ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พฤศจิกายน 20, 2019
ประชาสัมพันธ์ขอขวัญปีใหม่20112019093823.pdf
Download0
397.52 Kb
20.11.2019 09:44

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานของขวัญปีใหม่ รอบ 2(20พ.ย62)

พฤศจิกายน 19, 2019
หนัสือส่ พช 6.pdf
Download0
664.91 Kb
19.11.2019 17:06

อ.เมืองฯ ส่งรายงาน พช.6

Download0
735.15 Kb
19.11.2019 15:50

อ.แม่จันส่งรายงานยอดจำหน่าย พย.2562

รายานโครการสร้าภูมิคุมกันและป้อกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถ
Download1
328.23 Kb
19.11.2019 15:34

อ.เมืองเชียงราย รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพตืดในเยาวชนนอกสถานศึกษา/และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานผลการเสริมสร้าความเข็มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.
Download0
477.5 Kb
19.11.2019 15:26

อ.เมืองรายงานผลการเสริมสร้างความเข็มแข็งก่องทุนแม่ของแผ่นดิน พย. 62

หนัสือส่รายานผลการป้อกันยาเสพติดทุก 20 ขอเดือน.pdf
Download0
86.88 Kb
19.11.2019 15:22

อ.เชียงแสน ส่งรายงานยาเสพติด

แบบรายานผลการขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน.pdf
Download0
120.24 Kb
19.11.2019 15:21

อ.เชียงแสน ส่งรายงานกองทุนแม่

ส่รายานข่าว พย.62.pdf
Download0
592.84 Kb
19.11.2019 15:06

อ.เชียงแสน ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

1. พ.ย.62.xlsx
Download3
302.05 Kb
19.11.2019 13:48

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พ.ย. 62.xls
Download1
339.5 Kb
19.11.2019 13:37

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานผลการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

2.พ.ย.62.xlsx.xls
Download1
326.5 Kb
19.11.2019 13:22

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้ที่ 2 พ.ย. 62.docx
Download0
992.61 Kb
19.11.2019 13:19

อ.แม่จัน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้งที่ 2 ประจำเดือน พ.ย. 62

20 พ.ย. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download0
119 Kb
19.11.2019 11:05

อ.เวียงชัย รายงานอำนวยความสะดวก 20 พ.ย.2562

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล พ.ย.62.docx
Download0
82.48 Kb
19.11.2019 11:03

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล พ.ย. 62

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 19 พฤศจิกายน 62.rar
Download0
112.88 Kb
19.11.2019 10:49

ดอยหลวง อำนวยความสะดวก เดือน พ.ย.2562

พ.ย.62.rar
Download1
87.9 Kb
19.11.2019 10:09

อ.เทิง//รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ/พ.ย. 62

พฤศจิกายน 18, 2019
ส่าน จว.rar
Download2
193.95 Kb
18.11.2019 16:35

อ.แม่สาย ส่งรายงานผลปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดเพื่อ20พย62

รายาน0การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download2
83.96 Kb
18.11.2019 16:02

วปป.ยาเสพติด

รายาน00การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเดือ
Download1
100.94 Kb
18.11.2019 16:02

วปป.กองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน000 พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download0
88.86 Kb
18.11.2019 16:01

วปป.พรบ.อำนวยความสะดวก

Download3
485.97 Kb
18.11.2019 15:40

อ.วชร.ส่งรายงานแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานที่ฯ

Download1
615.58 Kb
18.11.2019 15:38

อ.วชร.ส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานผลการดำนินาน OTOP เคลื่อนที่ OTOP Mobile แม่ฟ้าหลว.rar
Download1
1.28 Mb
18.11.2019 15:24

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการดำเนินงาน OTOP Mobile/พ.ย. 62

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้.rar
Download1
104.74 Kb
18.11.2019 14:26

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้/พ.ย.62

รายานผลการดำเนินานคณะทำาน คสป. ประจำเดือน พ.ย. 62 แม่ฟ้าหลว.
Download1
109.78 Kb
18.11.2019 14:19

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ/พ.ย. 62

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บก.2 แม่
Download1
101.07 Kb
18.11.2019 14:08

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562 (บร.2) /พ.ย. 62

รายานผลการดำเนินานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.rar
Download3
187.68 Kb
18.11.2019 14:05

อ.เทิงขอส่งรายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แบบรายานเสริมสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ฯ.rar
Download3
264.21 Kb
18.11.2019 14:04

อ.เทิงขอส่งรายงานสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ฯ

พฤศจิกายน 15, 2019
รายานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ อ.เมือ พ.ย 14.rar
Download1
1.63 Mb
15.11.2019 17:07

อ.เมือง รายงานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ 14 พ.ย.

กอทุนแม่ พ.ย.62.rar
Download1
2.15 Mb
15.11.2019 15:38

สพอ.เวียงชัยขอส่งรายงานยาเสพติด และรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ ทุกวันที่ 20 ของเดือน ประจำเดือน พ.ย. 62

รายานความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ ดอยหลว ทุก 20 ขอเดือน.rar
Download1
89.04 Kb
15.11.2019 14:50

ดอยหลวง รายงานความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

14 พ.ย .62 วช -.rar
Download0
3.18 Mb
15.11.2019 14:28

อ.เวียงชัย รายงานตลาดนัดฯ

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ย.62.rar
Download1
984.38 Kb
15.11.2019 14:10

อ.แม่จันรายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ พ.ย.๖๒.rar
Download1
991.02 Kb
15.11.2019 14:07

อ.แม่จัน รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14พย.2562
Download1
2.98 Mb
15.11.2019 13:06

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 14พย.2562 เชียงแสน

พ.ย. 62 SEระดับอำเภอ -.rar
Download4
115.93 Kb
15.11.2019 11:58

อ.เวียงชัย รายงาน SEระดับอำเภอ. พ.ย 62

รายาน SE. พ.ย.62.rar
Download2
115.06 Kb
15.11.2019 11:57

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน SE พ.ย.62

Download1
522.78 Kb
15.11.2019 10:30

ส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐ พย.2562 อ.แม่จัน

พฤศจิกายน 14, 2019
อ.แม่จัน-หนัสือส่แผนพัฒนาชุมชนใสสะอาด 2563.pdf
Download2
184.94 Kb
14.11.2019 17:35

อ.แม่จันส่งแผนพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2563

รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน บร.2.rar
Download2
95.76 Kb
14.11.2019 16:17

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เดือน พ.ย.62.rar
Download0
48.87 Kb
14.11.2019 16:16

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

อำเภอพาน รายานผลการดำเนินานศรษฐกิจฐานราก.pdf
Download1
1.68 Mb
14.11.2019 15:20

อำเภอพาน ส่งรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อำเภอพาน รายานผลการดำเนินาน คสป.จ.ชร.ระดับอำเภอ.pdf
Download2
471.69 Kb
14.11.2019 15:19

อำเภอพาน ส่งรายงานผลการดำเนินงาน คสป.จ.ชร ระดับอำเภอ

รายานผลสานพลัประชารัฐเวียแก่น พย62.doc
Download1
85 Kb
14.11.2019 14:52

เวียงแก่นรายงานผลคณะทำงานสานพลังประชารัฐ

รายานSEเวียแก่น บร2.rar
Download1
69.71 Kb
14.11.2019 14:46

เวียงแก่นรายงานSE

แผน พช.ใสสะอาด ปี 63.pdf
Download1
169.59 Kb
14.11.2019 14:44

อ.แม่ลาว ส่งแผน พช.ใสสะอาด ปี 2563

รายานพย62.rar
Download0
131.54 Kb
14.11.2019 14:33

เวียงแก่นส่งรายงานตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 14 พ.ย.62.rar
Download0
3.09 Mb
14.11.2019 13:40

ดอยหลวงส่ง รายงานตลาดประชารัฐ รอบที่ 2 -14 พ.ย.62

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562บ
Download3
182.24 Kb
14.11.2019 11:41

วชร.ส่งรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562(บร.2)

รายานผลการจำหน่ายขอขวัญOTOP เทศกาลปีใหม่ 10พ.ย.62.rar
Download0
128.26 Kb
14.11.2019 10:55

วชร.ส่งรายงานผลการจำหน่ายของขวัญ OTOP เทศกาลปีใหม่ 10 พ.ย.62

รายานการขับเคลื่อนคณะทำานประชารัฐ15พ.ย.62-วชร.rar
Download3
128.17 Kb
14.11.2019 10:32

วชร.รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย 15 พ.ย.62

รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 414 พ.ย.62- วชร.rar
Download2
446.27 Kb
14.11.2019 10:15

อ.เวียงเชียงรุ้ง ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

นส.นำส่รายานผลการดำเนินโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้.doc
Download1
78 Kb
14.11.2019 09:24

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้รอบ2

พฤศจิกายน 13, 2019
อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ พย. รอบที่ 2.rar
Download2
3.06 Mb
13.11.2019 11:43

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ พย. รอบ 2

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 และกลุ่มเดิม พย. 62.
Download3
131.4 Kb
13.11.2019 11:42

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงาน บร.2 พย.62

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE พย. 62.rar
Download3
55.76 Kb
13.11.2019 11:41

อ.แม่สาย รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ SE พย.62

พฤศจิกายน 12, 2019
ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว พฤศจิกายน 62.rar
Download0
74.03 Kb
12.11.2019 12:15

ดอยหลวง ส่งประชาสัมพันธ์ พ.ย.62

อำเภอป่าแดดขอส่รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐฯประจำเดื
Download3
61.3 Kb
12.11.2019 11:33

อ.ป่าแดดส่งรายงานคณะขับเคลื่อนขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ ระดับอำเภอทุกวันที่15

อำเภอป่าแดดขอส่รายานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเดือนพฤ
Download2
51.19 Kb
12.11.2019 11:23

อ.ป่าแดดส่งรายงานการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐปี62( บร2) ทุกวันที่15

ขุนตาล รายานผลคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐ15 พ.ย.62.rar
Download2
232.74 Kb
12.11.2019 10:40

ขุนตาล รายงานผลคณะทำงานขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ15 พ.ย.62

ขุนตาล รายานตลาดประชารัฐ 14 พ.ย.62.rar
Download1
299.94 Kb
12.11.2019 10:31

ขุนตาล รายงานตลาดประชารัฐ 14 พ.ย.62

อ.แม่สรวย รายานยอดจำหน่ายขอขวัญ.xls
Download1
614 Kb
12.11.2019 10:17

อ.แม่สรวย แบบรายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝากเทศกาลปีใหม่

รายานยอดจำหน่ายขอขวัญ ขอฝาก.pdf
Download0
85.77 Kb
12.11.2019 08:49

แม่ฟ้าหลวง รายงานยอดจำหน่ายของขวัญ ของฝากฯ

แม่ฟ้าหลว รายานยอดจำหน่ายขอขวัญ ขอฝาก.pdf
Download1
115.38 Kb
12.11.2019 08:44

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานยอดจำหน่ายของขวัญ ของฝากเทศกาลปีใหม่

พฤศจิกายน 11, 2019
พ.ย62.rar
Download0
3.02 Mb
11.11.2019 14:52

พญาเม็งรายส่งรายงานปชส.

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณท์OTOP11112019125347.pdf
Download3
401.11 Kb
11.11.2019 13:00

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลิตภัณ์OTOP ของขวัญปีใหม่ วันที่10 พ.ย62

อ.เทิแบบรายานจิตอาสา 904.xlsx
Download1
12.3 Kb
11.11.2019 11:15

อ.เทิงส่งแบบรายงานจิตอาสา 904

อ.แม่สาย ส่รายานยอดจำหน่าย OTOP ขอขวัญ ขอฝากเทศกาลปีใหม่.doc
Download1
100.64 Kb
11.11.2019 11:13

อ.แม่สาย ส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP ของขวัญ ของฝากปีใหม่

Download0
5.02 Mb
11.11.2019 11:06

อำเภอแม่จันส่งรายตลาดประชารัฐงวดที่ 2 พย.2562

Download2
522.43 Kb
11.11.2019 10:49

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ พย.2562(พี่ทิพ)

รายชื่อปราชญ์ เพื่อแต่ตั้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู
Download2
13.4 Kb
11.11.2019 10:34

อ.เทิงส่งรายชื่อปราชญ์แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

พฤศจิกายน 10, 2019
.xlsx
Download5
34.42 Kb
10.11.2019 17:12

อ.แม่ฟ้าหลวง รายงานยอดจำหน่ายของขวัญของฝากเท&#36

รายานจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่.rar
Download3
79.86 Kb
10.11.2019 12:19

เวียงแก่น รายงานผลการจำหน่ายของขวัญปีใหม่

เวียแก่น รายานประชาสัมพันธ์ พ.ย.62.rar
Download2
505.19 Kb
10.11.2019 11:50

เวียงแก่น รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ย.62

พฤศจิกายน 9, 2019
อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ พ.ย. 2562.docx
Download4
107.41 Kb
09.11.2019 23:25

อ.เวียงชัย รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ย. 2562

พฤศจิกายน 8, 2019
ขุนตาล รายานประชาสัมพันธ์ พ.ย. 62.rar
Download0
346.17 Kb
08.11.2019 16:18

ขุนตาล รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ย. 62

ขุนตาล รายานจำหน่าย OTOP ขอขวัญปีใหม่.rar
Download2
330.46 Kb
08.11.2019 16:05

ขุนตาล รายงานจำหน่าย OTOP ของขวัญปีใหม่

รายาน พ.ย.62 พช.ใสสะอาจ.rar
Download0
43.68 Kb
08.11.2019 13:05

WK.พช.ใสสะอาด พ.ย. 62

Download1
2.08 Kb
08.11.2019 11:09

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ พย.62

อำเภอพาน รายานประชาสัมพันธ์ 6207112019170102.pdf
Download0
4.42 Mb
08.11.2019 08:55

อำเภอพาน ขอส่งรายงานประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 7, 2019
รายาน.บูรณาการแผนชุมชน.xlsx
Download3
31.04 Kb
07.11.2019 13:22

อ.ป่าแดดส่งรายงานโครงการบูรณาการแผนตำบล

Download0
2.9 Mb
07.11.2019 11:50

รายงานประชาสัมพันธ์เมือง พ.ย.62

ศิลปิน OTOP อ.แม่ฟ้าหลว.rar
Download3
815.67 Kb
07.11.2019 10:52

อ.แม่ฟ้าหลวงส่งข้อมูลศิลปิน OTOP

พฤศจิกายน 5, 2019
เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่5พย.62.rar
Download2
267.36 Kb
05.11.2019 16:59

อ.เชียงของ ส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด5พย.62.rar
Download2
42.48 Kb
05.11.2019 16:51

อ.เชียงของ ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด5พย.62 อ.เชียขอ.rar
Download3
297.52 Kb
05.11.2019 16:21

อ.เชียงของ ส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

วปป.บูรณาการแผนชุมชน.rar
Download11
25.88 Kb
05.11.2019 16:12

วปป.บูรณาการแผนชุมชน

รายานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 พ.ย.62.rar
Download0
85.44 Kb
05.11.2019 15:37

WKส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 พ.ย.62

อำนวยสะดวกส่ 5พย62.rar
Download0
332.8 Kb
05.11.2019 14:51

อ.แม่สาย ส่งรายงานการอำนวยความสะดวกตาม พรบฯ

อ.แม่สรวย รายานแผนการจัดตลาดโครการ OTOP เคลื่อนที่.rar
Download1
535.84 Kb
05.11.2019 14:43

อ.แม่สรวย รายงานแผนการจัดตลาด โครงการ OTOP เคลื่อนที่

ส่จว เยาวชนยา2.rar
Download2
134.63 Kb
05.11.2019 14:20

อ.แม่สาย ส่งรายงานป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนนอกสถานศึกษา

ส่จว เยาวชนยา.rar
Download1
132.84 Kb
05.11.2019 14:09

อ.แม่สาย ส่งรายงานเยาวชนป้องกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา

4 พ.ย .62 วช.rar
Download1
3.18 Mb
05.11.2019 13:02

อ.เวียงชัยรายงานตลาด คนไทยยิ้มได้

รายานยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษษ.rar
Download4
439.31 Kb
05.11.2019 12:43

อ.แม่จันรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

พญาฯรายานอำนวยความสะดวก.rar
Download0
214.47 Kb
05.11.2019 11:28

รายงานพรบ.จากอำเภอพญาเม็งราย

รายานตลาดนัดฯคนไทยยิ้มได้ อ.พญาฯ.rar
Download7
3.18 Mb
05.11.2019 11:26

พญาเม็งรายส่งรายงานตลาดนัดฯ

รายานยาเสพติดเยาวชนนอกฯ พญาเม็ราย.rar
Download1
71.48 Kb
05.11.2019 11:25

พญาเม็งรายส่งรายงานยาเสพติดงวดวันที่ 5

รายานแบบสำรวจความต้อการจดทะเบียนเป็นสถาบันการเินประชาชน.doc
Download1
494.5 Kb
05.11.2019 11:14

อ.เมืองส่งแบบสำรวจความต้องการจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน

รายานบูรณาการแผนตำบล.xlsx
Download3
13.74 Kb
05.11.2019 10:54

อ.แม่สาย รายงานทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายบูรณาการแผนตำบล

ชุมชนฯ ดิจิทัลชุมชน.rar
Download3
430.52 Kb
05.11.2019 10:33

อ.เมือง รายงานชุมชนฯ ดิจิทัล

นำส่ พรบ.สถาบันการเินประชาชน พ.ศ. 2562.pdf
Download4
85.45 Kb
05.11.2019 10:04

แม่ฟ้าหลวง ส่งการประชาสัมพันธ์ พรบ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้ที่ 1 พ.ย. 62.docx
Download0
992.54 Kb
05.11.2019 10:01

อ.แม่จัน ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา.rar
Download4
108.57 Kb
05.11.2019 09:50

อ.ป่าแดดรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

แม่ฟ้าหลว รายาน OTOP ขอขวัญ ขอฝาก.rar
Download3
664.4 Kb
05.11.2019 08:59

รายงานข้อมูล OTOP ของขวัญ ของฝาก

านOTOP MObile เชียขอ.rar
Download4
97.04 Kb
05.11.2019 07:43

เชียงของ OTOP Mobile

พฤศจิกายน 4, 2019
วปป.ประชาสัมพันธ์ พ.ย.62.rar
Download1
4.37 Mb
04.11.2019 16:34

วปป.ประชาสัมพันธ์ 10 พ.ย.62

ตลาดประชารัฐ4พ.ย.62.rar
Download1
79.81 Kb
04.11.2019 16:33

วปป.ตลาดประชารัฐ 4 พ.ย.62

พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ย. 62 มฟล..pdf
Download1
162.16 Kb
04.11.2019 16:19

แม่ฟ้าหลวง / รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

สรุปผลการดำเนินโครการสร้าภูมิคุ้มกัน.pdf
Download4
122.79 Kb
04.11.2019 16:05

แม่ฟ้าหลวง / รายงานผลโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ.rar
Download0
104.71 Kb
04.11.2019 15:48

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

Yong OTOP ป่าแดด04112019151009.pdf
Download2
220.85 Kb
04.11.2019 15:16

อ.ป่าแดดขอส่งข้อมูลแผนการจัดตลาดโครงการotopเคลื่อนที่ปีงบประมาณ63

Yong OTOP ป่าแดด04112019150803.pdf
Download1
434.78 Kb
04.11.2019 15:14

อ.ป่าแดดขอส่งข้อมูลแผนการจัดตลาดโครงการotopเคลื่อนที่ปีงบประมาณ63

รายานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ อ.เมือ พ.ย.rar
Download1
1.63 Mb
04.11.2019 11:58

อ.เมือง รายงานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ พ.ย.

พฤศจิกายน 62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download2
542.49 Kb
04.11.2019 11:55

อำเภอแม่ลาว รายงานประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 62

ยาเสพติดนอกสถานศึกษา ดอยหลว ทุก 5 ขอเดือน.rar
Download1
66.09 Kb
04.11.2019 11:25

ดอยหลวงรายงานยาเสพติพนอกสถานศึกษา

รายานตลาดประชารัฐ ดอยหลว 4 พ.ย.62.rar
Download3
3.09 Mb
04.11.2019 11:21

ดอยหลวงรายงานตลาดประชารัฐ

พ.ย.ครั้ที่ 1.pdf
Download0
188.1 Kb
04.11.2019 11:10

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย.

รายานสร้าภูมิคุ้มกัน 5 พ.ย. 62.rar
Download1
41.99 Kb
04.11.2019 10:58

WKส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกัน พ.ย.62

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ พย.รอบที่ 1.rar
Download2
3.11 Mb
04.11.2019 10:35

อ.แม่สาย ส่งรายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รอบที่ 1 /พย.62

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา วันที่5.pdf
Download1
134.8 Kb
04.11.2019 10:14

อ.เทิงขอส่งรายงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานประชาสัมพันธ์ พ.ย. 62.rar
Download1
2.63 Mb
04.11.2019 10:14

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์

อ.ป่าแดดขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2พฤศจิกายน2562.rar
Download2
87.08 Kb
04.11.2019 08:45

อ.ป่าแดดขอส่งข้อมูลจำหน่ายผลิคภัณท์ฯร.ด๒ ๕ พ.ย๖๒

พฤศจิกายน 1, 2019
แผนการดำเนินานและแผนการใช้จ่ายเิน ประจำปีบประมาณ 2563 อ.เทิ.
Download6
17.78 Kb
01.11.2019 23:22

อ.เทิง / ส่งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

รายชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการส่เสริมฯ dep
Download4
31 Kb
01.11.2019 23:08

อ.เทิง / ส่งแบบฟอร์มเสนอรายชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

แผนการดำเนินานตลาดประชารัฐฯ พ.ศ.2563 อ.เทิ.xls
Download1
28.5 Kb
01.11.2019 22:38

อ.เทิง / ส่งแผนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

1พ.ย.62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถาน
Download4
934 Kb
01.11.2019 16:21

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายบูรณาการแผนชุมชน อ.เมือฯ.xlsx
Download2
32.18 Kb
01.11.2019 14:32

อ.เมืองฯส่งทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายบูรณาการแผนชุมชนฯ

แบบรายานผล-ทะเบียนรายชื่อ ศอช.อ. ปี 2562เชียแสน.xlsx
Download0
3.77 Mb
01.11.2019 13:46

แบบรายงานผล-ทะเบียนรายชื่อ ศอช.อ. ปี 2562เชียงแสน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2563.xls
Download3
60.5 Kb
01.11.2019 13:36

ขุนตาลส่งแผนปฏิบัติการไปพลางก่อน 63

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย 63.xlsx
Download2
13.2 Kb
01.11.2019 13:26

อำเภอขุนตาล ส่งรายงานการบูรณการแผนชุมชน 2563

แบบรายานการดำเนินานฯ. พ.ย วด 5.docx
Download3
42.37 Kb
01.11.2019 12:23

รายงานนโยบายอำนวยความสะดวกอ.พาน

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา พ.ย.62 อ.แม่ลาว.rar
Download1
50.16 Kb
01.11.2019 11:52

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 1 เดิอน พ.ย.62.rar
Download1
48.57 Kb
01.11.2019 11:51

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 5 พ.ย.62.rar
Download0
53.48 Kb
01.11.2019 11:16

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พรบ อำนวยความสะดวก

5 พ.ย. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download1
118.5 Kb
01.11.2019 11:08

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พ.ร.บ อำนวยความสะดวก 5 พ.ย.2562

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกประจำเดือน5พฤศ
Download2
71.05 Kb
01.11.2019 11:02

อ.ป่าแดดขอส่งรายพ.ร.บ อำนวยความสะดวก 5พ.ย62

แบบรายานข้อมูลแผนชุมชน 2563 เชียแสน.xlsx
Download6
31.57 Kb
01.11.2019 10:59

อ.เชียงแสน รายงานข้อมูลตำบลเป้าหมายแผนชุมชน ปี 2563

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนพฤศจิกายน2562.ra
Download2
105.57 Kb
01.11.2019 10:48

อ.ป่าแดด ขอส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ พ.ย62วันที่4

แผนปฏิบัติการประจำปีบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลาก่อน.xlsx
Download4
20.57 Kb
01.11.2019 10:39

อ.เชียงแสน ส่งแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ปี 2563

Download1
728.81 Kb
01.11.2019 10:29

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดนัด พย.2562

รายาน 0พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download4
88.77 Kb
01.11.2019 10:01

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายาน000สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ท
Download1
78.29 Kb
01.11.2019 10:01

วปป.รายงานสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

ตุลาคม 31, 2019
แม่ฟ้าหลว รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่เห็นควรได้รับการส่เสริม.pdf
Download2
60.85 Kb
31.10.2019 17:29

แม่ฟ้าหลวง รายชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายฯ

แม่ฟ้าหลว รายชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่เห็นควรได้รับก
Download1
58.6 Kb
31.10.2019 17:01

แม่ฟ้าหลวง ส่งรายชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ควรรับได้รับการส่งเสริมฯ

แบบรายาน 1.pdf
Download4
135.77 Kb
31.10.2019 16:13

อ.แม่ลาว รายงานทะเบียนพื้นที่ตำบลเป้าหมายบูรณาการแผนชุมชน

อ.แม่ลาว ส่แผนปฎิบัติการ 63ไตรมาส 1-2.rar
Download0
53.54 Kb
31.10.2019 15:55

อ.แม่ลาวส่งแผนปฏิบัติการฯ63 ไตรมาส1-2

รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายาน รด.2 เดือ
Download0
3.03 Mb
31.10.2019 15:47

อ.แม่ลาวขอส่งรายงานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและแบบรายงาน รด.2

แผนปฎิบัติการ ปี 63- กอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download2
138 Kb
31.10.2019 15:21

อ.เวียงชัย ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2563 -กองทุนพ้ฒนาบทบาทสตรี

แผนปฏิบัติการดำเนินโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2563.pdf
Download19
337.8 Kb
31.10.2019 14:32

อ.เวียงชัย ส่งแผนปฏิบัติการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีบประมาณ 2563 กอทุนพัฒนาบทบาทสตรี แม่ฟ้าห
Download3
184.75 Kb
31.10.2019 09:57

แม่ฟ้าหลวง/ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563/กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2 แม่ฟ้าหลว.rar
Download5
127.71 Kb
31.10.2019 09:55

แม่ฟ้าหลวง/ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย อ.พาน.xlsx
Download5
32.03 Kb
31.10.2019 09:09

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย ตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.พาน

ตุลาคม 30, 2019
อ.เวียแก่น - แผนปฏิบัติการ ปี 2563 ไตรมาส 1-2.xlsx
Download7
20.06 Kb
30.10.2019 20:54

เวียงแก่น แผนปฏิบัติการ

แบบทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย 2563 แม่ฟ้าหลว.xlsx
Download4
30.88 Kb
30.10.2019 17:35

แม่ฟ้าหลวง/ส่งแบบทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย/บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

อ.แม่สายส่แผนปฎิบัติการฯ โครการตลาดประชารัฐฯ คนไทยยิ้มได้ ไต
Download5
3.02 Mb
30.10.2019 15:43

อ.แม่สาย ส่งแผนปฏิบัติการฯ โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ไตรมาส 1-2 ปี 63

แผนปฏิบัติการไตรมาส1-2.7z
Download10
436.38 Kb
30.10.2019 13:15

อำเภอแม่จันส่งแผนปฏิบัติการ ไตรมาส1-2

อ.แม่สาย ส่แผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 ไตรมาส 1-2.rar
Download8
721.08 Kb
30.10.2019 10:43

อ.แม่สาย ส่งแผนปฏิบัติการฯปี 63 ไตรมาส 1-2

าน แผนปฏิบัติการ ปี 2563.rar
Download15
71.18 Kb
30.10.2019 07:05

อ.เวียงชัย ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2563

วช.บูรณาการแผนชุมชน-ข้อมูลตำบลเป้าหมาย.rar
Download7
69.37 Kb
30.10.2019 07:03

อ.เวียงชัย รายงานการบูรณาการแผนชุมชน-ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย ปี 63

ตุลาคม 29, 2019
อ.เมือ แบบรายานขอขวัญ.xlsx
Download2
6.01 Mb
29.10.2019 17:17

อ.เมือง รายงานส่งชุดของขวัญ

ศอชต.rar
Download10
1.01 Mb
29.10.2019 13:51

เวียงแก่นรายงานศอช./wk

รายานยาเสพติดทุก 20 ขอเดือน อ.เชียแสน.rar
Download5
3.03 Mb
29.10.2019 12:55

อ.เชียงแสน การป้องกันและแก้ไขปัญหาย่เสพติด

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดินทุก 20 ขอเดือน อ.เชียแสน.rar
Download4
3.02 Mb
29.10.2019 12:54

อ.เชียงแสน รายงานผลกองทุนแม่ฯ

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก พฤศจิกายน 62.doc
Download1
498 Kb
29.10.2019 11:15

อ.เมืองรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายานภาวะหนี้สินและฐานะทาการเินโครการ กข.คจ. 2562.rar
Download1
3.06 Mb
29.10.2019 08:17

อ.เวียงชัย รายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการกข.คจ. ปี 2562

ตุลาคม 28, 2019
รายานนโยบายขอรัฐ ต.ค. 2562.docx
Download2
144.1 Kb
28.10.2019 19:01

v.เวียงชัย รายงานนโยบายรัฐบาล เดือนตุลาคม 2562

รายานผลการดำเนินานตามนโยบายรัฐบาล ต.ค. 62 แม่ฟ้าหลว.rar
Download1
119.52 Kb
28.10.2019 15:20

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/ต.ค.62

แผนปฏบัติการ 63 อำเภอเมือ.xlsx
Download3
16.62 Kb
28.10.2019 14:49

อำเภอเมืองส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

ศอช.ต.rar
Download5
580.3 Kb
28.10.2019 14:00

แม่ฟ้าหลวง/รายงานการดำเนินงาน ศอช. ปี 2562

รายานตลาดนัด.rar
Download4
59.04 Kb
28.10.2019 13:42

รายงานตลาดนัด เวียงแก่น

รายาน เศรษฐกิจฐานราก บร2.rar
Download1
52.63 Kb
28.10.2019 13:29

เวียงแก่นส่งรายงานSE.wk

แผนปฏิบัติการประจำปีบประมาณ พ.ศ.2562 อ.เทิ ไปพลาก่อน.xlsx
Download8
18.21 Kb
28.10.2019 13:19

อ.เทิง / ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

อ.เมือ รายาน กระเช้าขอขวัญ.rar
Download3
1.86 Mb
28.10.2019 11:48

อ.เมือง ส่งข้อมูลกระเช้าของขวัญ ของฝาก

Download4
240.4 Kb
28.10.2019 11:22

อำเภอแม่จันส่งรายงานนโยบายรัฐบาล ตค.62

นโยบายรัฐบาลตค62.rar
Download3
24.31 Kb
28.10.2019 10:51

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลประจำเดือนตค62

นำส่รายานนโยบายรัฐบาลเดือนตค62.rar
Download3
110.61 Kb
28.10.2019 10:49

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลประจำเดือน ตค62

ตุลาคม 26, 2019
รายานแผน-ผลการปฏิบัติานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒.rar
Download3
322.22 Kb
26.10.2019 22:14

แม่ฟ้าหลวง/รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนประจำเดือน/ต.ค.๖๒

ตุลาคม 25, 2019
พรบ.อำนวยความสะดวก ต.ค. 62 มฟล..pdf
Download0
152.38 Kb
25.10.2019 18:18

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก/ต.ค.62

รายานผลการดำเนินานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562
Download3
71.89 Kb
25.10.2019 18:17

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บร.2)/ต.ค.62

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download1
117.21 Kb
25.10.2019 18:15

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ/ต.ค.62

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้านด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน
Download0
9.4 Mb
25.10.2019 18:14

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ/ต.ค.62

รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มฟล.rar
Download1
115.57 Kb
25.10.2019 18:12

แม่ฟ้าหลวง/รายงานผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ต.ค.62

แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษกิจฐานรากและปร
Download1
82.83 Kb
25.10.2019 18:11

อ.แม่ฟ้าหลวง/รายงานการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อน คสป./ต.ค.62

Download2
1.32 Mb
25.10.2019 16:57

อำเภอแม่จันส่งรายงานแผน ผลเดือนตุลาคม 62

โครการสร้าความมั่นคด้านอาชีพฯ อำเภอแม.rar
Download7
429.12 Kb
25.10.2019 15:18

อ.แม่ลาว ส่งข้อมูลเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

รายาน ศอช.อ.เมือฯ.rar
Download6
23.59 Mb
25.10.2019 14:52

อ.เมืองฯ รายงาน ศอช.อ.เมืองฯ

รายานกระเช้าฯ.rar
Download4
1.03 Mb
25.10.2019 14:22

อ.เวียงชัย ส่งรายละเอียดกระเช้าของขวัญฯ

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน25ตค.62.rar
Download3
62.04 Kb
25.10.2019 12:36

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการ กข.คจ.

รายานผลการดำเนินาน คสป อ.พาน10102019001742.pdf
Download1
495.13 Kb
25.10.2019 11:12

อ.พาน ส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

รายานผลการดำเนินานเศรษฐกิจฐานรากอ.พาน10102019002015.pdf
Download2
1.7 Mb
25.10.2019 11:11

อ.พานส่งรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

รายานยาเสพดิด ตค.62.rar
Download0
6.15 Mb
25.10.2019 11:05

อ.ป่าแดดรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานแผน-ผล อสพ.แม่จัน.rar
Download8
2.04 Mb
25.10.2019 09:48

อ.แม่จัน ขอส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา(อสพ) รุ่นที่71 เดือนตุลาคม

Download1
758.02 Kb
25.10.2019 09:36

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่าย ตค.62

Download2
450.87 Kb
25.10.2019 09:21

รายงานประชารัฐประชุมคณะทำงาน อำเภอแม่จัน ตค.62 (พี่ทิพ)

ตุลาคม 24, 2019
วปป.รายานยอดจัดจำหน่าย OTOP.rar
Download3
61.3 Kb
24.10.2019 22:05

วปป.รายงานยอดจำหน่าย OTOP ต.ค.62

วปป.นโยบายรัฐบาล.rar
Download1
93.46 Kb
24.10.2019 22:05

วปป.การรายงานผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล ต.ค.62

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐ.rar
Download2
94.88 Kb
24.10.2019 22:04

วปป.รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ ต.ค.62

วปป.รายานแผนผลปฏิบัติาน.rar
Download5
3.02 Mb
24.10.2019 22:03

วปป.รายงานแผน-ผล ต.ค.62

รายานแผน-ผล การปฏิบัติาน.rar
Download2
73.92 Kb
24.10.2019 19:49

อ.เวียงชัย รายงานแผน - ผล ประจำเดือน

Download2
185.64 Kb
24.10.2019 17:06

อำเภอแม่จันส่งรายงานสำรวจข้อมูลทำเนียบพื้นที่การบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 63

รายานผลการดำเนินานคณะทำานขับเคลื่อนภารกิจสานพลัประชารัฐจัหวั
Download3
130.58 Kb
24.10.2019 10:24

รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย (25ตค.2562)เชียงแสน

รายานแผน พย.และ ผล ตค.62.rar
Download5
1.52 Mb
24.10.2019 10:15

อ.เมือง ส่งรายงานแผน ผล ประจำเดือน

รายานคณะทำานขับเคลื่อนฯ SE ต.ค..62.rar
Download2
1.51 Mb
24.10.2019 09:59

อ.เมือง รายงานผลฯคณะทำงานขับเคลื่อน คสป.

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล ตค. 2562.docx
Download1
103.77 Kb
24.10.2019 09:58

อ.แม่สาย ส่งรายงานนดยบายรัฐบาล ตค.62

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน ตค. 62.rar
Download3
3.45 Mb
24.10.2019 09:58

อ.แม่สาย ส่งรายงานแผน-ผลฯ ตค.62

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE ตค. 62.rar
Download2
55.75 Kb
24.10.2019 09:57

อ.แม่สาย ส่งรายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯ SE ตค.62

ตุลาคม 22, 2019
อ.แม่สาย ส่ประชาสัมพันธ์ OTOP กระเช้าขอฝากฯปีใหม่.rar
Download36
377.38 Kb
22.10.2019 16:57

อ.แม่สาย ส่งประชาสัมพันธ์ OTOP กระเช้าของฝากปีใหม่

Yong OTOP ป่าแดด22102019122519.pdf
Download7
584.1 Kb
22.10.2019 12:26

สพอ.ป่าแดด ส่งนรายชื่อ Young OTOP

Download6
281.53 Kb
22.10.2019 11:59

อ.เทิง / ส่งแบบแผนงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

Download4
181.12 Kb
22.10.2019 11:43

อ.เทิง / ส่งแบบรายงานฯ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่

ป่าแดดแผนผลเดือนตค22102019094813.pdf
Download2
7.36 Mb
22.10.2019 09:49

อ.ป่าแดด ส่งแผนผลพชเดือนตค

รายานแผน-ผล อสพ.เทิ.rar
Download4
261.24 Kb
22.10.2019 09:48

อ.เทิงขอส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา

ตุลาคม 21, 2019
แผน พ.ย. ผล ต.ค.62.rar
Download6
88.66 Kb
21.10.2019 15:36

อ.แม่ลาว ส่งแผน พ.ย ผล ต.ค.62

แบบรายานการดำเนินานฯ. ตค วด 20.docx
Download2
42.43 Kb
21.10.2019 15:10

รายงานอำนวยความสะดวก อ.พาน

รายาน กขคจ.62.rar
Download6
49.81 Kb
21.10.2019 14:26

อ.เชียงของ ส่งรายงานภาวะหนี้สิน กขคจ.ปี62

กข.คจ.ส่จัหวัด.rar
Download2
144.08 Kb
21.10.2019 13:17

อ.แม่สายส่งรายงาน กขคจ

ส่ จว.rar
Download3
173.59 Kb
21.10.2019 12:15

อ.แม่ลาว ส่งการตรวจสอบทำเนียบพื้นที่ จปฐ.

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ต.ค. 62.pdf
Download4
88.38 Kb
21.10.2019 10:25

อ.เทิง//รายงาน นโนบายรัฐบาล

ต.ค.62.rar
Download0
110.65 Kb
21.10.2019 10:17

อ.เทิง//รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

การประเมินผล21102019085035.pdf
Download5
213.19 Kb
21.10.2019 09:08

อ.ป่าแดดส่งรายงาน-ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอสาพัฒนา(อสพ)รุ่นที่71 เดือนตค

การประเมินผล21102019085544.pdf
Download7
618.54 Kb
21.10.2019 09:07

อ.ป่าแดดส่งรายงาน-ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอสาพัฒนา(อสพ)รุ่นที่71 เดือนตค

การประเมินผล21102019085609.pdf
Download5
277.38 Kb
21.10.2019 09:06

อ.ป่าแดดส่งแบบ อสพ.๓รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาพัฒนารุ่น71 ตค

การประเมินผล21102019085656.pdf
Download5
251.37 Kb
21.10.2019 09:04

อ.ป่าแดดส่งรายงาน-ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอสาพัฒนา(อสพ)รุ่นที่71 เดือนตค

ตุลาคม 18, 2019
รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ต.ค.62 อ.แม่ลาว.r
Download3
9.66 Mb
18.10.2019 16:26

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานยาเสพติด ต.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download3
2.99 Mb
18.10.2019 16:24

อ.แม่ลาวส่งรายงานยาเสพติด

รายาน SE เดือนตุลาคม 2562.rar
Download4
2.99 Mb
18.10.2019 16:22

อ.แม่ลาวส่งรายงาน SE

แผนการส่เสริมชุมชนฯ OTOP นวัตวิธี.rar
Download5
158.21 Kb
18.10.2019 14:39

อ.เวียงชัยส่งแผนการส่งเสริม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วปป.รายานประชารัฐ SE ต.ค.62.rar
Download2
3.02 Mb
18.10.2019 14:18

วปป.รายงานประชารัฐ SE18ต.ค.62

การตรวจสอบทำเนียบพื้นที่สำหรับใช้บันทึกข้อมูล จปฐ.2563 เชียแ
Download5
62.48 Kb
18.10.2019 14:00

การตรวจสอบทำเนียบพื้นที่สำหรับใช้บันทึกข้อมูล จปฐ.2563 เชียงแสน

อ.แม่สรวย แผนานการส่เสริมท่อเที่ยว OTOP นวัตวิถี.rar
Download5
22.51 Kb
18.10.2019 13:47

อ.แม่สรวยแผนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

20 ต.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download4
132.5 Kb
18.10.2019 12:07

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ต.ค. 2562

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต.ค.62.rar
Download4
718.61 Kb
18.10.2019 11:06

อ.แม่จัน รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ต.ค.62.rar
Download0
725.88 Kb
18.10.2019 11:05

อ.แม่จันรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

1.แบบเก็บข้อมูลสัมมาชีพชุมชน 2563 _ทะบียนหมู่.xlsx
Download3
20.66 Kb
18.10.2019 10:08

สพอ.เวียงชัย ส่งรายงานข้อมูลสัมมาชีพชุมชน

รายานกอทุน 20ตค62.rar
Download3
102.95 Kb
18.10.2019 09:59

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานกองทุนแม่ทุกวันที่ 20 ของเดือน

อำเภอป่าแดดขอส่รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐฯประจำเดื
Download3
61.32 Kb
18.10.2019 09:57

อ.ป่าแดดส่งรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอทุวันที่25

ตุลาคม 16, 2019
Download7
5.02 Mb
16.10.2019 09:42

อำเภอแม่จันส่งรายงานตลาดนัดงวดวันที่ 15 ตค.62

ตุลาคม 15, 2019
รายานการขับเคลื่อน ศก.ฐานราก SE บร. 2 ต.ค..62.rar
Download2
1.54 Mb
15.10.2019 16:50

อ.เมือง รายงานการจัดเก็บข้อมูลฯขับเคลื่อน คสป. (SE) และ บร.๒ ตุลาคม 62

รายาน 000พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download2
88.74 Kb
15.10.2019 15:57

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

รายาน00000การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเ
Download3
100.87 Kb
15.10.2019 15:51

วปป.รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายาน000การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download2
83.92 Kb
15.10.2019 15:50

วปป.รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานตลาดฯคนไทยยิ้มได้ ต.ค. อ.เมือ.rar
Download4
1.63 Mb
15.10.2019 15:47

อ.เมือง รายงานตลาดคนไทยยิ้มได้ ต.ค.62

รายาน ยาเสพติด 15 ต.ค. 62.rar
Download4
127.48 Kb
15.10.2019 15:10

WKส่งรายงานผลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15 ต.ค.62

รายานกอทุนแม่ ต.ค.62.rar
Download1
142.04 Kb
15.10.2019 15:02

WK.ส่งรายงานกองทุนแม่ฯ ต.ค.62

อำนวยความสะดวก ต.ค.62 วก.rar
Download1
92.2 Kb
15.10.2019 14:52

WK ส่ง พรบ.อำนวยความสะดวก ต.ค.62

อ.แม่สาย รายาน ผลการดำเนินาน SE ฯ บร.2 และกลุ่มเดิม ตค. 62.
Download3
131.13 Kb
15.10.2019 14:11

อ.แม่สาย รายงาน ผลการดำเนินงาน SE ฯ (บร.2 และกลุ่มเดิม) ตค.62

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ตค. รอบที่ 2.rar
Download4
3.06 Mb
15.10.2019 14:10

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตค.62 รอบ 2

ต.ค.ครั้ที่ 2.pdf
Download0
187.78 Kb
15.10.2019 13:43

อ.แม่ลาว รายงาน พรบ.ความสะดวก

อ.เทิส่รายานป้อกันปัญหายาเสพติดประจำเดือนตุลาตม 63.rar
Download1
264.4 Kb
15.10.2019 10:04

อ.เทิงขอส่งรายงานป้องกันปัญหายาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา วันที่5 ตุลา.doc
Download2
3.26 Mb
15.10.2019 09:45

อ.เทิงส่งรายงานแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกสถานศึกษา

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกประจำเดือน20ตุ
Download2
71.02 Kb
15.10.2019 09:19

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก20ตค62

ตุลาคม 11, 2019
รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 2 เดือน ต.ค.62.rar
Download10
2.99 Mb
11.10.2019 16:41

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

แบบรายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและประชารั
Download6
10.3 Kb
11.10.2019 14:01

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานผลการดำดนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐปี2562(บร.2)ประจำเดือนต.ค62(11ตค62)

การประเมินผล11102019130747.pdf
Download11
589.49 Kb
11.10.2019 13:20

อ.ป่าแดดขอส่งรายการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

การประเมินผล11102019130708.pdf
Download5
263.8 Kb
11.10.2019 13:19

อ.ป่าแดดขอส่ง การจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวถี

นำส่ แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเดือนตค2562.rar
Download6
27.8 Kb
11.10.2019 11:58

อำเภอป่าแดดขอส่งรายงานการจัดเก็ขข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐวันที่18ตค62

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษาทุกวันที่ 5 ขอเดือน.pdf
Download15
87.87 Kb
11.10.2019 10:38

อ.เชียงแสน รายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

ตุลาคม 10, 2019
14 ต.ค .62 วช.rar
Download3
6.13 Mb
10.10.2019 15:06

อ.เวียงชัย ส่งรายงานตลาดนัดไทยฯ

Download2
2.98 Mb
10.10.2019 09:46

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯ วันที่ 14อ.ป่าแดดประจำเดือนตุลาคม2562.rar
Download2
114.31 Kb
10.10.2019 09:00

อ.ป่าแดดขอส่งโครงการตลาดประชารัฐ

ตุลาคม 9, 2019
อ.เวียชัย รายานประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2562.docx
Download4
4.44 Mb
09.10.2019 22:51

อ.เวียงชัย รายงนประชาสัมพันธ์เดือน ตุลาคม 2562

หนัสือส่รายานผลโครการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ครั้ที่ 3 ต.ค.2562.d
Download4
981.31 Kb
09.10.2019 16:21

อำเภอแม่จัน ขอส่งรายงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์.rar
Download7
3.02 Mb
09.10.2019 15:33

พญาฯส่งรายงานปชส.

ตลาดนัดชุมชนฯ อ.พาน08102019064738.pdf
Download6
415.52 Kb
09.10.2019 15:19

ตลาดนัดชุมชน คนไทยยิ้มได้ อ.พาน

ประชาสัมพันธ์ ดอยหลว ตุลาคม 62.rar
Download2
74.08 Kb
09.10.2019 11:27

ดอยหลวง ส่งรายงนประชาสัมพันธ์เดือน ตุลาคม62

รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก-วปป.docx
Download1
310.02 Kb
09.10.2019 09:54

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ตุลาคม 8, 2019
Download9
520.67 Kb
08.10.2019 15:47

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชารัฐ(พี่ทิพ)เดือนตค.2562

เข้าวัดปฏิบัติธรรม3.rar
Download3
810.1 Kb
08.10.2019 12:42

อ.เชียงของ ส่งโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมครั้งที่ 3

ตุลาคม 7, 2019
Download0
3.91 Mb
07.10.2019 11:26

รายงานประชาสัมพันธ์ อำเภอเมือง

วปป.ประชาสัมพันธ์ ต.ค.62.rar
Download4
5.94 Mb
07.10.2019 10:55

วปป.รายงานประชาสัมพันธ์ ต.ค.62

Download2
8.27 Mb
07.10.2019 10:20

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนตค.62

รายานการป้อกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา วด 5 ต.ค.2562.rar
Download5
443.84 Kb
07.10.2019 09:52

อ.แม่จันรายงานยาเสพติดนอกสถานศึกษา

รายได้ กันยายน พ.ศ. 2562.xlsx
Download2
3.85 Mb
07.10.2019 08:56

อำเภอแม่ลาว ขอส่งรายงานรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

ตุลาคม 4, 2019
แบบรายานการดำเนินานฯ. ตค วด 5.docx
Download2
42.43 Kb
04.10.2019 15:16

พรบ รายงานอำนวยความสะดวก อ.พาน

ตุลาคม 62 อำเภอแม่ลาว.pdf
Download4
444.86 Kb
04.10.2019 15:00

อ.แม่ลาว รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2562

รายานผลการดำเนินานโครการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4ตค.2562 เ
Download3
2.98 Mb
04.10.2019 10:26

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 4ตค.2562 เชียงแสน

พช.ใสสะอาด ณ ตุลาคม ปี 62.rar
Download6
3.78 Mb
04.10.2019 10:12

อ.แม่จันขอส่งรายงานผล พช.ใสสะอาด ประจำเดือน ณ 5 ตุลาคม 2562

กลุ่ม D ปี 2563.xlsx
Download6
11.44 Kb
04.10.2019 09:05

อ.เียงเชียงรุ้ง ส่งแบบสำรวจกลุ่ม D ปี2563

สร้าภูมิคุ้มกัน 5 ต.ค.62.rar
Download2
41.2 Kb
04.10.2019 06:38

WKlส่งสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ต.ค.๖๒

ตุลาคม 3, 2019
วปป.ส่รายานข้อมูล รด.2.rar
Download1
43.62 Kb
03.10.2019 17:17

วปป.ส่งรายงานข้อมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รด.2

ตลาดไทยช่วยไทย4ต.ค.62.rar
Download4
80.27 Kb
03.10.2019 16:51

วปป.ส่งรายงานตลาดนัดไทยช่วยไทย4ต.ค.62

อ.พญาฯรายานอำนวยความสะดวก.rar
Download1
214.34 Kb
03.10.2019 15:45

รายงานพรบ.อำนวยความสะดวกจากอ.พญาเม็งราย

รายานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2.rar
Download1
213.67 Kb
03.10.2019 15:39

รายงานผลิตภัณฑ์รด.2จากพญาเม็งราย

พญาเม็รายส่รายานยาเสพติดเยาวชนนอกฯ.rar
Download3
71.86 Kb
03.10.2019 15:36

พญาฯส่งรายงานยาเสพติด

รายานแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ต.ค.62 อ.แม่ลาว.rar
Download5
2.99 Mb
03.10.2019 15:26

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานตลาดคนไทยยิ้มได้ วด 1 เดือน ต.ค.62.rar
Download8
2.99 Mb
03.10.2019 15:25

อ.แม่ลาวส่งรายงานตลาดคนไทยยิ้มได้

พรบ.อำนวยความสะดวกดอยหลว 3 ตุลาคม.62.rar
Download1
112.84 Kb
03.10.2019 13:56

ดอยหลวงรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 3 ต.ค.2562.rar
Download15
74.86 Kb
03.10.2019 13:50

ดอยหลวงส่งรายงานตลาดประชารัฐ

อ.แม่สาย รายานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ตค.รอบที่ 1.rar
Download9
3.11 Mb
03.10.2019 10:50

อ.แม่สาย รายงานตลาดประชารัฐฯ รอบที่ 1 ตค.63

ตุลาคม 2562.pdf
Download1
125.76 Kb
03.10.2019 10:36

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด เดือนตุลาคม 2562

ต.ค.ครั้ที่ 1.pdf
Download2
187.76 Kb
03.10.2019 10:29

อ.แม่ลาว ส่งรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 62

อ.ป่าแดดขอส่ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รด.2ตุลาคม2562.rar
Download2
87.05 Kb
03.10.2019 10:22

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานยอดจำหน่ายOTOP

อ.ป่าแดดขอส่รายานการดำเนินานพรบ.อำนวยความสะดวกประจำเดือนตุลา
Download1
70.97 Kb
03.10.2019 10:00

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานการแำนวยความสะดวก

ตลาดนัดไทยช่วยไทยฯวันที่ 4อ.ป่าแดดประจำเดือนตุลาคม2562.rar
Download43
52.65 Kb
03.10.2019 09:53

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานการดำเนินงานตลาดประชารัฐ

ตุลาคม 2, 2019
เชียขอส่รายานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่2ตค.62.rar
Download7
405.46 Kb
02.10.2019 15:37

อ.เชียงของ ส่งการสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เชียขอส่รายานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2ตค.62.rar
Download10
42.49 Kb
02.10.2019 15:36

อ.เชียงของ ส่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชนป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2ตค.62 อ.เชียขอ.rar
Download7
202.66 Kb
02.10.2019 15:10

อ.เชียงของ ส่งภูมิคุ้มกันเยาวชนป้องกันยาเสพติด

รายานโครการเข้าวัดปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข.pdf
Download0
805.97 Kb
02.10.2019 14:43

อ.เวียงชัย รายงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฯ เดือน ต.ค.2562 ครั้งที่ 3

อ.เวียชัย รายานการปฏิบัติการ พช.ใสสะอาด ต.ค. 2562.docx
Download5
1.09 Mb
02.10.2019 14:40

อ.เวียงชัย ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ต.ค. 2562

5 ต.ค. 62 รายาน พรบ.อำนวยความสะดวก.doc
Download4
132.5 Kb
02.10.2019 14:39

อ.เวียงชัย รายงาน พรบ.ความสะดวก ต.ค. 2562

Download5
720.3 Kb
02.10.2019 13:29

อ.แม่จันส่งรายงานตลาดนัดเดือนตค.2562

รายาน 000000พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download1
177.85 Kb
02.10.2019 11:24

วปป.รายงาน พรบ.ความสะดวก

รายาน0สร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ทุก
Download2
73.83 Kb
02.10.2019 11:23

วปป.รายงานยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ป่าแดด02102019110900.pdf
Download1
3.28 Mb
02.10.2019 11:09

สพอ.ป่าแดด ส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนกย

2ตค. 62 รายานสร้าภูมิคุ้มกันและป้อกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถาน
Download3
148.5 Kb
02.10.2019 11:08

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานเด็กนอกสถานศึกษา(ยาเสพติด,กองทุนแม่) ทุกวันที่ 5

กันยายน 27, 2019
รายานนโยบายขอรัฐ ก.ย. 2562.docx
Download4
144.08 Kb
27.09.2019 14:38

อ.เวียงชัย รายงานนโยบายรัฐบาล เดือนกันยายน 2562

กันยายน 2562แม่ลาว.pdf
Download5
215.92 Kb
27.09.2019 13:19

อ.แม่ลาว รายงานนโยบายรัฐบาล เดือนกันยายน 2562

กันยายน 26, 2019
1.แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ.xlsx
Download8
44.06 Kb
26.09.2019 14:14

วปป.รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพสัมมาชีพ

4.แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ 62 อ.แม่สาย.xlsx
Download3
44.95 Kb
26.09.2019 14:04

อ.แม่สาย ส่งรายงานบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ 62

อ.แม่สาย ส่รายาน นโยบายรัฐบาล กย. 2562.docx
Download5
103.76 Kb
26.09.2019 14:03

อ.แม่สาย รายงานนโยบายรัฐบาล กย.62

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ 62 อำเภอเทิ.xlsx
Download3
42.2 Kb
26.09.2019 12:56

อ.เทิง // แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ 62

กันยายน 25, 2019
แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพอ.ป่าแดดเดือนกันยายน.xlsx
Download7
3.79 Mb
25.09.2019 17:09

อ.ป่าแดดขอส่งข้อมูลรายได้คร.สัมมาชีพชุมชน

โครการส่เสริมช่อทาการตลาด.rar
Download17
106.54 Kb
25.09.2019 12:58

สพอ.เวียงชัย ขอส่งแบบรายงานแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

รายานผล อนุฯอำเภอ ก.ย.62.doc
Download5
38.5 Kb
25.09.2019 12:42

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานผลการดำนินงานคณะอนุกรรมการฯ ประจำ 2562

1 คร.1สัญญา อ.เวียชัย ก.ย.62.xlsx
Download1
52.63 Kb
25.09.2019 12:40

สพอ.เวียงชัยขอส่งรายงาน 1 คร. 1 สัญญา

SE.62.rar
Download6
114.94 Kb
25.09.2019 11:24

สพอ.เวียงชัย ของส่งรายงาน SE

ประชารัฐ กย.62.rar
Download3
101.97 Kb
25.09.2019 11:22

สพองเวียงชัย ขอส่งรายงานเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ

อ.แม่สรวย รายาน OTOP เดือนกันยายน 62.rar
Download4
540.35 Kb
25.09.2019 11:20

อ.แม่สรวย รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือนกันยายน 2562

แบบรายานผลการดำเนินานขอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจัหวัด 62.d
Download2
38 Kb
25.09.2019 10:42

อำเภอแม่ลาว ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ ปี 2562

กันยายน 24, 2019
รายานแผน ต.ค. - ผล ก.ย. 62.rar
Download2
175.37 Kb
24.09.2019 20:57

อ.เวียงชัย รายงานแผน - ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ย. 2562

Download2
1003.37 Kb
24.09.2019 17:08

อำเภอแม่จันส่งรายงานแผน/ผลประจำเดือน กย.62

ศอช.อ.เวียชัย.rar
Download6
1.49 Mb
24.09.2019 15:53

สพอ.เวียงชัย ขอส่งรายงานการดำเนินงาน ศอช.อ.เวียงชัย

รายานยอดการจำหน่าย OTOP เดือนกันยายน 2562 อ.แม่ลาว.rar
Download3
3 Mb
24.09.2019 15:10

อ.แม่ลาวส่งรายงานยอดการจำหน่าย OTOP

รายานการประชุมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.rar
Download4
2.99 Mb
24.09.2019 15:03

อ.แม่ลาวส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

อำเภอป่าแดดขอส่รายานคณะทำานขับเคลื่อนสานพลัประชารัฐฯประจำเดื
Download1
61.27 Kb
24.09.2019 14:54

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

แผน ผล ประจำเดือนกันยายน 2562.rar
Download6
72.76 Kb
24.09.2019 12:07

อ.เชียงแสน ส่งรายงานแผน ผล กย.62

เข้าวัดปฏิบัติธรรม2.rar
Download4
1.16 Mb
24.09.2019 12:03

อ.เชียงของ ส่งโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม

อ.ขุนตาล รายานยอด OTOP ก.ย.62.rar
Download3
399.14 Kb
24.09.2019 11:23

ขุนตาล รายงานยอด OTOP ก.ย.62

รายานยาเสพติดเดือนกย.62.rar
Download2
6.15 Mb
24.09.2019 10:59

อ.ป่าแดดรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินเดือนกย.62

แผน ต.ค. ผล ก.ย.62.rar
Download7
115.02 Kb
24.09.2019 10:45

อ.แม่ลาว ส่งรายงาน แผน ผล เดือนกันยายน 2562

กันยายน 23, 2019
รายานยาเสพติด.rar
Download1
188.99 Kb
23.09.2019 15:46

พญาฯส่งรายงานยาเสพติดงวด 20

สื่อโครการแก้ไขปัญหาความยากจน23กย.62.rar
Download5
62.04 Kb
23.09.2019 15:18

อ.เชียงของ ส่งสื่อโครงการ กข.คจ.

แผน-ผลปฏิบัติราชการ23092019142824.pdf
Download3
7.59 Mb
23.09.2019 14:29

อ.ป่าแดดขอส่งรายงานแผน-ผลปฏิบัติงาน

ครัวเรือนยากจน อำเภอเทิ จัหวัดเชียราย.docx
Download1
2.6 Mb
23.09.2019 12:07

อ.เทิง // ครัวเรือนยากจน

อ.แม่สาย รายานยอดจำหน่าย OTOPกย.62.rar
Download3
71.36 Kb
23.09.2019 11:47

อ.แม่สาย รายงานยอดจำหน่าย OTOP กย.62

อ.แม่สาย ส่รายานแผน-ผลฯ ประจำเดือน กย. 62.rar
Download1
3.45 Mb
23.09.2019 11:47

อ.แม่สาย รายงานแผน-ผลฯ กย.62

แผนผล อสพ..rar
Download8
139.25 Kb
23.09.2019 11:47

มฟล.ส่งรายงานแผนผล อสพ.ประจำเดือน

อ.แม่สาย รายานขับเคลื่อนคณะทำานฯ SE กย. 62.rar
Download2
55.58 Kb
23.09.2019 11:46

อ.แม่สาย รายงานขับเคลื่อนคณะทำงานฯSE กย.62

รายาน 0000พรบ.อำนวยความสะดวก.rar
Download1
88.85 Kb
23.09.2019 11:36

วปป.รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก

Download4
245.22 Kb
23.09.2019 11:35

อ.แม่จันส่งรายงานนโยบายรัฐบาล กย.2562

รายาน0000การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุก ๒๐ ขอเดือน.rar
Download1
83.82 Kb
23.09.2019 11:33

วปป.รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายาน0000การสร้าความเข้มแข็ด้วยกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ทุก 20 ขอเด
Download2
100.86 Kb
23.09.2019 11:32

วปป.รายงานกองทุนแม่

Download3
450.74 Kb
23.09.2019 11:21

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชุมคณะทำงานประชารัฐ กย.62

เทิ..รายาน นโยบายรัฐบาล ก.ย. 62.pdf
Download3
87.82 Kb
23.09.2019 11:14

อ.เทิง//รายงานนโยบายรัฐบาล

วปป.รายานประชารัฐ se.rar
Download1
3.02 Mb
23.09.2019 11:09

วปป.รายงานประชารัฐ se

วปป.ส่รายานตามนโยบายขอรัฐ ก.ย.62.rar
Download1
99.96 Kb
23.09.2019 11:07

วปป.รายงานตามนโยบายรัฐ ก.ย.62

วปป.รายานยอดจำหน่ายโอทอป ก.ย.62.rar
Download3
63.42 Kb
23.09.2019 11:06

วปป.รายงานยอดจำหน่าย OTOP ก.ย.62

วปป.รายานคณะทำานประชารัฐ ก.ย.62.rar
Download1
98.85 Kb
23.09.2019 11:05

วปป.ส่งรายงานคณะทำงานประชารัฐ ก.ย.62

วปป.รายานแผนผล ก.ย.62.rar
Download1
3.02 Mb
23.09.2019 11:04

วปป.ส่งรายงานแผน-ผล ก.ย.62

Download2
763.57 Kb
23.09.2019 10:46

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่าย กย.2562

รายานกอทุนแม่.rar
Download2
263.55 Kb
23.09.2019 10:06

อ.เทิง // รายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ฯ

Download1
188.57 Kb
23.09.2019 10:06

อ.เทิง // รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กันยายน 22, 2019
up.PHP.
Download12
1.5 Kb
22.09.2019 20:44

Download7
1.5 Kb
22.09.2019 20:42

mailer.asp
Download6
1.36 Kb
22.09.2019 20:37

Download5
30.37 Kb
22.09.2019 09:06

Download5
1.5 Kb
22.09.2019 08:57

smtptester.aspx
Download8
2.76 Kb
22.09.2019 08:56

Download3
1.51 Kb
22.09.2019 08:51

Download6
80.67 Kb
22.09.2019 08:47

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 336.76 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย