 343.69 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย