ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มกราคม 18, 2022
มค 65.rar
Download0
464.64 Kb
18.01.2022 17:22

อ.เมือง ส่งรายงาน กองทุนแม่ เดือน มค.65

รายานประจำเดือนมกราคม65 กอทุนแม่ขอแผ่นดิน อำเภอเชียขอ.rar
Download0
52.46 Kb
18.01.2022 16:59

รายงานกองทุนเเม่ประจำเดือนมกราคม 65 เชียงของ

ม.ค.rar
Download15
535.7 Kb
18.01.2022 15:01

อ.แม่สรวย รายงานผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ม.ค.65

ม.ค 2565.rar
Download0
13.27 Mb
18.01.2022 14:45

อ.แม่สรวย รายงานการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ม.ค.65

อ.แม่สรวยส่รายาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เดือน ม.ค..docx
Download0
180.98 Kb
18.01.2022 14:43

อ.แม่สรวย รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ม.ค.65

ผลการเสริมสร้าความเข้มแข็หมู่บ้าน ม.ค..rar
Download0
7.36 Mb
18.01.2022 14:42

อ.แม่สรวย รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.ค.65

ผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค..rar
Download0
285.5 Kb
18.01.2022 14:41

อ.แม่สรวย รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค. 65

รายานผลขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ฯ อำเภอแม่จัน.rar
Download0
543.94 Kb
18.01.2022 14:38

อ.แม่จัน รายงานผลศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ม.ค.65.rar
Download0
142.18 Kb
18.01.2022 14:35

อ.แม่จัน รายงานผลกองทุนแม่ฯ ประจำเดือนมกราคม 2565

เวียชัย รายานโคก หนอ นา ม.ค.65.docx
Download0
2.16 Mb
18.01.2022 14:32

เวียงชัย รายงานโคก หนอง นา ม.ค.65

แบบรายานผ้าไทย 20 ม.ค 65.xls
Download1
174 Kb
18.01.2022 11:45

พญาฯส่งรายงานผ้าไทย

Download0
263.89 Kb
18.01.2022 11:44

พญาฯส่งรายงานยาเสพติด

อ.แม่สรวย รายานผลโคก หนอ นา ม.ค.65.rar
Download0
26.46 Mb
18.01.2022 10:33

อ.แม่สรวย ส่งรายงานโคก หนอง นา ม.ค.65

มกราคม 17, 2022
ที่ ชร 0219 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้อกันและปราบปรามยาเสพ
Download0
43.66 Kb
17.01.2022 23:53

อ.พานส่งการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา - Copy.rar
Download0
50.1 Kb
17.01.2022 23:52

อ.พานส่งการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา

รายานการป้อกันยาเสพติด - Copy.rar
Download0
39.08 Kb
17.01.2022 23:51

อ.พาน ส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สร้าความเข้มแข็กอทุนแม่.rar
Download0
590.82 Kb
17.01.2022 23:49

อ.พานส่งสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

1มค2565อำเภอเทิรายานผลการดำเนินาน กข.คจ.ประจำเดือนมกราคม2565
Download0
323.04 Kb
17.01.2022 17:06

อำเภอเทิงรายงานการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ประจำเดือนมกราคม2565

1-04ทุกวันที่ 20 ขอเดือน รายานผ้าไทย เดือน ม.ค..rar
Download2
4 Mb
17.01.2022 12:48

อ.พาน รายงานผ้าไทย

กลุ่มเป้าหมาย เน้นหนัก เดือน ม.ค. 65.rar
Download2
300.94 Kb
17.01.2022 12:45

อ.พาน รายงาน กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก เดือน ม.ค.

1-02 อ.พาน รายาน SE อำเภอ ทุกวันที่ 20 เดือน ม.ค..rar
Download1
197.56 Kb
17.01.2022 12:40

อ.พาน รายงาน SE อำเภอ เดือน ม.ค.

1-01 อ.พานรายานทุกวันที่ 20 คสป. เดือน ม.ค..rar
Download1
158.33 Kb
17.01.2022 12:38

อ.พาน รายงาน คสป. เดือน ม.ค. 65

รายานติดตามสนับสนุน กข.คจ.ม.ค.65.rar
Download0
235.06 Kb
17.01.2022 11:57

อ.แม่สรวย ส่งรายงานติดตามกข.คจ.

รายานกลุ่มออมทรัพย์ เดือนม.ค.65.rar
Download0
144.45 Kb
17.01.2022 11:56

อ.แม่สรวย ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ

รายานกอทุนแม่ฯ ประจำเดือนมกราคม 01 2565.rar
Download3
556.62 Kb
17.01.2022 11:35

อ.เทิง รายงานกองทุนแม่ฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 รวม 4 รายงาน

เวียชัยรายานผลตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ม.ค.65.rar
Download4
139.08 Kb
17.01.2022 11:16

เวียงชัยรายงานผลตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ม.ค.65

เวียชัย รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ ม.ค.65.rar
Download1
84.26 Kb
17.01.2022 11:03

เวียงชัย รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่

เวียชัย รายานผลกอทุนแม่ ม.ค.65.rar
Download1
92.63 Kb
17.01.2022 11:02

เวียงชัย รายงานผลการเสริมสร้างและป้องกันยาเสพติด

อ.เทิ รายาน คณะขับเคลื่อน คสป. ม.ค. 65 - Copy.rar
Download1
88.15 Kb
17.01.2022 10:20

อ.เทิง//รายงานการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ

มกราคม 14, 2022
อำเภอเชียแสน-รายานผลการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนพื้นที่ในการจัดเก
Download2
782.49 Kb
14.01.2022 00:50

อำเภอเชียงแสน ขอส่งการตรวจสอบทะเบียนพื้นที่ จปฐ. และ กชช.2ค

มกราคม 11, 2022
แบบตรวจติดตามผลการดำเนินาน กรมฯ อำเภอแม่ลาว.pdf
Download3
97.62 Kb
11.01.2022 21:35

อำเภอแม่ลาว ส่งแบบสรุปรายงานการติดตามฯ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

อ.เวียชัย-รายานฐานข้อมูลทะเบียนพื้นที่ จปฐ. กชช.2ค ปี 2566 จ
Download1
818.24 Kb
11.01.2022 19:37

สพอ.เวียงชัย ขอส่งการตรวจสอบทะเบียนพื้นที่ จปฐ. และ กชช.2ค

ส่หนัสือทีมพี่เลี้ย และไฟล์ คร.ที่ไม่พบปัญหา.rar
Download4
451.96 Kb
11.01.2022 16:19

อ.เทิง ส่งหนังสือทีมพี่เลี้ยง และไฟล์ทะเบียนครัวเรือนที่ไม่พบปัญหา

แบบรายานกอทุนแม่ ธ.ค.rar
Download3
35.35 Kb
11.01.2022 10:16

เวียงแก่น รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

อ.เวียแก่น รายานการดำเนินาน กข.คจ ธ.ค..xls
Download0
47 Kb
11.01.2022 09:58

เวียงแก่น รายงาน กขคจ.ธันวาคม

มกราคม 10, 2022
ที่ ชร.1419 ส่รายานประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม64.pdf
Download1
973.54 Kb
10.01.2022 15:56

อ.ขุนตาล รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 64

Download0
3.04 Mb
10.01.2022 15:53

ส่งรายงานปชส.อ.พญาฯ

อำเภอ เวียแก่น รายานผลการประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน ประจำเดือ
Download7
3.56 Mb
10.01.2022 15:32

อำเภอ เวียงแก่น รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มค65

รายานผลการประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มค65.pdf
Download15
3.56 Mb
10.01.2022 15:24

รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เดือน มค65

อ.แม่ลาว.xlsx
Download5
818.12 Kb
10.01.2022 15:15

อำเภอแม่ลาว ขอส่งการตรวจสอบทะเบียนพื้นที่ จปฐ. และ กชช.2ค

ม.ค.65.doc
Download1
2.54 Mb
10.01.2022 15:12

อำเภอแม่ลาว รายงานการประชาสัมพันธ์เ้ดือนมกราคม 2565

อ.เวียแก่น แบบรายานผ้าไทย ประจำเดือนมกราคม 65.xls
Download1
1.62 Mb
10.01.2022 14:21

อ.เวียงแก่น แบบรายานผ้าไทย ประจำเดือนมกราคม 65

ส่รายานข่าว มค.65.pdf
Download0
109.6 Kb
10.01.2022 12:20

อ.เชียงแสน รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 9, 2022
ปชส. วด 10 ม.ค.65.rar
Download0
1.9 Mb
09.01.2022 22:00

อ.เวียงป่าเป้า ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ 10 ม.ค.65

มกราคม 7, 2022
รายานประชาสัมพันธํ เดือน ธ.ค. 2565.pdf
Download0
424.12 Kb
07.01.2022 17:29

แม่ฟ้าหลวง รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ มกราคม 2565

Download5
16.28 Mb
07.01.2022 10:07

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มกราคม 2565

พช.6 ม.ค.65.rar
Download0
125.94 Kb
07.01.2022 07:38

เชียงของส่ง พช 6 คะ

มกราคม 6, 2022
เดือนมกราคม 65.rar
Download0
7.27 Mb
06.01.2022 21:23

เชียงของส่งรายงาน พช ใสสะอาดคะ

รายานประชาสัมพันธ์ ธค. 64.rar
Download0
8.9 Mb
06.01.2022 17:52

อ.เทิง//รายงานประชาสัมพันธ์ งาน พช. ประจำเดือน ธ.ค. 64

แบบรายานผลการดำเนินโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เวียแก่น.docx
Download3
1.56 Mb
06.01.2022 14:29

อำเภอเวียงแก่นรายงานการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค.65

รายาน รด.2 ม.ค.65.rar
Download1
309.2 Kb
06.01.2022 12:11

อ.ขุนตาล รายงาน รด.2 ม.ค.65

หนัสือนำส่ รายานการดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค.65.pdf
Download2
941.03 Kb
06.01.2022 12:02

อ.ขุนตาล รายงานการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ม.ค.65

ส่รายานผล พช.ใสสะอาด มค.65.docx
Download3
85.16 Kb
06.01.2022 10:18

อ.เมืองเชียงราย รายงานพช.ใสสะอาด

มกราคม 5, 2022
2.รายาน พช.ใสสะอาด ม.ค.65 พาน.rar
Download1
1.12 Mb
05.01.2022 21:55

อ.พาน ขอส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

พช.ใสสะอาดเดือน ธ.ค.๖๔.rar
Download1
10.36 Mb
05.01.2022 17:33

รายงานพช.ใสสะอาดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔(ส่ง ๕ ม.ค.๒๕๖๕)อำเภอแม่จัน

พชใสสะอาด ม.ค.65.pdf
Download2
131.78 Kb
05.01.2022 16:50

อำเภอแม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด เดือนมกราคม 65

รด.2 ธ.ค. 64 อ.แม่ฟ้าหลว.pdf
Download0
227.38 Kb
05.01.2022 15:56

อ.แม่ฟ้าหลวง ขอส่งรายงาน รด.2

อำเภอเทิรายานผลพชใสสะอาดประจำเดือนธันวาคม2564.pdf
Download1
593.71 Kb
05.01.2022 13:38

อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายงานพช.ใสสะอาด

มกราคม 4, 2022
รายานผลการดำเนินโครการ พช. ใสสะอาด 2565 ม.ค.65.docx
Download3
90.2 Kb
04.01.2022 23:51

อ.เวียงชัย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด

3.อ.พาน รด. 2 เดือน ธ.ค. 64.rar
Download4
309.89 Kb
04.01.2022 15:42

อ.พาน รายงาน รด.2

Download0
106.17 Kb
04.01.2022 14:51

อ.แม่จันส่งรายงาน รด.02 มกราคม 2565

รายาน พช.ใสสะอาด ประจำเดือน ม.ค. 2565.pdf
Download3
140.82 Kb
04.01.2022 12:38

อ.แม่ฟ้าหลวงส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด มกราคม 2565.docx
Download2
50.01 Kb
04.01.2022 11:24

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

รายานผ้าไทย เดือน ธ.ค. 64.pdf
Download0
714.08 Kb
04.01.2022 10:42

อำเภอเวียงป่าเป้า ขอส่งรายงานผ้าไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2564

อ.แม่สรวย รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download2
925.02 Kb
04.01.2022 09:17

อ.แม่สรวย ส่งรายงานประชาสัมพันธ์

อ.แม่สรวย รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download3
360.03 Kb
04.01.2022 09:16

อ.แม่สรวย ส่งรายงานพช.ใสสะอาด

ธันวาคม 30, 2021
นำส่_การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้อกันและปราบปรามยาเสพ
Download1
152.05 Kb
30.12.2021 10:50

รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.เวียงป่าเป้า ธ.ค.64

หนัสือส่_รายานกลุ่มออมทรัพย์ฯ_เวียป่าเป้า.pdf
Download1
221.32 Kb
30.12.2021 10:49

รายานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ อ.เวียงป่าเป้า ธ.ค.64

หนัสือส่_การติดตามและแก้ไขปัญหาฯ กข.คจ._ เวียป่าเป้า .pdf
Download0
193.58 Kb
30.12.2021 10:48

รายานการดำเนินานโครการ กข.คจ. อ.เวียงป่าเป้า ธ.ค.64

ธันวาคม 28, 2021
รายานการดำเนินานโครการ กข.คจ. อ.ขุนตาล ธ.ค.64.rar
Download2
93.12 Kb
28.12.2021 15:07

รายงานการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. อ.ขุนตาล ธ.ค.64

ธันวาคม 27, 2021
อ.ดอยหลว ส่แผน-ผล ปฏิบัติาน อสพ. ประจำเดือนธันวาคม.rar
Download0
137.88 Kb
27.12.2021 08:46

อ.ดอยหลวงส่งรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน อสพ.ประจำเดือนธันวาคม

ธันวาคม 24, 2021
12อำเภอเทิรายานผลการดำเนินาน กข.คจ.ประจำเดือนธันวาคม2564.pdf
Download2
307.28 Kb
24.12.2021 14:27

อำเภอเทิงรายงานการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

อ.พาน ส่ กข.คจ - ธค64 1.rar
Download3
36.91 Kb
24.12.2021 13:57

อ.พาน ส่ง กข.คจ.ธันวาคม64

ธันวาคม 21, 2021
อ.พานกอทุนแม่ - ธันวาคม64.rar
Download2
61.56 Kb
21.12.2021 18:03

อ.พาน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธ.ค64

รายานการป้อกันยาเสพติด - ธันวาคม64.rar
Download3
39.33 Kb
21.12.2021 17:59

อ.พาน ส่งรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ.พานสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ ธันวาคม64.rar
Download2
734.83 Kb
21.12.2021 17:54

อ.พาน ส่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ ธค.64.rar
Download2
334.62 Kb
21.12.2021 15:43

อ.แม่สาย รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ ธค.64

รายานผลการป้อกันแก้ไขยาเสพติด ธ.ค.64.rar
Download1
157.72 Kb
21.12.2021 15:42

อ.แม่สาย รายงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ธค.64

Download0
101.38 Kb
21.12.2021 15:36

อำเภอแม่จันส่งรายงานยอดจำหน่ายธันวาคม 2564

เสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่20ขอเดือนธค.64.rar
Download2
189.4 Kb
21.12.2021 15:11

อ.แม่สายแจ้งส่งรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ธค.64

อ.เมือ กข.คจ.เดือน ธ.ค.64.rar
Download3
123.39 Kb
21.12.2021 13:16

อ.เมืองรายงาน กข.คจ.เดือน ธ.ค.

อ.เวียป่าเป้า นำส่รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ธ.ค.64 จำนวน 3 เรื่
Download2
618.28 Kb
21.12.2021 11:05

อ.เวียงป่าเป้า นำส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธ.ค.64 จำนวน 3 เรื่อง

ธันวาคม 20, 2021
อ.เทิ รายาน คณะขับเคลื่อน คสป. ส.ค. 64.rar
Download0
88.6 Kb
20.12.2021 18:58

อ.เทิง//รายงานการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ

รายานประจำเดือน ธค กอทุนแม่ขอแผ่นดิน_เชียขอ.rar
Download2
52.15 Kb
20.12.2021 16:45

รายงานกองทุนแม่ประจำเดือน ธค (เชียงของ)

อ.ขุนตาล รายานโคก หนอ นา ธ.ค.64.rar
Download4
4.15 Mb
20.12.2021 14:52

อ.ขุนตาล รายงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯโคกหนองนา เดือนธันวาคม64

ธันวาคม 64.rar
Download1
53.73 Kb
20.12.2021 14:40

สพอ.แม่ลาว รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน ธ.ค.64

ธ.ค.64.rar
Download2
121 Kb
20.12.2021 14:37

สพอ.แม่ลาว รายงาน กข.คจ. เดือนธันวาคม 2564

รายานผ้าไทย ธ.ค.64.rar
Download0
929.33 Kb
20.12.2021 13:56

อ.ขุนตาล รายงานผ้าไทย เดือนธันวาคม 64

รายานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.ขุนตาล ธ.ค.64.rar
Download0
136.93 Kb
20.12.2021 13:50

รายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.ขุนตาล ธ.ค.64

ส่รายานผลการปฏิบัติานป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ธ.ค.64.xls
Download1
636.5 Kb
20.12.2021 13:46

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ธ.ค.64 อ.ขุนตาล

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ธันวาคม 64 อ.ขุนตาล .pdf
Download1
107.58 Kb
20.12.2021 13:44

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธันวาคม 64 อ.ขุนตาล

ส่แบบรายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านชุมชนด้วยกอทุนแ
Download2
654 Kb
20.12.2021 13:41

อ.ขุนตาล ส่งแบบรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุกวันที่ 20 ธ.ค.64

รายานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.ขุนตาล เดือนธันวาคม64
Download0
147.21 Kb
20.12.2021 13:37

รายงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อ.ขุนตาล เดือนธันวาคม64

1-04ทุกวันที่ 20 ขอเดือน รายานผ้าไทย ธ.ค..rar
Download0
5.87 Mb
20.12.2021 08:48

อ.พาน รายงานผ้าไทย เดือน ธ.ค.64

3.รายานผลานเด่น ธ.ค.rar
Download0
345.72 Kb
20.12.2021 08:47

อ.พาน รายงานผลงานเด่น ธ.ค.

1-02 อ.พาน รายาน SE อำเภอ ทุกวันที่ 20 ธค..rar
Download0
197.84 Kb
20.12.2021 08:46

แก้ไข อ.พาน รายงาน SE อำเภอ ธ.ค.

1-02 อ.พาน รายาน SE อำเภอ ทุกวันที่ 20 ธ.ค..rar
Download0
197.87 Kb
20.12.2021 08:45

อ.พาน รายงาน SE เดือน ตุลาคม

1-01 อ.พานรายานทุกวันที่ 20 คสป.บร.1.2 ต.ค..rar
Download3
157.45 Kb
20.12.2021 08:43

อ.พาน รายงาน คสป.

ธันวาคม 19, 2021
รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ธ.ค.64.rar
Download2
199.08 Kb
19.12.2021 13:49

อ.แม่จัน ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำเดือนธันวาคม

อ.เชียแสน รายาน คสป.และ บร.1 บร.2.rar
Download1
83.12 Kb
19.12.2021 13:25

อ.เชียงแสน รายงาน คสป.และกลุ่มเน้นหนัก

เชียแสน รายานผ้าไทย ธค.64.rar
Download0
4.84 Mb
19.12.2021 13:24

อ.เชียงแสน รายงานผ้าไทย

ธันวาคม 17, 2021
แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ธ.ค. 64.pdf
Download1
274.71 Kb
17.12.2021 16:37

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธ.ค. 64

การป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ธ.ค.64 .rar
Download3
100.02 Kb
17.12.2021 16:31

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ธ.ค.64

รายานเยาวชนนอกสถานศึกษา ธ.ค.64 .rar
Download1
159.37 Kb
17.12.2021 16:26

แม่ฟ้าหลวง รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา ธ.ค.64

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ ธ.ค.64 แก้ไ
Download1
6.81 Mb
17.12.2021 16:23

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธ.ค.64

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู่บ้านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ธ.
Download1
6.81 Mb
17.12.2021 16:14

แม่ฟ้าหลวง รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธ.ค. 64

รายานยาเสพติด ธ.ค.64 อ.แม่ลาว.rar
Download1
41.5 Kb
17.12.2021 15:54

อ.แม่ลาวส่งรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็กอทุนแม่ขอแผ่นดิน ธ.ค.64 อ.แม่ลาว.r
Download1
6.71 Mb
17.12.2021 15:50

อ.แม่ลาวส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บร.2 ธ.ค
Download0
61.01 Kb
17.12.2021 15:47

อ.แม่ลาวส่งรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ 2565

รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ขอหมู.xls
Download2
443 Kb
17.12.2021 15:41

อ.เมืองรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ฯ

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดินธ.ค64.docx
Download1
104.42 Kb
17.12.2021 15:29

รายานการป้อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กั.xlsx
Download4
39.16 Kb
17.12.2021 15:25

อ.เมืองรายงานผลการป้องกันยาเสพติด

อ.แม่สาย รายาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก.rar
Download0
8.09 Mb
17.12.2021 15:14

อ.แม่สาย ส่งรายงานผ้าไทยฯ ธค.64

แบบรายานผ้าไทย 20 ธค.64.xls
Download0
137.5 Kb
17.12.2021 11:17

อ.พญาฯรายงานผ้าไทย

Download1
270.97 Kb
17.12.2021 11:16

รายงานยาเสพติดอ.พญาฯ

รายานผ้าไทยใส่สนุก ธ.ค.rar
Download0
14.02 Mb
17.12.2021 10:21

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เดือน ธ.ค.

รายานกอทุนแม่เดือน ธ.ค.rar
Download1
8.65 Mb
17.12.2021 10:19

อ.แม่สรวย ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนธันวาคม 64

ธันวาคม 15, 2021
รายานติดตามสนับสนุน กข.คจ. ธ.ค.64.rar
Download1
235.02 Kb
15.12.2021 16:36

อ.แม่สรวย รายงานกข.คจ.ธ.ค.64

รายานกลุ่มออมทรัพย์ เดือนธ.ค.64.rar
Download1
144.44 Kb
15.12.2021 16:35

อ.แม่สรวย รายงานกลุ่มออมทรัพย์ ธ.ค.64

อ.แม่สรวยรายานโคก หนอ นา ธ.ค.64.rar
Download5
26.54 Mb
15.12.2021 16:15

อ.แม่สรวย ส่งรายงานโคก หนอง นา ประจำเดือนธ.ค.64

รายานโคก 2564 ธค.64.rar
Download4
15.88 Mb
15.12.2021 11:16

อ.เชียงแสน รายงานโคกหนองนา ปี 64

รายานป้อกันยาเสพติด อ.เชียแสน ธค.64.rar
Download1
78.35 Kb
15.12.2021 10:50

อ.เชียงแสน รายงานการป้องกันยาเสพติด

รายานภูมิคุ้มกันเยาวชนนอกสถานศึกษา อ.เชียแสน ธค.64.doc
Download1
81 Kb
15.12.2021 10:49

อ.เชียงแสน รายงานการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ อ.เชียแสน ธค.64.docx
Download1
62.88 Kb
15.12.2021 10:49

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

การขับเคลื่อนกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียแสน ธค.64.docx
Download1
68.31 Kb
15.12.2021 10:48

อ.เชียงแสน รายงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ

รายาน กข.คจ. เชียแสน ธค.64.rar
Download1
75.54 Kb
15.12.2021 10:48

อ.เชียงแสน รายงานผลการดำเนินงาน กข.คจ.

ธันวาคม 14, 2021
.เวียชัย-รายานประชาสัมพันธ์านพัฒนาชุมชน 10 ธ.ค. 2564.docx
Download1
1016.45 Kb
14.12.2021 23:44

อ.เวียงชัย รายงานผลการประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2564

อ.แม่สรวย รายาน BPM.rar
Download2
538.53 Kb
14.12.2021 09:50

อ.แม่สรวย ส่งรายงาน BPM

ธันวาคม 13, 2021
รายานกอทุนแม่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 12 2564 ส่ 13-12-64.rar
Download1
693.5 Kb
13.12.2021 13:58

อ.เทิง รายงานกองทุนแม่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 12 2564 ส่ง 13-12-64

ธันวาคม 11, 2021
Download1
3.04 Mb
11.12.2021 12:20

พญาฯส่งรายงานปชส.

แบบรายานประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ฟ้าหลว 10 ธ.ค. 64.pdf
Download1
575.48 Kb
11.12.2021 12:00

อ.แม่ฟ้าหลวง ส่งรายงานปชส เดือน ธ.ค. 64 ครับ

ธันวาคม 10, 2021
พช.6 ธ.ค.64.rar
Download0
120.38 Kb
10.12.2021 22:23

เชียงของ ส่ง พช.6 คะ

ปชส. วด 10 ธ.ค..64.rar
Download1
705.04 Kb
10.12.2021 21:11

อ.วปป.ส่งรายงานปชส.

ธันวาคม 9, 2021
ส่รายานข่าว ธค.64.pdf
Download0
125.09 Kb
09.12.2021 13:23

อ.เชียงแสน รายงานข่ายเดือน ธค.64

รายาน รด.2 พ.ย.64 อ.ขุนตาล.rar
Download0
223.77 Kb
09.12.2021 10:37

รายงาน รด.2 เดือนพฤศจิกายน 64 อ.ขุนตาล

ที่ ชร.1419 ส่รายานประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจ.pdf
Download1
1.39 Mb
09.12.2021 09:39

อ.ขุนตาล ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน

หนัสือนำส่ รายานการดำเนินานพัฒนาชุมชนใสสะอาด.pdf
Download1
994.55 Kb
09.12.2021 09:37

อ.ขุนตาล รายงานการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

ธันวาคม 8, 2021
อำเภอเทิรายานผลพชใสสะอาดประจำเดือนพฤศจิกายน2564.pdf
Download2
370.85 Kb
08.12.2021 16:12

อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564ปีงบประมาณ2565

วัด ประชารัฐสร้าสุข แม่สาย.pdf
Download1
115.5 Kb
08.12.2021 15:59

อ.แม่สายรายงานผลวัดประชารัฐสร้างสุขธ.ค.64

รวม ต.ค.-ธ.ค.rar
Download0
199.46 Kb
08.12.2021 15:21

อ.แม่สรวย รายงาน รด.2

Download1
91.28 Kb
08.12.2021 13:09

รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองเชียงราย

รายานประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ลาว ธ.ค.64.7z
Download1
2.08 Mb
08.12.2021 10:23

อ.แม่ลาว รายงานผลการประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2564

รายานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม อ.เวียแก่น.pdf
Download3
747.63 Kb
08.12.2021 09:34

อ.เวียงแก่นรายงานผลการประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม64

ธันวาคม 7, 2021
ชร 1219-5543 พัฒนาชุมชนใสสะอาด พฤศจิกายน 2564.pdf
Download3
6.69 Mb
07.12.2021 18:25

อำเภอพญาเม็งราย ขอส่งรายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ให้จังหวัดทราบ

1.รายาน พช.ใสสะอาด ธ.ค.64.rar
Download3
1.24 Mb
07.12.2021 13:30

อ.พาน รายงาน พช.ใสสะอาด

ธันวาคม 6, 2021
เดือนธันวาคม 64.rar
Download1
13.17 Mb
06.12.2021 15:46

เชียงของ ส่งรายงาน พช ใสสะอาด คะ

ธันวาคม 5, 2021
รายานประชาสัมพันธ์ ธ.ค. 64.rar
Download2
6.51 Mb
05.12.2021 15:03

อ.เทิง//รายงานการประชาสัมพันธ์ ธ.ค.64

แม่ฟ้าหลว รด2.rar
Download3
552.17 Kb
05.12.2021 05:58

แม่ฟ้าหลวง รายงาน รด.2 ครับ

รายาน พช.ใสสะอาด ประจำเดือนธันวาคม 2564.pdf
Download2
140.77 Kb
05.12.2021 05:49

พช แม่ฟ้าหลวงส่ง พช ใสสะอาด ครับ

ธันวาคม 3, 2021
ส่รายานผล พช.ใสสะอาด ธค.64.docx
Download3
83.88 Kb
03.12.2021 18:15

อ.เมือง รายงาน พช.ใสสะอาด

2.พ.ย. 65.rar
Download4
309.67 Kb
03.12.2021 16:33

อ.พาน รายงาน รด. 2 พ.ย.

อ.แม่สรวย รายานการประชาสัมพันธ์.rar
Download1
1.2 Mb
03.12.2021 16:15

อ.แม่สรวย ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนใสสะอาดเดือนธันวาคมแม่สาย.pdf
Download1
342.74 Kb
03.12.2021 15:38

แบบรายงานประจำเดือนธันวาคม พัฒนาชุมชนใสสะอาด อ.เเม่สาย

รายานผลการดำเนินโครการ พช. ใสสะอาด 2565 ธ.ค.64.docx
Download1
1.05 Mb
03.12.2021 12:04

อ.เวียงชัย>>รายงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ธ.ค. 2564

รายานผ้าไทย เดือน ธ.ค. 2564.rar
Download0
1.97 Mb
03.12.2021 11:32

อ.เวียงชัย>>รายงานผ้าไทย เดือน ธ.ค. 2564

รายานพช.ใสสะอาด เดือน พ.ย2564.rar
Download4
3.33 Mb
03.12.2021 09:46

รายงานพช.ใสสะอาดอำเภอแม่จัน (ส่ง 3 ธ.ค.2564)

อำเภอแม่สรวย รายานพช.ใสสะอาด.rar
Download2
359.61 Kb
03.12.2021 08:00

อ.แม่สรวย ส่งรายงานผลพช.ใสสะอาด

ธันวาคม 2, 2021
แบบรายานผลการจัดกิจกรรมวันสถาปนากอทุนแม่ฯ_อเวียป่าเป้า.xlsx
Download1
11.47 Kb
02.12.2021 16:41

อ.เวียงป่าเป้าขอส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาฯ 3 ธ.ค.64

อ.เมือฯรายานผลกอทุนแม่ 3ธค..docx
Download2
1.25 Mb
02.12.2021 16:21

อ.เมืองฯรายงานผลกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ฯ

Download1
26.46 Mb
02.12.2021 14:23

อำเภอแม่จันส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2564

รายานผลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ธันวาคม 2564.docx
Download2
49.92 Kb
02.12.2021 12:10

อ.เชียงแสนส่งรายงาน พช.ใสสะอาด

พชใสสะอาด ธ.ค.64.docx
Download1
74.41 Kb
02.12.2021 10:28

อ.แม่ลาว รายงาน พช.ใสสะอาด ธ.ค.64

Download1
106.62 Kb
02.12.2021 09:44

อำเภอแม่จันส่งรายงาน รด.02 พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 1, 2021
อ.เชียแสน รายาน คสป.พย.64.rar
Download0
83.8 Kb
01.12.2021 10:38

อ.เชียงแสน รายงาน คสป.พย.64

อ.เชียแสน รายานผ้าไทย พย.64.rar
Download0
224.17 Kb
01.12.2021 10:29

อ.เชียงแสน รายงานผ้าไทย พย.64

พฤศจิกายน 30, 2021
อ.เชียแสน รายาน รด.2 ตค.- พย.64รายาน 1 พย.64ป.rar
Download2
179.94 Kb
30.11.2021 15:08

อ.เชียงแสน รายงานยอดจำหน่ายโอทอป ตค.พย.64

พฤศจิกายน 26, 2021
อ.เชียแสน รายานแผนปฏิบัติการส่เสริมคุณธรรม 2565.pdf
Download5
310.07 Kb
26.11.2021 12:40

อ.เชียงแสน ส่งการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2565

พฤศจิกายน 25, 2021
คำสั่แต่ตั้คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานานอค์การชุมชนระดับอำเภ
Download2
1.18 Mb
25.11.2021 16:01

สพอ.พาน ส่งคำสั่ง ศอช.อ. อำเภอพาน

เวียชัย รายาน กข.คจ. พ.ย.64.rar
Download0
154.37 Kb
25.11.2021 14:17

เวียงชัย รายงาน กข.คจ. เดือน พ.ย.64

พ.ย.64.rar
Download2
53.72 Kb
25.11.2021 12:02

สพอ.แม่ลาว ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพยฯ เดือน พ.ย.64

พ.ย. 64.rar
Download0
121.19 Kb
25.11.2021 12:01

สพอ.แม่ลาวส่งรายงาน กข.คจ.เดือน พ.ย.64

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 328.1 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงราย