ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
สิงหาคม 10, 2020
Download0
16.88 Mb
10.08.2020 22:00

รายงานประชาสัมพันธ์ ก.ค.63

07อำเภอเวียแก่นรายผลประชาสัมพันธ์านพัฒนาชมุชนประจำเดือนกรกฎา
Download0
748.29 Kb
10.08.2020 17:42

อำเภอเวียงแก่นรายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม2563

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว สิหาคม 63.rar
Download0
74.01 Kb
10.08.2020 15:03

ดอยหลวง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

รายาน บร.1 บร.2 สค63.rar
Download0
66.37 Kb
10.08.2020 14:30

ชส.รายงาน บร.1 + บร.2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายานผลานเด่น คสป..rar
Download3
539.58 Kb
10.08.2020 13:45

ชส.รายงานผลงานเด่น คสป.+เป้าหมายเน้นหนัก ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สค ขับเคลื่อน คสป..rar
Download0
65.43 Kb
10.08.2020 13:36

ชส.รายงานขับเคลื่อน คสป.ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายาน OTOP Mobile 10 สค.63 อ.เชียแสน.pdf
Download0
146.98 Kb
10.08.2020 13:32

ชส.รายงาน otop mobile เดือน สิงหาคม

รายาน 15 ส.ค.OTOP Mobile -.docx
Download0
6.29 Mb
10.08.2020 12:54

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายาน 14 ส.ค. 63 -.rar
Download0
123.24 Kb
10.08.2020 12:51

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รอบ 14 ส.ค.63

สค.63 รอบ 14 สค.rar
Download0
401.98 Kb
10.08.2020 12:19

ชส.รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ รอบ 14 สค 63

อ.พาน ส่รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14 ส.ค.63.pdf
Download0
425.88 Kb
10.08.2020 10:08

อ.พานส่งรายงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ งวด14 ส.ค.2563

สิงหาคม 9, 2020
รายานประชาสัมพันธ์เดือน ส.ค. 2563.pdf
Download1
671.19 Kb
09.08.2020 23:25

อ.เวียงชัย รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน สิงหาคม 2563

สิงหาคม 7, 2020
4 สค 63.rar
Download0
85.11 Kb
07.08.2020 14:07

เวียงแก่นรายงานตลาดนัด

สค.63 แก้ไข.rar
Download1
400.1 Kb
07.08.2020 12:01

ชส.ส่งแก้ไขรายงานตลาดประชารัฐ 4 สค.63

รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนสิหาคม2563 - Copy.docx
Download1
1.17 Mb
07.08.2020 11:53

อำเภอเวียงแก่นส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนสิงหาคม2563

สิงหาคม 6, 2020
อ.แม่สาย ส่แบบประเมินยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3-4.rar
Download2
1.65 Mb
06.08.2020 14:29

อ.แม่สาย ส่งแบบประเมินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3-4

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ส.ค. 63.docx
Download0
949.14 Kb
06.08.2020 12:59

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

สิงหาคม 5, 2020
รายาน 4 ส.ค.63.rar
Download0
153.97 Kb
05.08.2020 14:28

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

กรกฎาคม.rar
Download0
147.42 Kb
05.08.2020 14:28

อ.แม่ฟ้าหลวงรายงานยอด OTOP (รด.2)

รายานประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์05082020131254.pd
Download3
26.71 Mb
05.08.2020 13:22

อำเภอพาน รายงานการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาตร์ ปี 2563

รายานประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค.6305082020130504.pdf
Download0
10.89 Mb
05.08.2020 13:21

อำเภอพาน รายงานประชาสัมพันธ์เดือน ก.ค. 2563

Download0
27.82 Mb
05.08.2020 13:01

อ.แม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์สค.2563

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ส.ค.63.docx
Download0
96.12 Kb
05.08.2020 11:27

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

ส่รายานข่าว สค.63.docx
Download0
1.08 Mb
05.08.2020 11:16

อ.เชียงแสน ส่งรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ สค.63

อ.แม่สรวย รายานการประชาสัมพันธ์ ส.ค.63.rar
Download0
6.65 Mb
05.08.2020 10:03

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์

สิงหาคม 4, 2020
รายานประจำเดือน พช.ใสสะอาด พาน.rar
Download0
1.07 Mb
04.08.2020 19:17

อำเภอพานรายงาน พช.ใสสะอาด

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วดที่ 1 เดือน ส.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download0
49.17 Kb
04.08.2020 16:15

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

ส.ค.63.pdf
Download1
279.79 Kb
04.08.2020 14:46

อำเภอแม่ลาว รายงานการประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 63

สิหาคม 2563.pdf
Download0
208.45 Kb
04.08.2020 14:29

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาดเดือนสิงหาคม 2563

การประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน4สค6304082020140652.pdf
Download0
1.63 Mb
04.08.2020 14:08

อ.ป่าแดดขอส่งการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน(4สค63)

การดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 4สค6304082020135705.pdf
Download0
827.8 Kb
04.08.2020 14:03

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด(4สค63)

รายานโอท้อป รด2 4สค6304082020131843.pdf
Download0
1.25 Mb
04.08.2020 13:22

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณท์OTOP รด2(4สค63)

รายานตลาดประชารัฐ 4สค6304082020132028.pdf
Download0
1008.19 Kb
04.08.2020 13:21

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานตลาดประชารัฐ(4สค63)

กรกฏาคม63.rar
Download0
3.02 Mb
04.08.2020 12:49

อ.พญาฯส่งรายงานปชส.

ส่ พช.ใสสะอาด ๔ ส.ค.๖๓.rar
Download0
55.25 Kb
04.08.2020 12:04

CK ส่ง พช.ใสสะอาด ๔ ส.ค.๖๓

รายานตลาดประชารัฐ พญาฯ.rar
Download0
3.04 Mb
04.08.2020 11:42

พญาฯส่งรายงานตลาดประชารัฐ

รายานรด.2.rar
Download1
64.46 Kb
04.08.2020 11:41

รายงานรด.2จากพญาเม็งราย

อ.เมือฯ ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 4 ส.ค.63.pdf
Download1
496.77 Kb
04.08.2020 10:52

อ.เมืองฯ ส่งรายงานพัฒนาชุมชนในสะอาด สค.63

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 4 ส.ค..63.rar
Download0
3.09 Mb
04.08.2020 10:45

ดอยหลวง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ส.ค.63- วชร.rar
Download0
543.84 Kb
04.08.2020 09:32

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานประชาสัมพันธ์ (10 ส.ค.63)

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ส.ค.63.pdf
Download1
161.86 Kb
04.08.2020 09:20

อ.เวัยงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด (5ส.ค.63)

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25ส.ค.63.rar
Download0
172.13 Kb
04.08.2020 09:16

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2(5ส.ค.63)

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้4 ส.ค.63- วชร.rar
Download0
128.43 Kb
04.08.2020 09:08

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (4ส.ค.63)

สิงหาคม 3, 2020
ชส.รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ สค.63 ทุกวันที่ 4.rar
Download0
400.24 Kb
03.08.2020 16:04

ชส.รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ วันที่ 4 สค.

สพอ. ชส.รายาน รด.2 วันที่ 3 สค. 63รายานกค. 63.rar
Download0
225.49 Kb
03.08.2020 15:39

ชส.รายงาน รด.2 เดือน กค.63

พ.ช.ใสสะอาดเดือน ก.ค.63.rar
Download0
12.23 Mb
03.08.2020 14:31

อ.แม่จัน รายงานพช.ใสสะอาด

Download0
106.1 Kb
03.08.2020 14:23

อ.แม่จันส่งรายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ รด.02 สค.63

Download0
58.41 Kb
03.08.2020 14:17

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้สค.รอบที่ 1

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สค. รอบที่ 1.rar
Download0
126.38 Kb
03.08.2020 11:20

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สค. รอบ 1

Download0
4.27 Mb
03.08.2020 10:08

อ.เทิง//รายงานการประชาสัมพันธ์ งาน พช. เดือน ส.ค.63

อ.แม่สรวย รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download0
113.77 Kb
03.08.2020 08:58

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด

กรกฎาคม 31, 2020
รายาน 4 ส.ค. 63.rar
Download0
122.94 Kb
31.07.2020 11:49

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ส.ค. 63

ก.ค.rar
Download0
92.38 Kb
31.07.2020 11:07

อ.แม่สรวย ส่งรายงานยอดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) รด.2

กรกฎาคม 30, 2020
อ.พานส่รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ วด4ส.ค63.pdf
Download5
422.59 Kb
30.07.2020 16:49

อ.พานส่งรายงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ 4 ส.ค.63

ประเมินศักยภาพ กข.คจ.ปี2563.xlsx
Download2
24.68 Kb
30.07.2020 15:05

อ.พาน ส่งประเมินฯกข.คจ.ปี63

กรกฎาคม 29, 2020
แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.ค. 63.pdf
Download2
183.85 Kb
29.07.2020 20:32

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน กรกฎาคม 2563.docx
Download2
125.39 Kb
29.07.2020 14:40

อ.เมือง รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กค. 63

กรกฎาคม 24, 2020
อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ก.ค..docx
Download1
178.01 Kb
24.07.2020 15:08

อ.แม่สรวย รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ทุกวันที่ 30 ของเดือน

อ.แม่สาย รายานยอดผ้าไทย MOU กค. 63.xlsx
Download1
17.96 Kb
24.07.2020 09:56

อ.แม่สาย รายงานยอดผ้าไทย MOU กค.63

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP กค. 63.rar
Download1
84.32 Kb
24.07.2020 09:55

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP กค.63

กรกฎาคม 23, 2020
อำเภอเวียแก่นส่สารสนเทศตำบลต้นแบบ2563.rar
Download5
8.99 Mb
23.07.2020 19:43

อำเภอเวียงแก่นส่งสารสนเทศตำบลและหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ 2563

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน30 ก.ค.63.docx
Download1
88.97 Kb
23.07.2020 16:58

สพอ.เวียงชัยขอส่งรายงานกองทุนทุกวันท่ี 30 ของเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ยอดจำหน่าย ก.ค.63 -.rar
Download2
120.99 Kb
23.07.2020 13:40

อ.เวียงชัยรายงาน รด.2 สินค้าขายดี

กรกฎาคม 22, 2020
ยาเสพติด ป้อกันแก้ไขยาเสพติด ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
71.69 Kb
22.07.2020 12:20

ดอยหลวง ส่งรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยาเสพติดสร้าภุมิคุ้มนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
65.96 Kb
22.07.2020 12:20

ดอยหลวง ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายานความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download0
89.27 Kb
22.07.2020 12:18

ดอยหลวง ส่งรายงานสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่

กรกฎาคม 21, 2020
รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนกรกฎาคม 2563 อ.แม่ลาว.rar
Download3
59.51 Kb
21.07.2020 16:05

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่ายสินค้า OTOP เดือนกรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 20, 2020
เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ก.ค. 63.pdf
Download0
166.83 Kb
20.07.2020 16:38

อ.เทิง//รายงานนโยบาลรัฐบาล ก.ค.63

พช.6 เดือน ก.ค.63.pdf
Download4
313 Kb
20.07.2020 16:01

อำเภอเมืองเชียงราย (พช.6) เดือน ก.ค.63

เชียแสน รายานยอดผ้า กค.63.xlsx
Download2
16.61 Kb
20.07.2020 15:43

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายผ้า เดือน กค.63

อ.เทิ ส่รายานแผน-ผลการปฏิบัติานอสพ.ประจำเดือน.rar
Download1
273.42 Kb
20.07.2020 15:39

อ.เทิง ส่งรายงานแผน-ผลปฏิบัติงานอสพ.ประจำเดือนกรกฎาคม

รายานผลการดำเนินานฯกค.63 ชร ๑0๑๙.pdf
Download1
355.13 Kb
20.07.2020 14:37

อ.แม่สาย ส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา.doc
Download1
103 Kb
20.07.2020 14:25

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.ค..rar
Download0
84.17 Kb
20.07.2020 14:23

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.
Download1
6.72 Mb
20.07.2020 14:17

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

หนัสือส่ กค..pdf
Download0
376.28 Kb
20.07.2020 13:34

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ประจำปี 2563

รายานการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐ ก.ค..p
Download0
161.73 Kb
20.07.2020 12:53

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

รายาน online Real Time ก.ค. 63.docx
Download0
79.58 Kb
20.07.2020 12:49

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย (ปี 2560 – 2562) กลุ่มเป้าหมายเน้นหลัก ปี 2563 ด้วยระบบ Online Real Time

ส่รายาน ผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ๓๐ ก.ค. ๖๓.rar
Download3
91.99 Kb
20.07.2020 12:47

CK ส่งผลการดำเนิงานกองทุนแม่ฯขับเคลื่อนแผนป้องกันแก้ไขยาฯ ๒๐ ก.ค.๖๓

ส่รายานผลการปฏิบัติป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๐ ก.ค.๖๓.rar
Download0
58.18 Kb
20.07.2020 12:22

CKส่งรายงานผลปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาฯ ๒๐ ก.ค.๖๓

ส่รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ฯ ๒๐ ก.ค
Download1
49.27 Kb
20.07.2020 12:02

CKส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๒๐ ก.ค.๖๓

รายานการสร้าภูมิคุ้มกันในเยาวชน ๒๐ ก.ค. ๖๓.rar
Download0
58.71 Kb
20.07.2020 11:45

CK ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันป้อง-แกไขปัญหายาฯในเยาวชนนอกสถานศึกษา ๒๐ ก.ค. ๖๓

คณะทำานสานพลัประชารัฐ ก.ค. 63.rar
Download0
50.47 Kb
20.07.2020 11:26

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ (SE)

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 ก.ค. 63.rar
Download0
81.61 Kb
20.07.2020 11:23

สพอ.เวียงป่าเป้า ขอรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย 2560-2563 (4ร) ระบบ Online Real Time

รายานแผนผลปฏิบัติานประจำเดือนขออาสาพัฒนา อสพ20กค632007202011
Download0
1.85 Mb
20.07.2020 11:03

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาพัฒนา(อสพ)20กค63

อ.แม่สาย รายานผลานเด่นฯ คสป. กค.63.docx
Download0
233.03 Kb
20.07.2020 10:53

อ.แม่สาย รายงานผลงานเด่นฯ คสป. กค.63

อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.2 กค.63.rar
Download0
97.24 Kb
20.07.2020 10:53

อ,แม่สาย รายงาน คสป. (บร.2 ) กค.63

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE กค.63.rar
Download0
69.43 Kb
20.07.2020 10:52

อ.แม่สาย รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ คสป. กค.63

อ.เทิ ส่แบบรายานการปลูกป่าราชาภิเษก ก.ค. 63.docx
Download1
25.33 Kb
20.07.2020 09:15

อ.เทิง ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

กรกฎาคม 19, 2020
อ.เชียแสน รายาน บร.1 บร.2.rar
Download0
68.53 Kb
19.07.2020 20:13

อ.เชียงแสน รายงาน บร.1 บร.2 แบบใหม่ (20 กค.)

รายานกอทุนแม่เดือน ก.ค.๖๓.rar
Download0
778.81 Kb
19.07.2020 13:54

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานยาเสพติด รายงานกองทุนแม่ รายงานเด็กนอกสถานศึกษา ประจำเดือน ก.ค. ๖๓

รายานขับเคลื่อนคณะทำาน คสป.rar
Download0
70.14 Kb
19.07.2020 12:01

อ.เชียงแสน รายงาน ขับเคลื่อน คกก.คสป. 20 กค.

หมู่บ้าน สารสนเทศ TDR VDR เชียแสน.rar
Download1
2.45 Mb
19.07.2020 11:46

หมู่บ้าน สารสนเทศ( TDR, VDR) เชียงแสน

กรกฎาคม 18, 2020
ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.ค..rar
Download0
77.08 Kb
18.07.2020 17:50

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกรกฎาคม2563

อ.แม่สรวย รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย.doc
Download0
166.5 Kb
18.07.2020 17:47

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานโครงการสร้างภูมิคุ่มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม2563

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน.rar
Download0
8.71 Mb
18.07.2020 17:44

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข็มแข็งหมุ่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำเดือนกรกฎาคม2563

ก.ค.63.rar
Download1
308.88 Kb
18.07.2020 17:39

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก (20 กค 63)

20 ก.ค. 63.rar
Download0
89.54 Kb
18.07.2020 17:37

อำเภอแม่สรวย ส่งรายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

20 ก.ค. 63 -.rar
Download1
92.07 Kb
18.07.2020 17:35

อ.แม่สรวย ส่งรายงาน บร.2 (20 ก.ค.63)

กรกฎาคม 17, 2020
สพอ.เชียแสน รายานผลานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประชารั
Download1
367.7 Kb
17.07.2020 21:27

อ.เชียงแสน รายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก (20 กค 63)

รายานผลการขับเคลื่อน ศก.ฐานรากและประช.rar
Download1
427.65 Kb
17.07.2020 17:15

อำเภอเมือง รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานผลานเด่นและกลุ่มเน้นหนัก.rar
Download2
1.9 Mb
17.07.2020 16:55

อำเภอเมือง รายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐและกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก

รายานผลานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากและประชารัฐ-กลุ่มเป้าหม
Download2
458.6 Kb
17.07.2020 15:39

อ.เทิง ส่งรายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

อ.พาน รายานรด.2 วด 2 ส.ค.6316072020141917.pdf
Download0
2.94 Mb
17.07.2020 14:51

อ.พานรายงาน รด.2 เดือนกรกฎาคม งวด2สิงหา63

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน กค.63.doc
Download0
209.5 Kb
17.07.2020 14:44

รายงานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียงแสน กค.63

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน กค.63.docx
Download0
68.6 Kb
17.07.2020 14:44

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ อ.เชียงแสน กค.63

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน กค.63.docx
Download0
73.25 Kb
17.07.2020 14:43

การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.เชียงแสน กค.63

รายานยาเสพติดทุก อ.เชียแสน กค.63.rar
Download0
83.88 Kb
17.07.2020 14:43

รายงานยาเสพติดทุก อ.เชียงแสน กค.63

ประชารัฐฯขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายหลัก กค.63 อ.แม่ลาว รายานทุก
Download2
510.76 Kb
17.07.2020 14:29

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ประจำปี 2563

อ.พาน รายานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการยาเสพติดฯกค.63170720201
Download0
471.55 Kb
17.07.2020 14:07

อ.พานรายงานการขับเคลื่ิิอนแผนปฏิบัติการยาเสพติดกค.63

อ.พาน รายานยาเสพติดนอกสถานศึกษาฯกค.6317072020135836.pdf
Download0
475.73 Kb
17.07.2020 14:05

อ.พานส่งรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษากค.63

อ.พาน รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดินกค.6317072020140040.pdf
Download0
3.24 Mb
17.07.2020 14:04

ิอ.พานรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินกค.63

อ.พาน รายานผลยาเสพติดกค.63.pdf
Download0
439.23 Kb
17.07.2020 14:03

อ.พานส่งรายงานผลยาเสพติดกค.63

Download0
88.43 Kb
17.07.2020 13:47

อ.เทิง//รายงานการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ

แผนผชพชป่าแดด17072020115932.pdf
Download0
7.63 Mb
17.07.2020 11:59

อ.ป่าแดด ส่งแผนผชพช

4.อ.เทิ รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดินตามขับเคลื่อนแผนป
Download0
196.74 Kb
17.07.2020 11:58

อ.เทิง4 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ณ30ก.ค.63

3.อ.เทิ รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.pdf
Download0
189.68 Kb
17.07.2020 11:57

อ.เทิง รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.อ.เทิ รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.pdf
Download0
208.7 Kb
17.07.2020 11:57

อ.เทิงรายงานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา

1.รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ฯกรกฎาคม2563.rar
Download0
338.84 Kb
17.07.2020 11:51

อ.เทิง 1.รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯกรกฎาคม2563

อ.เทิ รายาน พช ใสสะอาด 5 ส.ค.63.rar
Download0
1.58 Mb
17.07.2020 11:50

อ.เทิงขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ณ 5 ส.ค.63

อ.เทิ สรุปผลการดำเนินาน พช.ใสสะอาด2563.rar
Download0
4.73 Mb
17.07.2020 10:54

อ.เทิง ขอส่งสรุปผลการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด ปี 2563

อ.เวียเชียรุ้ รายานการผลานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประ
Download2
383.98 Kb
17.07.2020 10:17

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2563(20ก.ค.63)

กค.63.rar
Download0
798.88 Kb
17.07.2020 10:02

อำเภอเวียงแก่นรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกรกฎาคม2563

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ20ก.ค.63-วชร.rar
Download3
128.21 Kb
17.07.2020 10:01

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ(20ก.ค.63)

07อำเภอเวียแก่นรายานกค63รายานโครการสร่าภูมิคุ้มกันและป้อกันย
Download0
913.55 Kb
17.07.2020 10:00

อำเภอเวียงแก่นรายงานโครงการสร้างภูมิคุ่มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม2563

อ.เวียเชียรุ้ รายาน บร.2-20ก.ค..63.rar
Download0
108.78 Kb
17.07.2020 09:57

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน บร.2 (20 ก.ค.63)

อำเภอเวียแก่นรายานผลปกค63.การเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ประ
Download0
877.81 Kb
17.07.2020 09:56

อำเภอเวียงแก่นรายงานผลการเสริมสร้างความเข็มแข็งหมุ่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำเดือนกรกฎาคม2563

กรกฎาคม 16, 2020
รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแม่ขอแ
Download0
362 Kb
16.07.2020 16:09

อ.เมืองรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมือเชียราย รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.ค.63.doc
Download0
730 Kb
16.07.2020 16:05

อ.เมืองเชียงราย รายงานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรกฎาคม 63.xlsx
Download0
316.18 Kb
16.07.2020 16:01

อ.เมือง รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.พาน รายานผลานเด่นเศรษฐกิจฐานราก20ก.ค.63.pdf
Download1
720.67 Kb
16.07.2020 14:23

อ.พานรายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐา่นรากและประชารัฐ

อ.พาน รายานผลการดำเนินานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ20ก.ค.
Download1
797.53 Kb
16.07.2020 14:23

อ.พานรายงานผลการดำเนินงานเเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

อ.พาน รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารั
Download1
410.71 Kb
16.07.2020 14:22

อ.พานส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

รายานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บร.2 ก.ค
Download0
56.42 Kb
16.07.2020 13:23

อ.แม่ลาวส่งรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ 2563 (บร.2)

5. กรกฎาคม 63.doc
Download0
249.5 Kb
16.07.2020 09:42

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563

8. ก.ค.63.xls
Download0
328.5 Kb
16.07.2020 09:41

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9. ก.ค.63.xls
Download0
332.5 Kb
16.07.2020 09:40

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

8. ก.ค. 63.xls
Download0
345.5 Kb
16.07.2020 09:38

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ

กรกฎาคม 15, 2020
รายานการดำเนินานคณะทำานสานพลัประชารัฐจัหวัดเชียราย ระดับอำเภ
Download0
44.25 Kb
15.07.2020 16:48

อ.แม่ลาวส่งรายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

รายานยาเสพติด ก.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download0
2.99 Mb
15.07.2020 16:45

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ก.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download0
50.36 Kb
15.07.2020 16:44

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.ค.63 อ.แม่ลาว.r
Download0
9.66 Mb
15.07.2020 16:42

อ.แม่ลาวส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.pdf
Download0
113.49 Kb
15.07.2020 16:38

อ.พญาฯส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯงวดวันที่30

รายานยาเสพติดกำหนดทุกวันที่ 20.rar
Download0
205.6 Kb
15.07.2020 16:37

อ.พญาฯส่งรายงานยาเสพติดงวดวันที่20

รายานผลานเด่นเศษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download0
108 b
15.07.2020 15:33

อ.พญาฯรายงานผลงานเด่นเศรษฐกิจฐานรากฯ

ส่รายานการประชุมคณะทำานประชารัฐฯ.rar
Download0
50.61 Kb
15.07.2020 15:32

อ.พญาฯส่งรายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนพลังประชารัส

อ.พาน รายานปลูกป่า เดือนกรกฎาคม 6315072020113812.pdf
Download3
495.69 Kb
15.07.2020 11:40

อำเภอพาน รายงานการปลูกป่า เดือน ก.ค.63

อ.พาน รายานปลูกผัก ตามหลัก บวร เดือนกรกฎาคม 6315072020113902
Download1
949.52 Kb
15.07.2020 11:39

อำเภอพาน รายงานปลูกผัก ตามหลัก บวร เดือน ก.ค.63

รายาน00การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือ
Download1
102.06 Kb
15.07.2020 08:50

วปป.รายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานผล00การดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก30 ขอเดือน.rar
Download3
77.24 Kb
15.07.2020 08:48

วปป.รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน00สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุ
Download2
78.7 Kb
15.07.2020 08:47

วปป.รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน00การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
81.88 Kb
15.07.2020 08:45

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กรกฎาคม 14, 2020
รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.ค.63.rar
Download1
950.21 Kb
14.07.2020 15:52

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ก.ค.63.rar
Download1
987.62 Kb
14.07.2020 15:51

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด ๒๐ ก.ค.2563.rar
Download1
95.51 Kb
14.07.2020 15:50

อ.แม่จัน รายงานสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานความเข้มแข็แม่สายกอทุนแม่กค.63.rar
Download1
67.1 Kb
14.07.2020 15:38

อ.แม่สาย รายงานความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ กค.63

เวียแก่น รายาน OTOP Mobile ก.ค.63 รอบ1.pdf
Download2
66.97 Kb
14.07.2020 15:16

อ.เวียงแก่น รายงาน OTOP Mobile ก.ค.63

รายานป้อกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กค.63.rar
Download2
85.54 Kb
14.07.2020 15:12

อ.แม่สาย รายงานการป้องกันปัญหายาเสพติดเดือน กค.63

รายานสร้าภูมิคุ้มกันเยาวชนฯเดือน กค63.rar
Download2
148.43 Kb
14.07.2020 14:52

อ.แม่สาย ส่งรายงานสร้างภูมิเยาวนอกสถานศึกษา เดือน กค63

otop mobile.pdf
Download0
132.85 Kb
14.07.2020 13:54

อ.พญาเม็งรายส่งรายงาน

otop mobile.docx
Download1
213.69 Kb
14.07.2020 13:53

พญาฯส่งรายงานโอทอปฯ

รายานตลาดประชารัฐ ก.ค.63.rar
Download1
3.04 Mb
14.07.2020 13:50

อ.พญาฯคนไทยยิ้มได้งวดเดือน ก.ค.63

รายานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก บร 214กค6314072020133033.pdf
Download2
1.87 Mb
14.07.2020 13:42

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานเศรษฐกิจฐานราก(บร.2)14กค63

รายานตลาดนัด14กค6314072020132424.pdf
Download1
1.82 Mb
14.07.2020 13:40

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการดำเนินการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้14กค63

รายานOTOP MOBLIE14กค6314072020132223.pdf
Download1
1.51 Mb
14.07.2020 13:39

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการดำเนินงานOTOP MOBLIE

รายานคณะขับเคลื่อนระดับอำเภอ14กค6314072020132645.pdf
Download2
831.44 Kb
14.07.2020 13:37

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานคณะขับเคลื่อนระดับอำเภอ

Download1
106.66 Kb
14.07.2020 10:52

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายเดือนกรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 13, 2020
รายานตลาดประชารัฐ 14 กค63.rar
Download3
401.63 Kb
13.07.2020 14:40

สพอ.ชส.รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 14 กค.63

ชส.รายาน ขับเคลื่อน คสป.กลุ่มเป้าหมาย มิย.63.rar
Download1
238.82 Kb
13.07.2020 14:31

สพอ.รายงาน คสป.กลุ่มเป้าหมาย

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 13 ก.ค..63.rar
Download2
3.09 Mb
13.07.2020 14:08

ดอยหลวง รายงานตลาดประชารัฐ

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กค. รอบที่ 2.rar
Download1
121.09 Kb
13.07.2020 13:39

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กค.63 รอบที่ 2

อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile กค. 2563.docx
Download2
122.25 Kb
13.07.2020 13:39

อ.แม่สาย รายงาน OTOP Mobile กค.63

รายานประชาสัมพันธ์ 10 ก.ค.63- วชร.rar
Download1
2.11 Mb
13.07.2020 13:20

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานประชาสัมพันธ์ (10 ก.ค.63)

รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 ก.ค.63-วชร.rar
Download2
127.41 Kb
13.07.2020 13:05

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน OTOP Mobile (15ก.ค.63)

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 ก.ค.63- วชร.rar
Download2
130.13 Kb
13.07.2020 13:01

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (14ก.ค.63

ชส. คสป.แบบใหม่บร.1 2รายาน กค..rar
Download5
235.28 Kb
13.07.2020 12:45

สพอ.เชียงราย รายงาน คสป.บร.1 บร.2

อ.พาน ส่รายานตลาดประชารัฐ วด 14 ก.ค.63.pdf
Download0
426.13 Kb
13.07.2020 12:03

อ.พานส่งรายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้14ก.ค.63

รายาน 15 ก.ค.OTOP Mobile.docx
Download2
418.01 Kb
13.07.2020 11:24

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงาน Otop Mobile ก.ค.63

รายาน 14 ก.ค..63.rar
Download1
123.18 Kb
13.07.2020 11:20

อ.แม่สรวย รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 14ก.ค.63

รายานประชาสัมพันธํ เดือย ก.ค..pdf
Download1
534.59 Kb
13.07.2020 10:33

แม่ฟ้าหลวง รายงานประชาสัมพันธ์ ก.ค.63

กรกฎาคม 10, 2020
Download0
12.43 Mb
10.07.2020 17:00

ประชาสัมพันธ์ ก.ค. 63

มิ.ย.63.rar
Download0
3.02 Mb
10.07.2020 16:43

อ.พญาฯส่งรายงานประชาสัมพันธ์

รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน บร.2 เดือ
Download2
63.16 Kb
10.07.2020 12:25

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วดที่ 2 เดือน ก.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download2
49.11 Kb
10.07.2020 12:24

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

Download3
83.5 Kb
10.07.2020 10:09

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดประชารัฐ กค.63

Download3
87.21 Kb
10.07.2020 10:05

รายงานประชารัฐ บร.1,2 กค.63 อ.แม่จัน (พี่ทิพ)

Download1
2.56 Mb
10.07.2020 10:04

รายงานประชารัฐกลุ่มเน้นหนัก อ.แม่จัน (พี่ทิพ) กค.63

Download1
92.25 Kb
10.07.2020 10:03

รายงานประชุมคณะทำงานประชารัฐ อ.แม่จัน (กค.63) พี่ทิพ

กรกฎาคม 9, 2020
รายาน 4 ก.ค..63.rar
Download2
123.55 Kb
09.07.2020 16:55

อ.แม่สรวย รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4ก.ค.63

อ.เวียชัย รายานการประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2563.pdf
Download2
715.41 Kb
09.07.2020 13:06

อ.เวียงชัย รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน กรกฎาคม 2563

ส่รายานข่าว กค.63.pdf
Download1
340.08 Kb
09.07.2020 11:30

เชียงแสน ส่งข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม 8, 2020
06อำเภอเวียแก่นรายผลประชาสัมพันธ์านพัฒนาชมุชนประจำเดือนมิถุน
Download0
748.04 Kb
08.07.2020 16:39

อำเภอเวียงแก่นรายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนประจำเดือนมิถุนายน2563

รายานประชาสัมพันธ์ ก.ค.63.rar
Download2
16.11 Mb
08.07.2020 15:41

อ.แม่สรวย รายงานการประชาสัมพันธ์ ก.ค.63

Download2
3.47 Mb
08.07.2020 15:30

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์ ก.ค. 63

ก.ค.63.pdf
Download3
529 Kb
08.07.2020 11:09

อ.แม่ลาว รายงานการประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2563

รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนกรกฎาคม2563.docx
Download1
11.94 Mb
08.07.2020 10:54

อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม2563

กรกฎาคม 5, 2020
มิถุนายน.rar
Download19
139.43 Kb
05.07.2020 23:08

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงาน รด.2 (5ก.ค.63)

รายาน 4 ก.ค.63.rar
Download2
146.77 Kb
05.07.2020 23:07

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 4ก.ค.63

อ.เวียเชียรุ้ ขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.25ก.ค.63.rar
Download3
172.02 Kb
05.07.2020 10:33

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน รด.2 (5ก.ค.63)

อ.พาน ส่ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้.rar
Download2
253.35 Kb
05.07.2020 10:30

อ.พาน ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

พช.ใสสะอาด-วชร 5 ก.ค.63.pdf
Download1
162.13 Kb
05.07.2020 10:24

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 5 ก.ค.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้4 ก.ค.63- วชร.rar
Download2
130.49 Kb
05.07.2020 10:20

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4 ก.ค.63

กรกฎาคม 4, 2020
รายาน ประจำเดือน พช.ใสสะอาด พาน.rar
Download1
1.52 Mb
04.07.2020 19:37

พาน รายงาน พช.ใสสะอาด

กรกฎาคม 3, 2020
รายานตลาดประชารัฐ ทุกวันที่ 4 14 ขอเดือน.rar
Download2
399.83 Kb
03.07.2020 22:36

สพอ.เชียงแสน รายงานตลาดประชารัฐ งวด 1 (4 กค.)

พช ใสสะอาด ก.ค. 63.pdf
Download1
111.42 Kb
03.07.2020 16:48

แม่ฟ้าหลวง รายงาน พช.ใสสะอาด

อ.เมือฯ ส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด3 ก.ค.63.docx
Download0
6.61 Mb
03.07.2020 15:35

อ.เมืองฯส่งรายงานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด3กค.63

หนัสือส่รายานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 3 ก.ค.63.docx
Download2
3.38 Mb
03.07.2020 15:16

อ.เมืองฯ ส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 3 กค.63

สพอ.เชียแสน รายาน รด.2 มิย. 63.rar
Download4
217.79 Kb
03.07.2020 14:44

สพอ.เชียงแสน รายงาน รด.2 เดือน มิย.63

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.ค.63.docx
Download1
96.08 Kb
03.07.2020 14:15

อ.เชียงแสน ส่งรายงาน พช.ใสสะอา่ด

การประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน 3กค6303072020133951.pdf
Download0
6.84 Mb
03.07.2020 13:41

อ.ป่าแดดส่งการประชาสัมพัธ์งานพัฒนาชุมชน3กค63

อ.แม่สรวย รายาน พช.ใสสะอาด.rar
Download1
113.89 Kb
03.07.2020 12:27

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กค. รอบที่ 1.rar
Download3
119.69 Kb
03.07.2020 09:47

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กค. รอบที่ 1

กรกฎาคม 2, 2020
รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วดที่ 1 เดือน ก.ค.63 อ.แม่ลาว.rar
Download2
50.07 Kb
02.07.2020 16:44

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

พัฒนาชุมชนใสสะอาด2กค6302072020151544.pdf
Download1
1.56 Mb
02.07.2020 15:16

อ.ป่าแดดส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

รายาน พช ใสสะอาด 2 ก.ค. 2563.xlsx
Download1
1.86 Mb
02.07.2020 14:45

ไฟล์รายงาน พช.ใสสะอาด ก.ค.2563 แม่จัน

นำส่ผลพ.ช.ใสสะอาดเดือนพฤษภาคม 63.docx
Download3
518.17 Kb
02.07.2020 14:43

ไฟล์รายงาน พช.ใสสะอาด ก.ค.2563 แม่จัน

รายานผลโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ก.ค. 63.docx
Download0
442.98 Kb
02.07.2020 13:43

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ก.ค. 2563

แม่สาย พช.ใสสะอาด 63 - ก.ค.rar
Download2
14.21 Kb
02.07.2020 10:10

แม่สาย พช.ใสสะอาด 63 - ก.ค

กรกฎาคม 1, 2020
กรกฎาคม 2563.pdf
Download2
208.99 Kb
01.07.2020 20:30

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาดเดือนกรกฎาคม 63

4 ก.ค .63 วช.rar
Download2
3.18 Mb
01.07.2020 15:43

อ.เวียงชัย ส่งรายงานตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ

ส่รายาน พช.ใสสะอาด ๑ ก.ค.๖๓.rar
Download1
55.32 Kb
01.07.2020 14:41

CK ส่งรายงาน พช. ใสสะอาด ก.ค. ๖๓

รายานยอดจำหน่ายสินค้าหนึ่ตำบล รด 21กค6301072020133050.pdf
Download1
2.22 Mb
01.07.2020 13:38

อ.ป่าแดดรายงานยอดจำหน่ายOTOP(รด2) 1กค63

รายานตลาดนัด1กค6301072020132820.pdf
Download3
2.34 Mb
01.07.2020 13:35

อ.ป่าแดดรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 1 ก.ค 63

Download2
28.79 Mb
01.07.2020 13:18

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ กค.63

มิ.ย.rar
Download1
92.23 Kb
01.07.2020 10:20

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2)

อ.แม่สรวย หนัสือนำส่เด็กชนบทรับทุน63.doc
Download1
951.5 Kb
01.07.2020 10:12

อ.แม่สรวย รายงานผลเด็กรับทุน

Download3
106.13 Kb
01.07.2020 09:56

อ.แม่จันส่งรายงาน รด.02 กรกฎาคม 2563

Download3
58.05 Kb
01.07.2020 09:10

รายงานตลาดประชารัฐงวดที่ 1 กค.63

มิถุนายน 30, 2020
อ.เทิ รายาน พช ใสสะอาด 5 ก.ค.63.rar
Download2
1.64 Mb
30.06.2020 14:48

อ.เทิง รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำงวด 5 ก.ค.63

มิถุนายน 29, 2020
แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย. 63.pdf
Download4
279.91 Kb
29.06.2020 15:56

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงารนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิถุนายน 2563.docx
Download7
125.24 Kb
29.06.2020 15:54

อ.เมืองรายงานการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โครการรวมพลัสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่อในโอกาส
Download7
6.39 Mb
29.06.2020 13:49

โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบรมราชินี เชียงแสน

อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ มิ.ย..docx
Download1
178.02 Kb
29.06.2020 12:35

อ.แม่สรวย รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ทุกวันที่ 30 ของเดือน

มิถุนายน 28, 2020
เมือ_แบบรายานยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า มิ.ย.63.xlsx
Download1
12.08 Kb
28.06.2020 11:41

เมือง_รายงานยอดผ้าไทย MOU มิ.ย.63

มิถุนายน 26, 2020
รายานทุนเด้ก 2563.pdf
Download4
968.32 Kb
26.06.2020 16:07

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการมอบทุนอุปการะเด็ก

อ.แม่สาย รายานยอดผ้าไทย MOU มิ.ย. 63.xlsx
Download2
17.95 Kb
26.06.2020 14:43

อ.แม่สาย รายงานยอดผ้าไทยฯ มิ.ย.63

เชียแสน รายานยอดผ้า มิย.63.xlsx
Download3
13.43 Kb
26.06.2020 12:46

สพอ.เชียงแสน รายงานยอดผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า มิย.63

มิถุนายน 24, 2020
รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนมิถุนายน 2563.rar
Download5
59.54 Kb
24.06.2020 17:12

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

ที่ ชร 1019 รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯมิย63.pdf
Download4
191.34 Kb
24.06.2020 16:35

อ.แม่สาย ส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินมิย63

รายานสร้าภูมิคุ้มกันเยาวชนฯ.rar
Download4
148.32 Kb
24.06.2020 16:07

อ.แม่สาย ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชนฯ

รายานป้อกันแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download2
166.93 Kb
24.06.2020 15:48

อ.แม่สาย รายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานความเข้มแข็แม่สายกอทุนแม่.rar
Download2
324.25 Kb
24.06.2020 15:29

อ.แม่สาย ส่งรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน รด.2 อำเภอพาน 24 มิ.ย.63.pdf
Download1
3.03 Mb
24.06.2020 14:06

อ.พาน รายงานยอดจำหน่าย OTOP (รด.2)

ยอดจำหน่าย มิ.ย.63.rar
Download3
121.17 Kb
24.06.2020 12:53

อ.เวียงชัยส่งรายงายยอดจหน่าย OTOP รด.2

มิถุนายน 23, 2020
อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOP มิ.ย. 63.rar
Download6
66.88 Kb
23.06.2020 10:54

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP มิ.ย.63

มิถุนายน 22, 2020
รายานผล000การดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก20 ขอเดือน.rar
Download4
77.23 Kb
22.06.2020 16:25

วปป.รายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

4.อ.เทิ รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดินตามขับเคลื่อนแผนป
Download4
136.27 Kb
22.06.2020 15:28

อ.เทิง ส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ

3.อ.เทิ รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download2
142.79 Kb
22.06.2020 15:27

อ.เทิง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนมิถุนายน 2563

2.อ.เทิ รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา.rar
Download0
143.6 Kb
22.06.2020 15:26

อ.เทิง ส่งรายงานรายงานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2563

1.อ.เทิ รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน.rar
Download1
147.35 Kb
22.06.2020 15:25

อ.เทิง ส่งรายงานรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล มิ.ย. 63.pdf
Download1
173.18 Kb
22.06.2020 14:54

อ.เทิงขอส่งรายงานการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

พช.6 มิ.ย.63.pdf
Download0
92.96 Kb
22.06.2020 12:28

พช.6 มิ.ย.63

อ.เทิขอส่รายานแผน-ผลการปฏิบัติานอสพ.ประจำเดือน.rar
Download2
272.86 Kb
22.06.2020 11:34

อ.เทิงขอส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานอสพ.

มิถุนายน 21, 2020
Download1
86.24 Kb
21.06.2020 19:29

อ.เทิง/รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

มิถุนายน 19, 2020
รายานยาเสพติด.rar
Download2
205.14 Kb
19.06.2020 16:22

พญาฯส่งรายงานยาเสพติดงวดวันที่ 20

Download4
101.07 Kb
19.06.2020 16:12

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายเดือนมิถุนายน2563

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download0
76.98 Kb
19.06.2020 15:00

อ.แมสรวย ส่งรายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ทุกวันที่ 20 ของเดือน

ผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน.rar
Download4
8.39 Mb
19.06.2020 14:56

อ.แม่สรวยส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุกวันที่ 20 ของเดือน

อ.แม่สรวย รายานสร้าภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา-แม่สรวย เดือน มิ
Download1
166.5 Kb
19.06.2020 14:54

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ ทุกวันที่ 20 ของเดือน

รายานผลานเด่น SE 1.rar
Download7
1.06 Mb
19.06.2020 14:47

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการขับเคลื่อน กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ประจำปี 2563 ทุกวันที่ 20 ของเดือน

มิย.63.rar
Download2
5.94 Kb
19.06.2020 14:13

อำเภอเวียงแก่นรายงานการป้องแก้ไขปัญหายาเสพติด

06อำเภอเวียแก่นรายานมิย.63รายานโครการสร่าภูมิคุ้มกันและป้อกั
Download0
913.55 Kb
19.06.2020 14:13

อำเภอเวียงแก่นรายงานโครงการสร้างภูมิกันและป้องกันปัญหายาเสตพติดในเยาวชนประจำเดือนมิถุนายน2563

06อำเภอเวียแก่นรายานผลปพค63.การเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ป
Download1
877.79 Kb
19.06.2020 14:11

อำเภอเวียงแ่ก่นรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำเดือนมิถุนายน2563

รายานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มิ.ย. .r
Download5
112.99 Kb
19.06.2020 14:08

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มิ.ย. 63

รายานการป้อกันและแก้ไชปัญหายาเสพติด มิ.ย.63.rar
Download1
73.22 Kb
19.06.2020 14:01

แม่ฟ้าหลวง รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย. 63

รายาน online Real Time มิ.ย. 63.pdf
Download4
133.99 Kb
19.06.2020 13:57

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย (ปี 2560 – 2562) กลุ่มเป้าหมายเน้นหลัก ปี 2563 ด้วยระบบ Online Real Time

รายานผลการดำเนินานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน.rar
Download3
6.71 Mb
19.06.2020 13:53

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานเสริทสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน มิ.ย. 63

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา.pdf
Download5
183.66 Kb
19.06.2020 13:52

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน มิย.63.doc
Download2
209.5 Kb
19.06.2020 13:22

เชียงแสน รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันนอกสถานศึกษา

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน มิย.63.docx
Download2
68.54 Kb
19.06.2020 13:22

เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน มิย.63.docx
Download1
72.99 Kb
19.06.2020 13:21

เชียงแสน รายงานขับเคลื่อนกองทุนแม่

รายานยาเสพติดทุก อ.เชียแสน มิย.63.rar
Download3
83.93 Kb
19.06.2020 13:21

อ.เชียงแสน รายงานการป้องกันยาเสพติด

4. มิถุนายน 63.doc
Download2
249.5 Kb
19.06.2020 09:46

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

7. มิ.ย. 63.xls
Download2
345.5 Kb
19.06.2020 09:45

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานสร้างควมเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ฯ

8. มิ.ย.63.xls
Download0
332.5 Kb
19.06.2020 09:44

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดยาเสพติดนอกสถานศึกษา

7. มิ.ย.63.xls
Download3
328.5 Kb
19.06.2020 09:43

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มิถุนายน 18, 2020
รายานยาเสพติด มิ.ย.63 อ.แม่ลาว.rar
Download3
2.99 Mb
18.06.2020 17:36

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน มิ.ย.63 อ.แม่ลาว.
Download2
9.66 Mb
18.06.2020 17:36

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา มิ.ย.63 อ.แม่ลาว.rar
Download0
50.38 Kb
18.06.2020 17:35

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

คณะทำานสานพลัประชารัฐ มิ.ย. 63.rar
Download1
49.33 Kb
18.06.2020 16:25

สพอ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ (SE)

ศก.ฐานรากและประชารัฐ บร.2 มิ.ย. 63.rar
Download2
81.09 Kb
18.06.2020 16:24

สพอ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย 2560-2563 (4ร) ระบบ Online Real Time

อ.แม่สาย รายานผลานเด่นฯ คสป. มิ.ย.63.docx
Download3
898.27 Kb
18.06.2020 14:17

อ.แม่สาย รายงานผลงานเด่นฯ คสป. มิ.ย.63

อ.แม่สาย รายาน คสป. บร.2 มิ.ย.63.rar
Download1
90.62 Kb
18.06.2020 14:16

อ.แม่สาย รายงาน คสป. (บร.2) มิ.ย.63

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE มิ.ย.63.rar
Download0
55.73 Kb
18.06.2020 14:15

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ คสป. มิ.ย.63

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแม่ขอแ
Download2
362 Kb
18.06.2020 11:24

อ.เมืองเชียงราย สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ มิ.ย.63

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิถุนายน 63.xlsx
Download1
316.18 Kb
18.06.2020 11:23

อำเภอเมืองเชียงราย รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย.63

เมือเชียราย รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา มิ.ย.63.doc
Download1
730 Kb
18.06.2020 11:22

อ.เมืองเชียงราย แก้ไขปัญหาเยาวชน

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ มิ.ย.63.rar
Download3
888.71 Kb
18.06.2020 10:11

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 63.rar
Download2
15.8 Mb
18.06.2020 10:09

อ.แม่จันรายงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

มิถุนายน 17, 2020
แม่สาย พช.ใสสะอาด 63 - มิ.ย.rar
Download5
14.21 Kb
17.06.2020 21:18

ใส สะ อาด -แม่สาย

ส่รายานผลป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิ.ย.๖๓.rar
Download0
34.88 Kb
17.06.2020 17:04

CKส่งรายงานผลป้องกันและแก้ไขปัญหายาฯ ๒๐ มิ.ย.๖๓

รายาน ผลเสริมสร้าหมู่บ้านด้วย กทผ. ๒๐ มิ.ย.๖๓.rar
Download2
48.82 Kb
17.06.2020 16:53

ส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑๗ มิ.ย.๖๓

อ.เวียเชียรุ้ รายานการผลานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประ
Download2
391.36 Kb
17.06.2020 16:36

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2563(20มิ.ย.63)

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ20มิ.ย.63-วชร.rar
Download1
127.68 Kb
17.06.2020 16:16

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอ(20มิ.ย.63)

อ.เวียเชียรุ้ รายาน บร.2-20มิ.ย.63.rar
Download1
108.24 Kb
17.06.2020 16:09

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงาน บร.2(20มิ.ย.63)

ส่รายานสร้าภูมิคุ้มกัน เยาวชน ๒๐ มิ.ย. ๖๓.rar
Download1
58.76 Kb
17.06.2020 12:16

CKส่งรายงานสร้างภูมิคุ้กันป้องยาฯ ในเยาวชน ๑๗ มิ.ย.๖๓

ผลดำเนินานกอทุนแม่ ๓๐ มิ.ย.๖๓.rar
Download5
91.81 Kb
17.06.2020 11:57

CK ส่งรายงานผลการดำเนินงาน กทผ. ๓๐ มิ.ย.๖๓

มิถุนายน 16, 2020
รายานผล -โครการรวมพลัสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ.p
Download4
450.79 Kb
16.06.2020 23:26

อ.เวียงชัย รายงานผล-โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

รายานตลาดประชารัฐ มิ.ย63.rar
Download4
3.04 Mb
16.06.2020 16:55

พญาฯส่งรายงาน

รายานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download2
92.8 Kb
16.06.2020 16:55

พญาฯส่งรายงาน

โอทอป โมบาย.docx
Download3
206.05 Kb
16.06.2020 16:54

พญาฯ ส่งรายงาน

พัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ.ย. 63.rar
Download1
95.27 Kb
16.06.2020 16:24

สพอ.เวียงป่าเป้า รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กอทุนเด็กฯพญาเม็ราย.rar
Download12
10.11 Mb
16.06.2020 15:51

อ.พญาฯส่งแบบรายงานผลการอุปการะเด็กฯ

รายาน0สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก
Download1
79.19 Kb
16.06.2020 14:20

วปป.รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน0การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือน
Download1
102.27 Kb
16.06.2020 14:19

วปป.รายงานการสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน0การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
81.89 Kb
16.06.2020 14:18

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กอทุนแม่ มิ.ย.63.rar
Download4
256.47 Kb
16.06.2020 14:12

สพอ.เวียงชัย ส่งรายงานกองทุนแม่เดือน มิ.ย. 63

Download2
436.71 Kb
16.06.2020 13:44

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ การขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก

มิถุนายน 15, 2020
รายานคณะทำานขับเคลื่อนฯ มิย.63.rar
Download7
439.08 Kb
15.06.2020 17:41

อ.เมือง รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ

รายาน บร.2.rar
Download4
444.35 Kb
15.06.2020 17:15

อ.เมืองรายงาน บร.2

มิ.ย. 63 SEระดับอำเภอ -.rar
Download3
116 Kb
15.06.2020 17:06

อ.เวียงชัย รายงาน SE ระดับอำเภอ

รายาน SE. มิ.ย.63 -.rar
Download2
87.67 Kb
15.06.2020 16:56

อ.เวียงชัย ส่งรายงานSE บร.2

14 มิ.ย. .63 วช.rar
Download2
3.18 Mb
15.06.2020 16:45

อ.เวียงชัย รายงานตลาดนัด คนไทยฯ

รายานรอบ2.rar
Download3
36.43 Kb
15.06.2020 16:39

อำเภอเวียงแก่นรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ่มได้ประเดือนมิถุนายน2563รอบ2

แบบรายานการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหว
Download3
71.13 Kb
15.06.2020 16:34

สพอ.เชียงแสน รายงานการดำเนินคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

รายาน OTOP Mobile 1 มิย.63 อ.เชียแสน.pdf
Download1
99.38 Kb
15.06.2020 16:30

สพอ.เชียงแสน รายงานโอทอปโมบาย

อ.เชียแสน รายาน คสป. บร.12 พ.ค.rar
Download4
66.96 Kb
15.06.2020 13:55

สพอ.รายงาน บร.1 บร.2

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 มิย.2563
Download4
400.08 Kb
15.06.2020 13:34

สพอ.เชียงแสน รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 14 มิย.

อ.เทิส่มอบทุนอุปการระเด็กฯ.docx
Download3
576.2 Kb
15.06.2020 12:58

อ.เทิงส่งรายงานมอบทุนอุปการะเด็กฯ

15 มิ.ย 63 -.rar
Download6
89.66 Kb
15.06.2020 12:01

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

15 มิ.ย. 63.rar
Download4
91.81 Kb
15.06.2020 11:59

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บร.2)

รายาน 15 มิ.ย.OTOP Mobile.docx
Download2
107.85 Kb
15.06.2020 11:30

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile 15มิ.ย.63

รายาน14 มิ.ย. .63 -.rar
Download3
123.54 Kb
15.06.2020 11:27

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

อ. แม่สรวยแผนปฏิบัติาน.rar
Download2
69.96 Kb
15.06.2020 10:45

อ.แม่สรวย ส่งแผนปฏิบัติงานฯโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

มิถุนายน 13, 2020
รายานผลการดำเนินานOTOP Mobile 15 มิ.ย.63-วชร.rar
Download2
127.02 Kb
13.06.2020 09:37

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile 15มิ.ย.63

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้14 มิ.ย.63- วชร.rar
Download1
130.23 Kb
13.06.2020 09:31

อ.เวียงเชียงรุ้ง รายงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

มิถุนายน 12, 2020
อ.แม่สาย ส่รายาน OTOP Mobile มิ.ย. 2563.docx
Download3
122.2 Kb
12.06.2020 12:39

อ.แม่สาย ส่งรายงาน Otop Mobile มิ.ย.63

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มิ.ย. รอบที่ 2.rar
Download2
135.17 Kb
12.06.2020 12:38

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มิ.ย. รอบที่ 2

แบบรายานผลการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก.docx
Download0
11.97 Kb
12.06.2020 11:44

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานขยายผลปลูกผักวัดสู่ชุมชน "บวร"

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 446.93 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย